Semestre

BKMNSTM2043 Språk, tekst og matematikk 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Språk, tekst og matematikk 2
Kursnavn på engelsk: 
Language, Text and Mathematics 2
Studiepoeng: 
13
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2023 høst
2024 vår
Eksamenssemester
2024 vår
Emneansvarlig
Christine B. Østbø Munch

Emneinnhold

Emnet STM2 er overordnet forankret i sosiokulturelle læringsteorier. Studenten skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i temaer knyttet til språk, tekst og matematikk i en lek- og læringskontekst. Emnet viderefører de faglig perspektivene fra STM1, som f.eks. norsk som andrespråk og barnelitteratur.

  Sentrale temaer i STM2 er barns språklige og matematiske utvikling, det å skape og tilrettelegge for mangfoldige og varierte språk- og matematikkmiljø i barnehagen samt overgangen fra barnehage til skole. Innenfor disse områdene skal studenten utvikle kunnskap om barns muntlige språk og multimodale tekstkompetanse. Studenten skal også tilegne seg kunnskap om barns rom- og tallforståelse, matematisk tenkning samt ferdigheter i å legge til rette for språk- og matematikkglede i barnehagen for alle barn. I tillegg vektlegges evne til å kunne være en god samtalepartner med barn og reflektere over dette i et norsk- og matematikkfaglig perspektiv.

  Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene matematikk og norsk.

  Emnet inngår i barnehagelærerutdanning med vekt på

  • musikk, drama, kunst og håndverk
  • flerkulturell forståelse
  • natur- og friluftsliv

  Forventet læringsutbytte

  Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

  KUNNSKAPER

  Studenten

  • forstår hvordan barn utvikler en helhetlig og fleksibel matematisk forståelse
  • har grunnleggende kunnskap om barns muntlige språk og språkutvikling, også i et flerspråklig perspektiv
  • har grunnleggende kunnskap om barns tekstproduksjon i barnehagen
  • har kunnskap om matematiske områder som er relevante for barn
  • har kunnskap om hvordan man kan legge til rette for overgangen fra barnehage til skole knyttet til norsk og matematikk samt grunnskolens læreplaner i disse fagene

  FERDIGHETER

  Studenten

  • kan observere barns muntlige og skriftlige språk og matematiske aktivitet i lek og i andre situasjoner
  • kan analysere dialogsamspill og barns muntlige språk
  • kan delta i og engasjere barn til utforskende samtaler om matematikk
  • er en bevisst språklig rollemodell i samtale med barn på en måte som fremmer barns aktive deltakelse og danning
  • kan legge til rette for og analysere barns multimodale tekster
  • evner å skape et godt språk- og læringsmiljø knyttet til norsk og matematikk for alle barn i barnehagen hvor utforskning, oppdagerglede og nysgjerrighet har en naturlig plass
  • kan faglig reflektere over barnehagens og skolens pedagogiske og didaktiske arbeid i norsk og matematikk med de eldste barnehagebarna i overgangen fra barnehage til skole
  • har evne til å faglig begrunne det pedagogiske arbeidet i barnehagen knyttet til norsk og matematikk

  GENERELL KOMPETANSE

  Studenten

  • kan videreutvikle språk- og matematikkglede som oppstår i lek, i hverdagssituasjoner og i tilrettelagte aktiviteter for alle barn i barnehagen
  • har innsikt i betydningen av norsk og matematikk for læring og danning i barnehagen
  • kan observere, videreutvikle, lede og vurdere ulike lek- og læringsaktiviteter med vekt på språk, tekst og matematikk
  • kan delta aktivt og kritisk i samtidens diskusjoner om barnehagens språk- og matematikkmiljø

