Semestre

BKLSU3050 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid
Kursnavn på engelsk: 
Leadership, Cooperation and Educational Development
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Åse Kristin Hungnes
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BKPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)
BKPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet tematiserer pedagogisk ledelse i barnehagen, personalledelse og ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i et mangfoldig barnehagemiljø samt samarbeid med foresatte og eksterne instanser. Kunnskapsområdet belyser endring og utvikling som skjer organisatorisk og individuelt knyttet til pedagogisk arbeid i barnehagen.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk og samfunnsfag.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid består av 3 tema med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

1. Ledelse i barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om og ferdigheter i ledelse i en barnehage i endring og utvikling
 • har kunnskap om og kan aktivt reflektere over barnehagelærerprofesjonen i et samfunnsperspektiv
 • har kunnskap om offentlig styring av barnehagesektoren
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder vold og seksuelle overgrep, og kan initiere tverrfaglig og tverretatlig samarbeid etter gjeldende lovverk.

2. Barnehagen som lærende organisasjon i møte med nye krav og utfordring
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om og forståelse for barnehagen som lærende organisasjon
 • har kunnskap om og forståelse for ulike lederfunksjoner i barnehagen
 • har kunnskap om og innsikt i betydningen av makt og medvirkning i demokratiske prosesser i barnehagen
 • har innsikt i og kan vurdere bruk av metoder og verktøy i vurderings-, utviklings-, og dokumentasjonsarbeid

3. Ledelse og samarbeid i pedagogiske utviklingsprosesser
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om og forståelse for utviklings- og endringsprosesser i barnehagen
 • har kunnskap om strukturelle og kulturelle forhold som legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om og kan lede didaktiske prosesser i barnehagen som læringsarena
 • har faglige ferdigheter i pedagogisk ledelse, og kan reflektere over sin egen evne til å veilede og lede grupper av barn og personale og til å samarbeide med foreldre

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
L-TF1: Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjonSkriftlig oppgaveIndividuell
L-TF2: Tverrfaglig og tverretatlig samarbeidFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF1: Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF2: Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100 %InternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Bjerkestrand, M. & Pålerud, T. (red.) (2014). Barnehagelærer - fag og politikk. (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. (Kap 1, 2, 4, 6-7, 103 s.)

Bratterud, Å. & Emilsen, K. (2013). Dørstokkmila. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1-2, 5-6; 67 s.)

Gotvassli, K. Å (2013). Boka om ledelse i barnehage. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4-10, 149 s.)

Greve, A.; Jansen, T. T. & Solheim, M. (2014) Kritisk og begeistret. Bergen: Fagbokforlaget

Gunnestad, A. (2014).  Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 6 og 7, 42 s.)

Hyrve, G. & Sataøen, S.O. (2006). Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen. (3. utgave). Oslo: Universitetsforlaget.  (s. 182-237, 50 s.)

Killén, K. (2012). Forebyggende arbeid i barnehagen. Samspill og tilknytning. Oslo: Kommuneforlaget. (Kap. 4 - 7 og kap. 9-10, 93 s.)

Larsen, A. & Slåtten, M. (2010). En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 12-13 og 16-18, 143 s.)

Nissen, K.; Kvistad, K.; Pareliussen, I. & Schei, S. H. (2015). Barnehagens hverdagsliv. Bergen: Fagbokforlaget (220 s.)

Sjøvik, P. (red.) (2014). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerlærerutdanningen. (3. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. (s. 267-285, 18 s.)

Tveiten, S. T. (2002). Veiledning mer enn ord. Bergen. Fagbokforlaget (209 s.)

Digitalt kompendium:

Gotvassli, K.-Å. (2014). Barnehagen som en lærende organisasjon – teoretiske perspektiver. I S. Mørreaunet, K.-Å. Gotvassli, K. H. Moen & E. Skogen (red.). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. (s.17 -35, 18 s.)

Tholin, K. R. (2008). Førskolelærerens møte med barn og andre samarbeidsrelasjoner – etikk i praksis. Yrkesetikk for førskolelærere. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 4, s. 80-104)

Utdelte bokkapitler og artikler kan komme i tillegg.