Semestre

BKKKK2010 Kunst, kultur og kreativitet 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet 2
Kursnavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity 2
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Vigdis Dagsdatter Øien
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BKPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner. Dette gjennom et tverrfaglig fokus på kunstfagene, og samarbeid mellom barnehagelærerprofesjonen og ulike aktører innen kunst- og kulturfeltet

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet 2 består av to tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

1. Barnet og kunsten
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, og har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer
 • har en bevisst holdning til, følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer og kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn.
 • har kompetanse i å legge til rette for barns møte med ulike kunstuttrykk

2. Barnehagen som kultur og danningsarena
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek
 • har bevissthet om betydningen av barnehagelæreren som inspirator, medskaper og rollemodell 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K2-DR1: Teaterarbeid med vekt på fysisk og visuelt uttrykkPraktisk arbeidGruppe
K2-KH1: ObjektPraktisk arbeidIndividuell
K2-MU1: Praktisk arbeid med musikkPraktisk arbeidGruppe
K2-TF1 (DR-MU-KH): Ekskursjon/studietur og refleksjon med utgangspunkt i en konsert, forestilling og utstillingMuntlig oppgaveGruppe
K2-TF2 (DR-KH): Kunstpedagogisk prosjekt med vekt på prosessPraktisk arbeidGruppe
K2-TF3 (DR-MU-KH): Individuell fagtekst knyttet til arbeidskrav K2-TF4 "Tverrfaglig kunstformidligsprosjekt". Skriftlig oppgaveIndividuell
K2-TF4 (DR-MU-KH): Tverrfaglig kunstformidlingsprosjekt, praktisk i gruppePraktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-DR1: Teaterarbeid med vekt på fysisk og visuelt uttrykk
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-KH1: Objekt
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-MU1: Praktisk arbeid med musikk
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF1 (DR-MU-KH): Ekskursjon/studietur og refleksjon med utgangspunkt i en konsert, forestilling og utstilling
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF2 (DR-KH): Kunstpedagogisk prosjekt med vekt på prosess
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF3 (DR-MU-KH): Individuell fagtekst knyttet til arbeidskrav K2-TF4 "Tverrfaglig kunstformidligsprosjekt".
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF4 (DR-MU-KH): Tverrfaglig kunstformidlingsprosjekt, praktisk i gruppe
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer60 %InternIngenAvholdes i februar
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering15minutter40 %Intern og ekstern2 uker forberedelse
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:Avholdes i februar
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:
Hjelpemidler:2 uker forberedelse
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • SEK1: K2-DR1, K2-KH1, K2-TF3, K2-TF4
 • PEK1: K2-MU1, K2-TF1, K2-TF2, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Amundsen, H. M. (2013). Barns Undring. Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 3,4 og 6; 90 s.)

Bråten, I. & Kvalbein, Å. (2014). Ting på nytt: en gjenbruksdidaktikk. Bergen, Fagbokforlaget (276 s.)

Brostrøm, S.; Lafton, T og Letnes, M-A. (red.) (2014). Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget

 • Moe, J. Kunstdidaktikk i barnehagen. Kapittel 12
 • Olaussen, I. og Letnes, M. Mot en multimodal didaktikk. Kapittel 13

Buaas, E. H. (2012). Kulturarvspedagogikk i barnehagen. Om små barns sanselige møter med historie og tradisjon. I Barn 1/2012. Trondheim: Norsk Senter for barneforskning. (s. 55-69)

Fønnebø, B. (2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen: de yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder. Oslo, Cappelen Damm akademisk. Del 2, (s.107-153, 46 s.) og del 4, (s. 217-277, 60s.)

Gladsø et al. (2005/2015). Dramaturgi – forestillinger om teater. Oslo: Universitetsforlaget.  Kap. 11 og 12 (33 s.)

Hanken, I. M. & Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk (del 2 og 3, ca. 160s.)

Hernes, Horn & Reistad. (1993). Lek og kunstnerisk utvikling – et kunstsyn og Barnets estetiske uttrykk. I: Hernes, Horn & Reistad (1993). Lek, dans og teater. Vollen: Tell. s. 1-91 (90 s.)

Hernes, L.; Os, E. & Selmer-Olsen, I. (2010). Med kjærlighet til publikum. Kunst for barn under tre år. Cappelen Damm AS (70 s.)

Hovik (2012) Mamma Danser: Teater for de minste som kunstnerisk forskning. Information Vol 1, Nr 2 På nett: https://journals.hioa.no/index.php/information/issue/view/70

Hovik, L. & Nagel, L. (red.)(2017). Deltagelse og interaktivitet i scenekunst for barn. Bergen, Fagbokforlaget (150 s)

Juuso, R. & Eira Bjørn, I. M. (2006) Temahefte om samisk kultur i barnehagen. Oslo: KD

Jæger, H. og Torgersen, J. K.(red.) (2016).  Barnekultur. Oslo: Cappelen Damm

Lindqvist, G. (1997). Lekens muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 2, 3 og 6, 7, 8, 9 (85 s.)

Kolle, T.; Larsen, A. S. & Ulla, B.(2010) Pedagogisk dokumentasjon-inspirasjoner til bevegelig praksis, Bergen: Fagbokforlaget. (135 s.)

Mjør, I. (2002). Kulturbarnehagen. Oslo: det norske samlaget.

 • Bakke,K. Når voksne tegner mens barn ser det. (s. 62-70)
 • Mjør, I. Med Barbie-barnet i Pokemon-alderen: På tide å skape kulturbarnehagen? (s. 14-23)
 • Mundheim, E. (2002) Kulturformidlar, eg? (s. 25-32)
 • Vist, T. Musikken – en kulturell navlestreng. (10 s.)

Skjæveland Y.; Buaas, E.H. & Moen, K. H. (2013): Danning gjennom historie og tradisjonsformidling i barnehagen. I Barn nr 1-2012. Trondheim: NOSEB (ca. 10 s.)

Stehouwer, G. (1998). Musikk mellom liten og stor. Oslo: Norsk Musikkforlag (75 s.)

Sverdrup, Myrstad & Liset: Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Bergen. Fagbokforlaget.  s. 89-141 (52 s.)

Sæther, M. & Aalberg, E. (2012). Barnet og musikken. Innføring i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget (kap. 5 og 7, 35 s.)

Waterhouse, A-H. L. (2011). Digitale muligheter i barnehagens kunstfaglige virksomhet. I Bakke, Jensen, Sæbø (red.). Kunst, kultur og kreativitet. Bergen: Fagbokforlaget. (20 s.)

Waterhouse, A-H. L. (2017). Med Kunst i Barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.6-8, (68 s.)

Åberg, A. og Taguchi, H. L. (2007) Lyttende pedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget

Digitalt kompendium:

Bakke, K. (2013) Å vente på vanndråper. Om små barns handlinger og erfaringer - med utgangspunkt i forming. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (red.) s. 221-236. Oslo: Cappelen akademisk forlag

Grindheim, E. T. (2012) Puslespel som utgangspunkt for demokratisk dannende praksiser i barnehagen? I Ødegaard, E. E.(red.) Barnehagen som danningsarena. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 201 - 220)

Letnes, M.-A. (2013). Barnehagebarns kunstmøte i digitalestetisk praksis. I A. L. Østern, G. Stavik-Karlsen and E. Angelo (red). Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling. Oslo Universitetsforlaget (s. 129-149)

Sataøen, S. O.(2012) Perler, perlebrett og perling som danningsinnhold i bh. I Ødegaard, E. E. (red.). Barnehagen som danningsarena. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 181-198)