Semestre

BKKKK2010 Kunst, kultur og kreativitet 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet 2
Kursnavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity 2
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2019 høst
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Vigdis Dagsdatter Øien
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BKPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner. Dette gjennom et tverrfaglig fokus på kunstfagene, og samarbeid mellom barnehagelærerprofesjonen og ulike aktører innen kunst- og kulturfeltet

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet 2 består av to tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

1. Barnet og kunsten
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, og har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer
 • har en bevisst holdning til, følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer og kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn.
 • har kompetanse i å legge til rette for barns møte med ulike kunstuttrykk

2. Barnehagen som kultur og danningsarena
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek
 • har bevissthet om betydningen av barnehagelæreren som inspirator, medskaper og rollemodell 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K2-DR1: Teaterarbeid med vekt på fysisk og visuelt teateruttrykkPraktisk arbeidGruppe
K2-KH1: Objekt / skulptur, med dokumentasjon og skriftlig refleksjon Praktisk arbeidIndividuell
K2-MU1: Konsert for barn; musikk fra ulike kulturerPraktisk arbeidGruppe
K2-TF1 (DR-MU-KH): Ekskursjon/studietur, med skriftlig oppgaveSkriftlig oppgaveIndividuell
K2-TF2 (DR-KH): Kunstpedagogisk prosjekt med vekt på prosess, med muntlig framleggPraktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-DR1: Teaterarbeid med vekt på fysisk og visuelt teateruttrykk
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-KH1: Objekt / skulptur, med dokumentasjon og skriftlig refleksjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-MU1: Konsert for barn; musikk fra ulike kulturer
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF1 (DR-MU-KH): Ekskursjon/studietur, med skriftlig oppgave
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF2 (DR-KH): Kunstpedagogisk prosjekt med vekt på prosess, med muntlig framlegg
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell3dager60 %InternAlle hjelpemidler tillattAvholdes i februar
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering15minutter40 %Intern og eksternAlle Eksamen består av følgende obligatoriske elementer: - Oppstart med utlevering av oppgavetekst og kort veiledning samme dag - Veiledning i gruppe - Visning med påfølgende samtale Det forventes at gruppa øver sammen i perioden.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3
Enhet:dager
Vekting:60 %
Merknader:Avholdes i februar
Hjelpemidler:Alle hjelpemidler tillatt
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader: Eksamen består av følgende obligatoriske elementer: - Oppstart med utlevering av oppgavetekst og kort veiledning samme dag - Veiledning i gruppe - Visning med påfølgende samtale Det forventes at gruppa øver sammen i perioden.
Hjelpemidler:Alle
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • HEM1: K2-DR1, K2-KH1,
 • PEK1: K2-MU1, K2-TF1, K2-TF2, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumlista gjelder for studieåret 2019-2020

Amundsen, H. M. (2013). Barns Undring. Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 3,4 og 6) (90 sider)

Bakke, K., Jenssen, C. & Sæbø, A. B. (red) (2011). Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 6 og 8) (45 sider) 

Bråten, I. & Kvalbein, Å. (2014). Ting på nytt: En gjenbruksdidaktikk. Bergen, Fagbokforlaget (276 sider)

  Buaas, E. H. (2012). Kulturarvspedagogikk i barnehagen. Om små barns sanselige møter med historie og tradisjon. I Barn 1/2012. Trondheim: Norsk Senter for barneforskning. (s. 55-69) (14 sider)

  Frisch, N. S., Letnes, M.-A. & Moe, J. (red.) (2018). Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 6 og 8) (49 sider)

  Fønnebø, B. (2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen: De yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Del 2, (s.107-153) og del 4, (s. 217-277) (104 sider)

  Gladsø et al. (2005/2015). Dramaturgi – forestillinger om teater. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 12 og 15 (25 sider)

  Hanken, I. M. & Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk. Kap. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16. (94 sider)

  Hernes, Horn & Reistad. (1993). Lek, dans og teater. Vollen: Tell. s. 1-82 (81 sider)

  Hernes, L.; Os, E. & Selmer-Olsen, I. (2010). Med kjærlighet til publikum. Kunst for barn under tre år. Cappelen Damm AS (s. 11-109) (98 sider)

  Hovik, L. (2011): Lek som musisk kommunikasjon. Peripeti, tidsskrift for dramaturgiske studier 15-2011 (s. 19-29) (10 sider)

  På nett: Peripeti nr. 15-2011 temanummer Kunstpædagogik: http://www.peripeti.dk/pdf/peripeti_15_2011.pdf (s. 19-30) (11 sider)

  Hovik, L. & Nagel, L. (red.) (2017). Deltagelse og interaktivitet i scenekunst for barn. Bergen: Fagbokforlaget. (del 3, s. 131-222) (91 sider)

  Juuso, R. & Eira Bjørn, I. M. (2006) Temahefte om samisk kultur i barnehagen. Oslo: KD (s. 8-47) (ca 20 sider uten bildene)

  Jæger, H. og Torgersen, J. K. (red.) (2016).  Barnekultur. Oslo: Cappelen Damm (170 sider)

  Kjær, A. (2016). Prosjektarbeid i barnehagen. Fra fascinasjon til fordypelse. Latvia: Cappelen Damm AS. (130 sider)

  Kolle, T., Larsen, A. S. & Ulla, B. (2010). Pedagogisk dokumentasjon - inspirasjoner til bevegelig praksis, Bergen: Fagbokforlaget. (135 sider)

  Lindquist, G. (1997). Lekens muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 87-137) (50 sider)

  Mjør, I. (2002). Kulturbarnehagen. Oslo: Det Norske Samlaget.

  • Mundheim, E. (2002) Kulturformidlar, eg? (s. 25-32) (8 sider)
  • Vist, T. Musikken – en kulturell navlestreng. (s. 72-82) (10 sider)

  Skjæveland Y., Buaas, E.H. & Moen, K. H. (2013): Danning gjennom historie og tradisjonsformidling i barnehagen. I Barn nr 1-2012. Trondheim: NOSEB (ca. 10 sider)

  Stehouwer, G. (1998). Musikk mellom liten og stor. Oslo: Norsk Musikkforlag (75 sider)

  Sverdrup, Myrstad & Liset: Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 1, 2 og 3) (60 sider)

  Sæther, M. & Angelo, E. (2019). Barnet og musikken. Innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter. (3.utg.) Oslo: Universitetsforlaget (kap. 5 og 7)

  Waterhouse, A-H. L. (2013). I materialenes verden. Bergen: Fagbokforlaget. (172 sider)

  Åberg, A. og Taguchi, H. L. (2007). Lyttende pedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget (139 sider) 

  Digitalt kompendium:

  Grindheim, E. T. (2012) Puslespel som utgangspunkt for demokratisk dannende praksiser i barnehagen? I Ødegaard, E. E.(red.) Barnehagen som danningsarena. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 201 - 220) (19 sider)

  Moe, J.(2014) Kunstdidaktikk i barnehagen. I Brostrøm, S.; Lafton, T og Letnes, M-A. (red.) . Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget (s. 227-245) (18 sider)

  Varkøy, Ø. (2017) Musikk og dannelse. Oslo: Cappelen Damm AS (kap. 2) (s. 35-43) (8 sider) 

   

  I tillegg:

  Aktuelle artikler, fortellinger og annet skriftlig undervisningsmateriell kommer i tillegg til oppgitte kilder. (Ca. 30 s).