Semestre

BKSRL2020 Samfunn, religion, livssyn og etikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Samfunn, religion, livssyn og etikk
Kursnavn på engelsk: 
Society, Religion, World Views and Ethics
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2016 høst
2017 vår
Eksamenssemester
2017 vår
Emneansvarlig
Marit Hallset Svare
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BKPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk sikter mot å gi studentene innsikt i hva barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag innebærer i et flerkulturelt samfunn. Studentene vil bli utfordret på å reflektere etisk over samhandling med og ledelse av både barn og voksne med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger.

Kunnskapsområdet skal også gi innsikt i barnehagens funksjon som kulturarena i et samfunn preget av mangfold, med bevissthet om at kultur utvikler seg i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Det fokuseres på barns identitetsdanning og kunnskap man må ha for å kunne møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Kunnskapsområdet skal gi forståelse for og erfaringer med ledelse av voksne, og arbeid med å støtte barn med ulike forutsetninger, i samarbeid med foresatte og ulike instanser utenfor barnehagen. Fokus også på de yngste barna inngår i flere tema.

Kunnskapsområdet bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, religion, livssyn og etikk (RLE), samfunnsfag, musikk, drama og kunst & håndverk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk består av 2 overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser:

1. Barnehagen som kunst- og kulturarena
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om kulturelt mangfold i det norske samfunnet, og hvordan barnehagen kan arbeide med mangfold og inkludering
 • kan lede arbeidet med å utvikle barnehagen som en kunst og kulturarena og et møtested for formidling og utvikling av barns og voksnes kulturelle og kunstfaglige uttrykksformer
 • har kunnskap om tro, kulturarv og etisk fundament i kristendom, sentrale religioner og sekulære livssyn
 • kjenner til sentrale høytider og merkedager og kan legge til rette for markering av disse i barnehagen
 • kan møte barns undring og livsspørsmål på en støttende og stimulerende måte
 • har kunnskap om det samiske urfolkets og nasjonale minoriteter kultur og rettigheter
 • kan formidle kulturuttrykk og lede barns nyskapende prosesser i møte med kulturarv

2. Demokrati og ledelse i barnehagen
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har innsikt i og kan forholde seg reflektert til barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag
 • har kunnskap om velferdsstatens framvekst, og om oppvekstsvilkår og ulike sosialiseringsarenaer for barn i den moderne velferdsstaten.
 • har kunnskap om demokrati og ledelse og kjennskap til hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena, med fokus på barns medvirkning
 • kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og handlinger, og møte etiske utfordringer i barnehagens dagligliv på en yrkesetisk forsvarlig måte
 • kan arbeide faglig og reflektert med kjønnsperspektiver og likestilling blant barn og voksne i barnehagen
 • har kunnskap om barns rettigheter og hvordan barnehagen kan støtte barn med ulike forutsetninger og behov
 • har kjennskap til samarbeid med ansatte, foresatte og eksterne samarbeidsinstanser

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R-RL1: Religion, danning og etikk. Videreutvikles til mappebidrag i eksamensmappe 1, RLESkriftlig oppgaveIndividuell
R-PD1: Barn med særskilte behov. Videreutvikles til mappebidrag i eksamensmappe 2, pedagogikkSkriftlig oppgaveIndividuell
R-SF1: Demokrati og medvirkningFramføring/presentasjonGruppe
R-TF1: Kulturbærende fortelling og mangfoldFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-RL1: Religion, danning og etikk. Videreutvikles til mappebidrag i eksamensmappe 1, RLE
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-PD1: Barn med særskilte behov. Videreutvikles til mappebidrag i eksamensmappe 2, pedagogikk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-SF1: Demokrati og medvirkning
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-TF1: Kulturbærende fortelling og mangfold
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuellca. 2000ord50 %InternAlleRLE
MappeeksamenMAP2Individuellca. 2000ord50 %InternAllePedagogikk
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:ca. 2000
Enhet:ord
Vekting:50 %
Merknader:RLE
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:ca. 2000
Enhet:ord
Vekting:50 %
Merknader:Pedagogikk
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP2
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MAP1: R-RL1, R-SF1, R-TF1
 • MAP2: R-PD1, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Bjørn, I. & Juuso, R. (2006). Temahefte om samisk kultur i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Lastes ned fra http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/Sprak/Temahefte-om-samisk-kultur-i-barnehagen/

Friis, P. (2006). Temahefte om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Lastes ned fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/veiledninger_brosjyrer/2008/temahefter---rammeplan-for-barnehagen.html?id=498148

