Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BKMNSTM2043 Språk, tekst og matematikk 2

  • Studiepoeng
   13
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Oliver Thiel
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Mandag, januar 29, 2024

Emneinnhold

Emnet STM2 er overordnet forankret i sosiokulturelle læringsteorier. Studenten skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i temaer knyttet til språk, tekst og matematikk i en lek- og læringskontekst.

  Sentrale temaer i STM2 er barns språklige og matematiske utvikling, det å skape og tilrettelegge for mangfoldige og varierte språk- og matematikkmiljø i barnehagen samt overgangen fra barnehage til skole. Innenfor disse områdene skal studenten utvikle kunnskap om barns muntlige språk og multimodale tekstkompetanse. Studenten skal også tilegne seg kunnskap om barns rom- og tallforståelse, matematisk tenkning samt ferdigheter i å legge til rette for språk- og matematikkglede i barnehagen for alle barn. I tillegg vektlegges evne til å kunne være en god samtalepartner med barn og reflektere over dette i et norsk- og matematikkfaglig perspektiv.

  Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene matematikk og norsk.

  Emnet inngår i barnehagelærerutdanning med vekt på

  • musikk, drama, kunst og håndverk
  • flerkulturell forståelse
  • natur- og friluftsliv

  Læringsutbytte

  Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

  KUNNSKAPER

  Studenten

  • har grunnleggende kunnskap om barns muntlige språk og språkutvikling, også i et flerspråklig perspektiv
  • har grunnleggende kunnskap om barns tekstproduksjon i barnehagen
  • har kunnskap om estetiske og kroppslige aspekter ved barns språklige og matematiske utvikling
  • har kunnskap om matematiske områder som er relevante for barn
  • forstår hvordan barn utvikler en helhetlig og fleksibel matematisk forståelse
  • har kunnskap om hvordan man kan legge til rette for overgangen fra barnehage til skole knyttet til norsk og matematikk samt grunnskolens læreplaner i disse fagene

  FERDIGHETER

  Studenten

  • kan observere barns muntlige og skriftlige språk og matematiske aktivitet i lek og i andre situasjoner
  • kan analysere dialogsamspill og barns muntlige språk
  • kan delta i og engasjere barn til utforskende samtaler om språk og matematikk
  • er en bevisst språklig rollemodell i samtale med barn på en måte som fremmer barns aktive deltakelse og danning
  • kan legge til rette for og analysere barns multimodale tekster
  • evner å skape et godt språk- og læringsmiljø knyttet til norsk og matematikk for alle barn i barnehagen hvor utforskning, oppdagerglede og nysgjerrighet har en naturlig plass
  • innehar profesjonsfaglig digital kompetanse
  • kan faglig reflektere over barnehagens og skolens pedagogiske og didaktiske arbeid i norsk og matematikk med de eldste barnehagebarna i overgangen fra barnehage til skole
  • har evne til å faglig begrunne det pedagogiske arbeidet i barnehagen knyttet til norsk og matematikk

  GENERELL KOMPETANSE

  Studenten

  • kan videreutvikle språk- og matematikkglede som oppstår i lek, i hverdagssituasjoner og i tilrettelagte aktiviteter for alle barn i barnehagen
  • har innsikt i betydningen av norsk og matematikk for læring og danning i barnehagen
  • kan observere, videreutvikle, lede og vurdere ulike lek- og læringsaktiviteter med vekt på språk, tekst og matematikk
  • kan delta aktivt og kritisk i samtidens diskusjoner om barnehagens språk- og matematikkmiljø

  Arbeids- og læringsaktiviteter

  Se studieplan generell del for informasjon om arbeids- og læringsaktiviteter

  Obligatoriske arbeidskrav

  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
  S2-MA1: Matematikk i barnehagen (P)Praktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
  S2-MA2: Matematikk - inne og uteFramføring/presentasjonGruppe
  S2-NO1: Analyse av barns muntlige språkSkriftlig oppgaveIndividuell
  S2-NO2: Teksthendelser og barns multimodale kompetanse (P)Framføring/presentasjonIndividuell
  OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

  Obligatoriske arbeidskrav

  Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-MA1: Matematikk i barnehagen (P)
  Gruppering:Individuell
  Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-MA2: Matematikk - inne og ute
  Gruppering:Gruppe
  Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-NO1: Analyse av barns muntlige språk
  Gruppering:Individuell
  Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S2-NO2: Teksthendelser og barns multimodale kompetanse (P)
  Gruppering:Individuell
  Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
  Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
  Gruppering:Individuell

  Vurderinger

  VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
  Muntlig eksamenMUN1Individuell40minutter100Intern og eksterningenMuntlig eksamen innledes med en presentasjon. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk.

  Vurderinger

  Vurderingsform:Muntlig eksamen
  Gruppering:Individuell
  Tid/omfang:40
  Enhet:minutter
  Vekting:100
  Merknader:Muntlig eksamen innledes med en presentasjon. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk.
  Hjelpemidler:ingen
  Kode:MUN1
  Sensorordning:Intern og ekstern

  Karakterskala

  A-F

  Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

  (P) betyr at arbeidskravet bygger på oppgaver gjennomført i praksisstudiet.

  Alle arbeidskrav må være godkjente for å gå opp til eksamen

  Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

  • AK S2-NO1 "Analyse av barns muntlige språk" er ekvivalent med AK S-NO1 "Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner" (BNSTM2040/BKSTM2040/BMSTM2040)
  • AK S2-NO2 "Teksthendelser og barns multimodale kompetanse" er ekvivalent med AK S-NO2 "Analyse av barneprodusert tekst" (BKSTM2040).