Semestre

BKKKK2013 Kunst, kultur og kreativitet 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet 2
Kursnavn på engelsk: 
Art, Culture and Creativity 2
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Guro Strømsøe

Emneinnhold

Kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet består av fagene musikk, drama, kunst & håndverk (heretter kunstfagene). Kunnskapsområdet er delt i to emner som gjennomføres i hvert sitt studieår. Kunstfagene er sentrale for kulturforståelse og identitetsutvikling og ivaretar og stimulerer skaperkraft, uttrykksevne og –behov. Kunstfagene er en integrert del av barnas lek og en naturlig del av barnehagehverdagen. Fagene har lange tradisjoner i barnehagens historie. Bruk av kunstfagene åpner for rike samspill i barnegruppa og mellom barn og voksne.

Barnehagelæreren har et ansvar for at alle barn utvikler et rikt uttrykksrepertoar gjennom allsidige sanseopplevelser, kroppslige erfaringer, tid til lek, undring og eksperimentering, refleksjon og kommunikasjon. Kunstfagene skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle og legge til rette for kulturelt mangfold. Kunstfagene er i tillegg viktige arenaer for estetiske opplevelser og kulturelle tradisjoner. Gjennom estetiske læringsprosesser kan kunstfagene inspirere barn i deres lek, danning og skapende virksomhet.

Emnet BKKKK2013 bygger på BKKKK1013 i første studieår. Det forutsettes at studenten har en forståelse av å se, forstå og verdsette barns tverrfaglige estetiske uttrykksformer. Ved å invitere barnehagebarn til deler av undervisningen, vil emnet fremme studentens bevissthet rundt sin egen rolle som barnehagelærer. Emnet er med på å kvalifisere studenten til å kunne planlegge, gjennomføre og lede barn og voksne gjennom tverrfaglige kunstfaglige og håndverksbaserte prosesser og prosjekter.

Hovedfokuset i dette emnet er kunstpedagogisk arbeid med og for barn. Her vil studenten få erfaring med å lede barn og medarbeidere i barnehagen i kunstpedagogisk arbeid. Læringsaktivitetene vil foregå i ulike gruppestørrelser og er både praktisk og teoretisk. DMMH har egne verksteder i alle fagene i KKK, i tillegg brukes uterommet.  

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten:

 • har innsikt i barns lek og sammenhengen mellom leken og kunstfagene
 • har innsikt i hvordan kunstfagene bidrar til barns estetiske opplevelser, uttrykksformer, læring og danning.

 • har kunnskap om barnekultur, samiske kunst- og kulturtradisjoner, kulturelt mangfold og kulturarv, og innsikt i hvordan kunst og kultur fremmer barns uttrykksformer
 • har kunnskap om kommunikasjon, dramatisk lek, samspill og formidling i kunstpedagogisk arbeid
 • har kunnskap om bruk av digitale uttrykksformer for og med barn

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lede skapende prosesser der materialer, redskaper, instrumenter og teknikker inngår, og utforske disse sammen med barn
 • kan legge til rette for barns utforsking, lek, læring og skapende arbeid gjennom digitale uttrykksformer
 • kan bruke sin faglighet og evne til improvisasjon i ledelse av barn og voksne i pedagogiske prosesser og ivareta etisk refleksjon i dokumentasjon og vurdering
 • kan legge til rette for barns møter med varierte kunst- og kulturuttrykk fra fortid og nåtid
 • kan skape rom som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, fordypning, utforsking, skaperglede og lek

Generell kompetanse

Studenten:

 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid i kunst og kulturfaglig arbeid i barnehagen
 • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns estetiske læringsprosesser
 • har et bevisst forhold til seg selv som skapende menneske

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplan generell del for informasjon om arbeids- og læringsaktiviteter

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K2-DR Fysisk teaterPraktisk arbeidGruppe
K2-KH Objekt/skulptur med dokumentasjonPraktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
K2-MU Konsert for barnPraktisk arbeidGruppe
K2-TF Kunstformidlingsprosjekt Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS Obligatorisk tilsedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-DR Fysisk teater
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-KH Objekt/skulptur med dokumentasjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-MU Konsert for barn
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K2-TF Kunstformidlingsprosjekt
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS Obligatorisk tilsedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell54timer60InternAlle
Praktisk eksamenPEKGruppe, med individuell vurdering5dager40Intern og eksternAlleI eksamen inngår 4 dager med forberedelser. Eksamen avsluttes på dag 5 med 20 min visning og påfølgende samtale i 20 min. pr gruppe. Studentene må signere oppmøteliste ved ankomst hver dag som er timeplanfestet til forberedelse, samt når de drar. Deltagelse på forberedelsene er en del av eksamen og en forutsetning for å delta på visning og påfølgende samtale.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:54
Enhet:timer
Vekting:60
Merknader:
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:5
Enhet:dager
Vekting:40
Merknader:I eksamen inngår 4 dager med forberedelser. Eksamen avsluttes på dag 5 med 20 min visning og påfølgende samtale i 20 min. pr gruppe. Studentene må signere oppmøteliste ved ankomst hver dag som er timeplanfestet til forberedelse, samt når de drar. Deltagelse på forberedelsene er en del av eksamen og en forutsetning for å delta på visning og påfølgende samtale.
Hjelpemidler:Alle
Kode:PEK
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være bestått for å få gå opp til eksamen:

PEK: K2-TF
HEM: K2-KH, K2-MU, K2-DR og OBLTS
 

Øvrig informasjon

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav 

 • K2-DR ekvivalent til K2-DR1 (BKKKK2010)
 • K2-KH ekvivalent til K2-KH1 (BKKKK2010) 
 • K2-MU ekvivalent til K2-MU2 (BKKKK2010)
 • K2-TF ekvivalent til K2-TF2 (BKKKK2010)

Eksamen som er ekvivalent med tidligere eksamen

 • PEK ekvivalent til PEK1 (BKKKK2010)
 • HEM ekvivalent til HEM1 (BKKKK2010)

 

Pensum