Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BLBUL1015 Barns utvikling, lek og læring 1

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Maria Selmer-Olsen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Fredag, januar 19, 2024

Emneinnhold

Emnet Barns utvikling, lek og læring (1 og 2) skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet, er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Emnet bygger på et barnesyn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Emnet er delt i to; Barns utvikling, lek og læring 1 (BLBUL 1015), forkortet til BULL1, og Barns utvikling, lek og læring 2 (BLBUL 2015), forkortet til BULL2.

Alle emner i bachelorutdanningen skal ha tilknytning til praksis, og denne emneplanen må sees i sammenheng med emneplan for BLPRA100

Emnet bygger på lærerutdanningsfaget pedagogikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har begynnende kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om lek som fenomen i barndommen og som en arena for utforsking og læring, vennskap og samspill mellom barn og mellom barn og voksne
 • har kunnskap om betydningen av personalets evne til kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • har kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser og av barnehagens leke- og læringsmiljø
 • har begynnende kunnskap om barns væremåter, leke- og læringslyst, samt behov for- og evne til omsorg
 • har kunnskap om ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk
 • har begynnende kunnskap om hvordan barnehagen kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter

Ferdigheter

Studenten:

 • har ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn og kan fremstå som en bevisst rollemodell
 • kan skape, delta i og opprettholde omsorgsfulle relasjoner og vise evne og vilje til innlevelse i og anerkjennelse av hvert enkelt barn.
 • viser ferdigheter i å anvende observasjon og pedagogisk dokumentasjon.
 • har begynnende ferdigheter i didaktisk tilrettelegging og ledelse av pedagogiske prosesser i barnegruppa på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning

Generell

Studenten:

 • har en begynnende evne til å formulere sin pedagogiske kunnskap muntlig og skriftlig.
 • viser evne til å gå inn i dialogisk samspill med barn, med omsorg, innlevelse og anerkjennelse.
 • viser evne til å reflektere kritisk over eget samspill med barn.
 • viser forståelse for barnehagens verdigrunnlag og lovverk (Barnehageloven, Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver, FNs barnekonvensjon for barnets rettigheter)

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B1-PD1: Veiledet fagtekst om lek i barnehagen. Etter veiledning og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappeSkriftlig oppgaveIndividuell
B1-PD2: Observasjon og observatørrollenSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD1: Veiledet fagtekst om lek i barnehagen. Etter veiledning og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappe
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD2: Observasjon og observatørrollen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell1800ord60Intern Alle
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell4timer 40InternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1800
Enhet:ord
Vekting:60
Merknader:
Hjelpemidler: Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting: 40
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen: 

 • MAP 1: B1-PD1, OBLTS
 • SEK 1: B1-PD2