  Arbeids- og læringsaktiviteter

  Se studieplan generell del for informasjon om arbeids- og læringsaktiviteter

  Obligatoriske arbeidskrav

  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
  S2-TF1: Overganger i barns liv – fra barnehage til skole. Merknad: Samarbeid med BULL2. Én oppgave i STM og én oppgave i BULL2 med felles fremlegg. Fremlegget består av to deler, en BULL-del og en STM-del med egne vurderingskriterier. Disse delene godkjennes separat. Framføring/presentasjonGruppe
  S2-MA1: Matematikkens plass i barnehagen (P)Muntlig oppgaveGruppe
  S2-MA2: Matematikkmiljø i barnehagenFramføring og rapportGruppe, med individuell vurdering
  S2-NO1: Analyse av barns muntlige språkSkriftlig oppgaveIndividuell
  S2-NO2: Teksthendelser og barns multimodale kompetanse (P)Framføring/presentasjonIndividuell
  OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
  Obligatoriske arbeidskrav:
  Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-TF1: Overganger i barns liv – fra barnehage til skole. Merknad: Samarbeid med BULL2. Én oppgave i STM og én oppgave i BULL2 med felles fremlegg. Fremlegget består av to deler, en BULL-del og en STM-del med egne vurderingskriterier. Disse delene godkjennes separat.
  Gruppering:Gruppe
  Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-MA1: Matematikkens plass i barnehagen (P)
  Gruppering:Gruppe
  Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-MA2: Matematikkmiljø i barnehagen
  Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
  Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-NO1: Analyse av barns muntlige språk
  Gruppering:Individuell
  Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-NO2: Teksthendelser og barns multimodale kompetanse (P)
  Gruppering:Individuell
  Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
  Gruppering:Individuell

  Eksamen

  VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
  Skriftlig skoleeksamenSEKIndividuell3timer30InternIngen Norskfaglig fokus
  MappeeksamenMAPIndividuell1mappebidrag30InternAlleMatematikkfaglig fokus Omfanget på mappen er som følger: - 1500 ord på mappebidraget bygd på AK "Matematikkmiljø i uterommet" (S2-MA2)
  Muntlig eksamenMUNIndividuell20minutter40Intern og eksternSkriftlig notat fra gjennomført prosjekt i 2. års praksisMuntlig eksamen innledes med en presentasjon av toukers tverrfaglig prosjekt fra praksis. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk.
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
  Gruppering:Individuell
  Tid/omfang:3
  Enhet:timer
  Vekting:30
  Merknader: Norskfaglig fokus
  Hjelpemidler:Ingen
  Kode:SEK
  Sensorordning:Intern
  Vurderingsform:Mappeeksamen
  Gruppering:Individuell
  Tid/omfang:1
  Enhet:mappebidrag
  Vekting:30
  Merknader:Matematikkfaglig fokus Omfanget på mappen er som følger: - 1500 ord på mappebidraget bygd på AK "Matematikkmiljø i uterommet" (S2-MA2)
  Hjelpemidler:Alle
  Kode:MAP
  Sensorordning:Intern
  Vurderingsform:Muntlig eksamen
  Gruppering:Individuell
  Tid/omfang:20
  Enhet:minutter
  Vekting:40
  Merknader:Muntlig eksamen innledes med en presentasjon av toukers tverrfaglig prosjekt fra praksis. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk.
  Hjelpemidler:Skriftlig notat fra gjennomført prosjekt i 2. års praksis
  Kode:MUN
  Sensorordning:Intern og ekstern
  Karakterskala: 
  A-F
  Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

  (P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet.

  Arbeidskravene er tilknyttet eksamenene på følgende måter: 

  • Arbeidskravene S2-NO1 og S2-NO2 må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen med norskfaglig fokus (SEK).
  • Arbeidskravene S2-MA1 og S2-MA2 må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen med matematikkfaglig fokus (MAP).
  • Arbeidskravene S2-TF1 og OBLTS må være godkjente for å kunne gå opp til muntlig eksamen (MUN).

   

  Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

  • AK S2-TF1 "Overganger i barns liv" og BF-PD3 er tilsammen ekvivalent med AK S-TF1 "Overgangen barnehage/skole" (BNSTM2040/BKSTM2040) og AK S-TF2 "Overgangen barnehage/skole" (BMSTM2040)
  • AK S2-NO1 "Analyse av barns muntlige språk" er ekvivalent med AK S-NO1 "Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner" (BNSTM2040/BKSTM2040/BMSTM2040)
  • AK S2-NO2 "Teksthendelser og barns multimodale kompetanse" er ekvivalent med AK S-NO2 "Analyse av barneprodusert tekst" (BKSTM2040)
  • AK S2-MA1 "Matematikkens plass i barnehagen" er ekvivalent med S-TF2 "Matematikkens plass i barnehagen. Oppgave på sidemål" (BNSTM2040). 

  Pensum