Gjervan, M. (red.). (2006). Temahefte om språklig og kulturelt mangfold. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Lastes ned fra http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Temahefter/temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf?epslanguage=no

Mørland, B. (red.). (2008). Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Lastes ned fra http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Temahefter/om_barn_med_nedsatt_funksjonsevne_i_barnehagen.pdf?epslanguage=no

Rossholt, N. (2006). Temahefte om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Lastes ned fra http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Temahefter/temahefte_om_likestilling_i_det_pedagogiske_arbeidet_i_barnehagen.pdf?epslanguage=no

Sametinget i Norge (2011). Veileder for barnehager med samiske barn. Alta: Sametinget (i samarbeid med Kunnskapsdepartementet). (48 s.) Lastes ned fra http://www.sametinget.no/Opplaering/Barnehager

Birkeland, Å. & Carson, N. (2013). Veiledning for barnehagelærere. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (kap. 3-7, 129 s.)

Breidlid, H. & Nicolaisen, T. (2007). På skattejakt i fortellingsuniverset  Fortelling i religionene.  Bergen: Fagbokforlaget

Dunfjeld, M. (2006): Tjaalehtjimmie  Form og innhald i sørsamisk ornamentikk  Snåsa: Saemien Sijte

Eidhamar, L. G. (2014). Små mennesker, stort mangfold. Religioner og livssyn i barnehagen, Kristiansand: Høyskoleforlaget 2.utgave kap. 1-6

Emilsen, K. (red.) 2015: Likestilling og likeverd i barnehagen.  Bergen: Fagbokforlaget kap. 4, 7 og 8  

Glaser V. et al (red) (2011): Barnehagens grunnsteiner, formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 9, 12, 14, 17, 21

Glaser, V. (2013). Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 6-12 (92 s.)

Gladsø et al. (2005/2015) Dramaturgi – forestillinger om teater.  Universitetsforlaget  Kapittel 13 

Gjervan, M.; Andersen, C. & Bleka, M. (2012). Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk. Kap. 2-5 (107 s.)

Hansson, H. (2012). Kunstneriske forstyrrelser med romlige og materielle for- og etterspill.  I Atle Krogstad et. al.(red.), Rom for barnehage : flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget

Jensen, M. (2009). Estetisk kompetanse i et flerkulturelt perspektiv.  I Fajersson, Karlsson, Becher, Otterstad, (2009). Grip sjansene! Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Oslo: Cappelen Damm

Larsen, A. & Slåtten, M. (2010). En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 14  

Olsholt, Ø.; Schjelderup, A. (2013). Filosofi og etikk i barnehagen, Oslo: Cappelen Damm akademisk. kap. 2-4  

Redd Barna (2010). Barnerettigheter – ideer til metodiske opplegg i barnehage og småskole.

Skogen, E. (red.) (2013). Å være leder i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Følgende kapitler: Kap. 1 Skogen; Ledelse i barnehagen (19 s.), kap. 4 Haugen og Skogen; Holdninger og kommunikasjon (11 s.) og kap. 6 Lundestad; Konflikter i personalgrupper i barnehagen (28 s.)

Sjøvik, P. (red.) (2014). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Universitetsforlaget. Kap. 2 (20 s.), 4 (24 s.), 7 (22 s.) og 15 (24 s.)

Spernes, K. og Hetlem, M. (2013). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Oslo: Gyldendal akademiske forlag. Kap. 1, 2, 3

 Sødal, H. K. (2013). Kristen tro og tradisjon i barnehagen, Oslo: Cappelen Damm akademisk. kap. 1, 3-5

Drama: Utdelte artikler  54 s.

Digitalt kompendium:

Knudsen, J. S. Musikk med små barn i et flerkulturelt perspektiv. I Ann Merete Otterstad (red.) (2008). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold. Oslo: Universitetsforlaget. s. 252-263

Ruud, E. (1997): Musikk og identitet. Oslo: Universitetsforlaget  s. 145-174

Schultz J.-H. & Raundalen , M. Barn i vanskelige livssituasjoner – pedagogisk krisehåndtering i barnehagen  i Thoresen, I.T., og Winje, G. (2013)  Religioner, mangfold og etikk i barnehagen  Oslo: Cappelen Damm Akademiske

Torgersen, J. K. (2012). Vår digitale musikkverden. I H. Jæger & J. K. Torgersen (red.). Medialisert barndom – digital kultur i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. s. 30-48