Semestre

BKPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 1st Year of Study (35 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2015 høst
2016 vår
Eksamenssemester
2016 vår
Emneansvarlig
Brit Regine Skrove
Forkunnskapskrav
Studenten må ha fulgt undervisning i praksisforberedelser.

Forventet læringsutbytte

Studenten:

 1. kan være en omsorgsfull voksenperson med evne til lek og samspill med barn
 2. har innsikt i hvordan barnehagen kan skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek
 3. har innsikt i didaktiske prosesser i barnehagen og kan planlegge ut fra didaktiske forutsetninger
 4. har innsikt i hvordan praksisbarnehagen arbeider med rammeplanen
 5. har forståelse for barns perspektiv, kompetanse og ulike væremåter gjennom å anvende ulike observasjonsmetoder i barnehagen
 6. har evne til samarbeid og kommunikasjon med personalet og foresatte/foreldre
 7. kan sette ord på og reflektere over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til erfaringer fra praksis

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver.

I første studieårs praksis er samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen og være en bevisst rollemodell. (Nummer bak punktene viser til læringsutbytteformuleringer, over.)

Første periode (10 dager høst) (utdyping og konkretisering av punktene i presiseringsinstruks):

 • Praksiskontrakt påbegynnes
 • Kartlegging av barnehagens rom (LUB 2)
 • 2 praksisfortellinger (fokus på grunnsyn og hvordan grunnsyn påvirker våre handlinger) (LUB 1, 7)

Andre praksisperiode (25 dager vår) (utdyping og konkretisering av punktene i presiseringsinstruks):

 • Praksiskontrakt ferdigstilles i løpet av 1. uke
 • Skrive 4 praksisfortellinger med vekt på refleksjon rundt eget samspill og lek med barn (LUB 1, 5)
 • Gjennomføre ulike observasjoner av ett barn (LUB 5)
 • Planlegge, gjennomføre/lede og vurdere 2 aktiviteter per uke; samlingsstund, musikkstund, tur, måltid, garderobe, utelek, innelek, temabasert arbeid, foreldresamarbeid (LUB 2, 3, 5, 6) (Noen oppgaver skal bearbeides til arbeidskrav som skal leveres til faglærer ved høgskolen, dette arbeidet forutsettes ferdigstilt etter avsluttet praksis.)
 • Samtale med praksislærer om barnehagens arbeid med rammeplanen (LUB 4)
 • I veiledning, med bakgrunn i observasjoner av barnehagens rom og egne erfaringer, ha samtale med praksislærer om barnehagens arbeid med å skape miljøer som fremmer estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek (LUB 2)

Pedagogisk grunnsyn skal synliggjøres i studentens refleksjoner i sammenheng med læringsutbyttene for praksisperioden, muntlig og skriftlig (LUB 7)

Studenten skriver med utgangspunkt i de læringsutbyttene som er beskrevet i en egen mal en praksisrapport.

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisPRAKSISIndividuell35dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:35
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:PRAKSIS
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Det er en samlet vurdering av begge periodene i praksis. Første del av perioden melder praksislærer praksisveiledere om det er knyttet bekymring til studentens oppmøte, initiativ eller evne til kontakt med barn.

Kriteriene for vurdering er:

 • Vurderingskriterier for alle tre studieår:
  • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
  • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
  • Studentens møte med utfordringer
  • Studentens ansvar for egen læring
  • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis, muntlig og skriftlig
  • Studentens evne til selvvurdering og utprøving av egn praksisteori
  • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
  • Studenten ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid 
 • Læringsutbyttebeskrivelse 1. studieår
 • Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres 2 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.