Semestre

BKKKK2010 Kunst, kultur og kreativitet 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet 2
Kursnavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity 2
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2020 høst
2021 vår
Eksamenssemester
2021 vår
Emneansvarlig
Vigdis Dagsdatter Øien
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BKPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen med å la barn møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Det skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Kunnskapsområdet vektlegger utvikling av studentenes estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner. Dette gjennom et tverrfaglig fokus på kunstfagene, og samarbeid mellom barnehagelærerprofesjonen og ulike aktører innen kunst- og kulturfeltet. I emnet inngår en obligatorisk studietur, og kostnadene til denne dekkes av studentene selv. Det kan utgjøre omlag kr 5000,-. 

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet 2 består av to tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

1. Barnet og kunsten
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

  • har kunnskap om barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, og har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer
  • har en bevisst holdning til, følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer og kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn.
  • har kompetanse i å legge til rette for barns møte med ulike kunstuttrykk

2. Barnehagen som kultur og danningsarena
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

  • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek
  • har bevissthet om betydningen av barnehagelæreren som inspirator, medskaper og rollemodell 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K2-DR1: Teaterarbeid med vekt på fysisk og visuelt teateruttrykkPraktisk arbeidGruppe
K2-KH1: Objekt / skulptur, med dokumentasjon og skriftlig refleksjon Praktisk arbeidIndividuell
K2-MU1: Konsert for barn; musikk fra ulike kulturerPraktisk arbeidGruppe
K2-TF1 (DR-MU-KH): Ekskursjon/studietur, med skriftlig oppgaveSkriftlig oppgaveIndividuell
K2-TF2 (DR-KH): Kunstpedagogisk prosjekt med vekt på prosess, med muntlig framleggPraktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-DR1: Teaterarbeid med vekt på fysisk og visuelt teateruttrykk
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-KH1: Objekt / skulptur, med dokumentasjon og skriftlig refleksjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-MU1: Konsert for barn; musikk fra ulike kulturer
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF1 (DR-MU-KH): Ekskursjon/studietur, med skriftlig oppgave
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF2 (DR-KH): Kunstpedagogisk prosjekt med vekt på prosess, med muntlig framlegg
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell54timer60 %InternAlle hjelpemidler tillattAvholdes i februar
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering15minutter40 %Intern og eksternAlle Eksamen består av følgende obligatoriske elementer: - Oppstart med utlevering av oppgavetekst og kort veiledning samme dag - Veiledning i gruppe - Visning med påfølgende samtale Det forventes at gruppa øver sammen i perioden.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:54
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:Avholdes i februar
Hjelpemidler:Alle hjelpemidler tillatt
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader: Eksamen består av følgende obligatoriske elementer: - Oppstart med utlevering av oppgavetekst og kort veiledning samme dag - Veiledning i gruppe - Visning med påfølgende samtale Det forventes at gruppa øver sammen i perioden.
Hjelpemidler:Alle
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

  • HEM1: K2-DR1, K2-KH1,
  • PEK1: K2-MU1, K2-TF1, K2-TF2, OBLTS

 

Hjemmeeksamen starter kl. 09:00 første dag, og leveres kl. 15:00 tredje dag. 

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum