Semestre

BKNHB1030 Natur, helse og bevegelse

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Natur, helse og rørsle
Kursnavn på engelsk: 
Nature, Health and Movement
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2016 høst
2017 vår
Eksamenssemester
2017 vår
Emneansvarlig
Siri-Christine Seehuus

Emneinnhold

Sentralt i kunnskapsområdet er å kvalifisere studenten til å ha kunnskap og erfaringer med naturen til forskjellige årstider, for å kunne møte barns undring, støtte barns bruk og utforsking av natur.

Kunnskapsområdet gir kunnskap i barns kroppslighet og vurdering av uterommets kvaliteter for utfordrende lek og risikomestring, samt uterommets muligheter for kunstfaglig aktivitet. Utdanningen skal gi studenten kunnskap om hvordan barn kan ta vare på seg selv, hverandre og naturen slik at de får en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.

Kunnskapsområdet bygger på lærerutdanningsfagene fysisk fostring, naturfag, pedagogikk, kunst og håndverk, musikk og drama.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse består av tre tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

1. Barns estetiske opplevelser og læring i naturen
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om naturen og om hvordan vi kan bidra til at barn får estetiske opplevelser, undrer og gleder seg ved å ferdes i og lære om naturen
 • har kunnskap i å bruke naturmaterialer i skapende arbeid.
 • kan planlegge å gjennomføre turer i ulike natur- og nærmiljø og bruke naturen til fysisk aktivitet, lek og utforsking sammen med barn
 • har innsikt i sammenhengene i naturen, biologisk mangfold og forståelse for bærekraftig utvikling Kan gjøre enkle naturfaglige eksperimenter sammen med barn.
 • Kan tilrettelegge og reflektere over måter som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning

2. Bevegelseslek og risikomestring
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om hvordan barn lærer om verden og seg selv gjennom kroppslig aktivitet og kan medvirke i og inspirere til barns bevegelseslek
 • kan legge til rette for barns dans og bevegelse til musikk
 • kan legge til rette for barns kroppslige lek, vurdere risiko i barns lekemiljø og legge til rette for barns risikomestring

3. Helse, hygiene og kosthold i barnehagen
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om kropp, helse og helsefremmende arbeid i barnehagen
 • har kunnskap om mat og måltider i barnehagen
 • kan utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen og utføre førstehjelp

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N-NA1: Natur eller naturfenomener; skriftlig/muntligSkriftlig oppgaveIndividuell
N-KH1: Estetisk arbeid med naturmaterialerPraktisk arbeidGruppe
N-PD1: VoksenrollenMuntlig oppgaveGruppe
N-FH1: VinterkursRapport/refleksjonsskrivIndividuell
N-FH2: DansDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
N-FH3: Observasjon av barns motorikkSkriftlig oppgaveIndividuell
N-NH4: Gjennomført førstehjelpskursDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NA1: Natur eller naturfenomener; skriftlig/muntlig
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-KH1: Estetisk arbeid med naturmaterialer
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-PD1: Voksenrollen
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH1: Vinterkurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH2: Dans
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH3: Observasjon av barns motorikk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NH4: Gjennomført førstehjelpskurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100 %Intern Ingen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler: Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Bae, B.; Eide, B.J.; Winger, N. & Kristoffersen, A. E. (2006). Temahefte om barns medvirkning. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Lastes ned fra http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Temahefte-om-barns-medvirkning

Bakke, Hjørdis H. K., 2013. Natur 1 – Barn opplever naturen. Cappelen Damm Akademisk.

Bakke, Hjørdis H. K. 2013. Natur 2 – Barn utforsker naturfenomen. Cappelen Damm Akademisk.

Greve, A. 2009. Vennskap mellom små barn i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum (s. 85-147, 62 s.)

Kristiansen, T. (2011). Medvirkning – uendelig vanskelig, fantastisk enkelt! I V. Glaser, K. H. Moen, S. Mørreaunet og F. Søbstad, F.(red.) Barnehagens grunnsteiner Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 14, s. 188-198 (10 s.)

Kjær, A. (2016). Prosjektarbeid i barnehagen. Fra Fascinasjon til fordypelse. Latvia: Cappelen Damm AS. (130 s.)

Kunnskapsdepartementet, 2006. Temahefte om natur og miljø

Lundheim, R. (2013). Helse – Forebyggende helsearbeid i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk

Sandseter, E. B.; Hagen, T. L & Moser, T. (2010). Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Oslo: Gyldendal akademiske forlag (440 s.)

Sosial- og helsedirektoratets nettsider om mat og måltider

Sæther, M. & Hagen, T. L. (red.) (2014). Kreativ ute. Bergen: Fagbokforlaget (kap.1, 2 og 4).

Sørenstuen, J. E. (2011). Levende spor. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, 2, 6, 10, 12, 21 (85 s.)

Waterhouse, A. H. (2013). I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget, kapitel 3 (s. 41-51)

Aaberg, A. & Taguchi, H. L. 2006. Lyttende pedagogikk – etikk og demokrati i pedagogisk arbeid.  Oslo: Universeitetsforlaget (del 1, 55 s.) - Resten av boka er pensum i 2. studieår

Utdelt litteratur

Digitalt kompendium:

Hernes, L.; Horn, G. & Reistad, H. (1993). Lek, dans og teater. Vollen: Tell (s. 92-109)