BKNSRL2023 Samfunn, religion, livssyn og etikk

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Kathrine Rønning Tvinnereim
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Emnet Samfunn, religion, livssyn og etikk sikter mot å gi studentene innsikt i hva barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag innebærer i et stadig mer globalisert og flerkulturelt samfunn. Studentene vil veiledes i å reflektere etikkfaglig og handle i tråd med barnehagens verdigrunnlag i samhandling med barn, foreldre og andre ansatte i barnehagen og med tanke på utvikling av egen identitet som barnehagelærer.

Emnet skal gi innsikt i barnehagens funksjon som demokratisk og kulturell arena i et dynamisk samfunn preget av mangfold, med bevissthet om at kultur utvikler seg i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Det legges vekt på barns identitetsdanning og den kunnskap man må ha for å kunne møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn på en god profesjonsfaglig måte. Emnet gir kunnskap om barns oppvekstsvilkår, familie og barnehage i et demokratisk samfunn. Problemstillinger rundt bærekraftig utvikling vil inngå i emnet.

Emnet skal gi forståelse for og erfaringer med ledelse av ansatte i barnehagen. Emnet gir innsikt i arbeidet med å støtte barn med ulike forutsetninger i samarbeid med barnas foresatte og ulike instanser utenfor barnehagen.

Emnet bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, religion, livssyn og etikk (RLE) og samfunnsfag.
 

Emnet inngår i barnehagelærerutdanning med vekt på

 • musikk, drama, kunst og håndverk
 • natur- og friluftsliv

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag og om barns rettigheter og lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner som regulerer arbeidet i barnehagen
 • har kunnskap om barn med ulike forutsetninger, behov og funksjonsevne, og om hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena
 • har barnehagerelevant kunnskap om kristen tro og kulturarv, de øvrige verdensreligionene og sekulære livssyn
 • har kunnskap om etisk teori og grunnlagstenkning
 • har kunnskap om hvordan barnehagen kan gi barn opplevelser og læringsmuligheter knyttet til barns familier og nærmiljø, herunder tradisjoner, høytider og merkedager
 • har  kunnskap om det flerkulturelle samfunnet i Norge, herunder det samiske urfolkets og de nasjonale minoriteters kulturer og rettigheter
 • har grunnleggende kunnskap om pedagogisk ledelse og veiledning
 • har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på demokrati, velferdsstat, og bærekraftig utvikling
 • har  kunnskap om barndom, barnehage og familie i historiske og samtidige perspektiv
 • har kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode, kunnskapssyn og kildekritikk
 • har god kunnskap om barns medvirkning og demokratiske danningsprosesser

Ferdigheter

Studenten

 • kan forholde seg reflektert til barnehagers styringsdokumenter og barns rettigheter
 • kan reflektere over hvordan barnehager forholder seg til arbeid med livsmestring og helse
 • har begynnende ferdigheter i å lede og veilede pedagogiske prosesser og i å samarbeide med foresatte
 • kan legge til rette for mangfold, inkludering og barns medvirkning
 • har etisk dømmekraft knyttet til barns digitale hverdag
 • kan formidle fortellinger og tradisjoner fra ulike kulturer og religioner ved hjelp av profilens perspektiver
 • kan reflektere over hvordan man legger til rette for arbeid med kjønnsperspektiver, likestilling og likeverd blant barn og voksne i barnehagen
 • kan utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barn
 • kan formidle og praktisere etiske normer og verdier, og reflektere over dette sammen med personalet med sikte på å skape et inkluderende fellesskap

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og reflektere over profesjonsetiske utfordringer i barnehagens dagligliv og begrunne sine handlingsvalg
 • kan forholde seg aktivt og reflekterende til barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat
 • har  evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis i barnehagen
 • kan reflektere kritisk over egen praksis i lys av sitt pedagogiske grunnsyn.
 • har et begynnende faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se studieplan generell del for informasjon om arbeids- og læringsaktiviteter

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R2-RL1. Religion, danning og etikk Skriftlig oppgaveIndividuell
R2-SF1. Demokrati og medvirkning, del 1Muntlig oppgaveGruppe
R2-SF2. Demokrati og medvirkning , del 2Skriftlig oppgaveIndividuell
R2- PD1. Barn med nedsatt funksjonsevne Skriftlig oppgaveIndividuell
R2-TF1. Barnehagens verdigrunnlagMuntlig oppgaveGruppe
OBLTSOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-RL1. Religion, danning og etikk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-SF1. Demokrati og medvirkning, del 1
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-SF2. Demokrati og medvirkning , del 2
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2- PD1. Barn med nedsatt funksjonsevne
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-TF1. Barnehagens verdigrunnlag
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
OppgaveOPGIndividuell3500ord100Intern alle Alle arbeidskrav må være bestått.

Vurderinger

Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:3500
Enhet:ord
Vekting:100
Merknader: Alle arbeidskrav må være bestått.
Hjelpemidler: alle
Kode:OPG
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Innpasning:
For studenter som har BKSRL2020 gjelder
R2-PD1 er ekvivalent til R-PD1
R2-RL1 er ekvivalent til R-RL1
R2-SF1 og R2-SF2 er ekvivalent til det todelte R-SF1, studenter som ikke har bestått dette arbeiskravet må ta den delen som mangler.
R2-TF1 må tas.

For studenter som har BNSRL2020 gjelder
R2-PD1 er ekvivalent til R-PD2
R2-RL1 er ekvivalent til R-RL1
R2-SF 1 og R2-SF 2 er ekvivalent til det todelte R-SF1, studenter som ikke har bestått dette arbeidskravet må ta den delen som mangler.
R2-TF1 er nytt og må tas.
R-PD1 går ut.