Semestre

BKSRL2020 Samfunn, religion, livssyn og etikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Samfunn, religion, livssyn og etikk
Kursnavn på engelsk: 
Society, Religion, World Views and Ethics
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Marit Hallset Svare
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BKPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk sikter mot å gi studentene innsikt i hva barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag innebærer i et flerkulturelt samfunn. Studentene vil bli utfordret på å reflektere etisk over samhandling med og ledelse av både barn og voksne med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger.

Kunnskapsområdet skal også gi innsikt i barnehagens funksjon som kulturarena i et samfunn preget av mangfold, med bevissthet om at kultur utvikler seg i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Det fokuseres på barns identitetsdanning og kunnskap man må ha for å kunne møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Kunnskapsområdet skal gi forståelse for og erfaringer med ledelse av voksne, og arbeid med å støtte barn med ulike forutsetninger, i samarbeid med foresatte og ulike instanser utenfor barnehagen. Fokus også på de yngste barna inngår i flere tema.

Kunnskapsområdet bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, religion, livssyn og etikk (RLE), samfunnsfag, musikk, drama og kunst & håndverk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk består av 2 overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser:

1. Barnehagen som kunst- og kulturarena
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om kulturelt mangfold i det norske samfunnet, og hvordan barnehagen kan arbeide med mangfold og inkludering
 • kan lede arbeidet med å utvikle barnehagen som en kunst og kulturarena og et møtested for formidling og utvikling av barns og voksnes kulturelle og kunstfaglige uttrykksformer
 • har kunnskap om tro, kulturarv og etisk fundament i kristendom, sentrale religioner og sekulære livssyn
 • kjenner til sentrale høytider og merkedager og kan legge til rette for markering av disse i barnehagen
 • kan møte barns undring og livsspørsmål på en støttende og stimulerende måte
 • har kunnskap om det samiske urfolkets og nasjonale minoriteter kultur og rettigheter
 • kan formidle kulturuttrykk og lede barns nyskapende prosesser i møte med kulturarv

2. Demokrati og ledelse i barnehagen
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har innsikt i og kan forholde seg reflektert til barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag
 • har kunnskap om pedagogisk ledelse og kan samarbeide med ansatte og foresatte i barnehagen
 • har kunnskap om velferdsstatens framvekst, og om oppvekstsvilkår og ulike sosialiseringsarenaer for barn i den moderne velferdsstaten.
 • har kunnskap om demokrati og ledelse og kjennskap til hvordan barnehagen kan utvikles som en inkluderende og demokratisk arena, med fokus på barns medvirkning
 • kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og handlinger, og møte etiske utfordringer i barnehagens dagligliv på en profesjonsetisk forsvarlig måte
 • kan arbeide faglig og reflektert med kjønnsperspektiver og likestilling blant barn og voksne i barnehagen
 • har kunnskap om barns rettigheter og hvordan barnehagen kan støtte barn med ulike forutsetninger og behov, blant annet i samarbeid med foresatte og overfor eksterne hjelpeinstanser

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R-PD1: Barn med særskilte behov. Videreutvikles til mappebidrag i eksamensmappe 2, pedagogikkSkriftlig oppgaveIndividuell
R-RL1: Religion, danning og etikk. Videreutvikles til mappebidrag i eksamensmappe 1, RLESkriftlig oppgaveIndividuell
R-SF1: Demokrati og medvirkningFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-PD1: Barn med særskilte behov. Videreutvikles til mappebidrag i eksamensmappe 2, pedagogikk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-RL1: Religion, danning og etikk. Videreutvikles til mappebidrag i eksamensmappe 1, RLE
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-SF1: Demokrati og medvirkning
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuellca. 2000ord50 %InternAlleRLE
MappeeksamenMAP2Individuellca. 2000ord50 %InternAllePedagogikk
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:ca. 2000
Enhet:ord
Vekting:50 %
Merknader:RLE
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:ca. 2000
Enhet:ord
Vekting:50 %
Merknader:Pedagogikk
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP2
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MAP1: R-RL1, R-SF1, 
 • MAP2: R-PD1, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumliste studieåret 2018 - 2019

Pensum som finnes i digitalt kompendium er merket med *.

 

Pensum 2KF SRLE 2018/2019

Birkeland, Å. & Carson, N. (2013). Veiledning for barnehagelærere. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (kap. 3-7, 129 s.) 

Breidlid, H. & Nicolaisen, T. (2007). På skattejakt i fortellingsuniverset Fortelling i religionene. Bergen: Fagbokforlaget

Eidhamar, L. G. (2014). Små mennesker, stort mangfold. Religioner og livssyn i barnehagen, Kristiansand: Høyskoleforlaget 2.utgave kap. 1-6

Emilsen, K. (red.) 2015: Likestilling og likeverd i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget kap. 4, 7 og 8

Gjervan, M., Andersen, C. & Bleka, M. (2012). Se mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk. Kap 2-5

Glaser V. et al (red) (2011): Barnehagens grunnsteiner, formålet med barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 9, 12, 14, 17, 21

Glaser, V. (2013). Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn.  Oslo: Universitetsforlaget. Kap 6-12

KKS (2016). Duodji i grunnskolen. Veiledningshefte med praktiske eksempler på duodji i kunst og håndverk, norsk læreplan. 1.-7.trinn. Bodø: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (hele heftet: 20 sider)

*Knudsen, J. S. (2008). Musikk med små barn i et flerkulturelt perspektiv. I A.M. Otterstad (red.) Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold. Oslo: Universitetsforlaget. s. 252-263

Larsen, A. & Slåtten, M. (2015). En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. Bergen: Fagbokforlaget. kap 16

Larsen, A. M. (1997) Fortellinger og dramaforløp. Oslo: Cappelen Damm.
(Digitalt tilgjengelig på www. nb.no )(s.28 –s.102)

*Nergård, J.-I. (2006). Den levende erfaring En studie i samisk kunnskapstradisjon Oslo: Cappelen Akademiske forlag kap 6, s 97-128

Olsholt, Ø.; Schjelderup, A. (2013). Filosofi og etikk i barnehagen, Oslo: Cappelen Damm akademisk. kap. 2-4

Redd Barna (2010). Barnerettigheter – ideer til metodiske opplegg i barnehage og småskole.

*Ruud, E. (1997): Musikk og identitet. Oslo: Universitetsforlaget s. 197-229

Sagberg, S. (red)(2017). Mot til å være barnehagelærer verdier som omdreiningspunkt. Bergen: Fagbokforlaget  Kap 2,6,7

Sødal, H. K. (2013). Kristen tro og tradisjon i barnehagen, Oslo: Cappelen Damm akademisk. kap. 1, 3-5

*Schultz J.-H. & Raundalen , M. (2013)  Barn i vanskelige livssituasjoner – pedagogisk krisehåndtering i barnehagen i Thoresen, I.T., og Winje, G. Religioner, mangfold og etikk i barnehagen Oslo: Cappelen Damm Akademiske s 222-241

Sjøvik, P: (red) (2014). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i banrehagelærerutdanningen. Oslo. Universitetsforlaget. Kap 2,4,7,15

Skogen, E. (red) (2013). Å være leder i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 1,4,6 

*Torgersen, J. K. (2012). Vår digitale musikkverden. I H. Jæger & J. K. Torgersen (red.). Medialisert barndom – digital kultur i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. s. 30-48

Tveterås, F. Arntsen, T.  og Jernsletten, R. (2002) Samisk kunst- og kulturhistorie. Nesbru: Vett og Viten, ss.11-22, 73-118