Semestre

BLBUL1015 Barns utvikling, lek og læring 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring 1
Kursnavn på engelsk: 
Children's Development, Play and Learning 1
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Maria Selmer-Olsen

Emneinnhold

Emnet Barns utvikling, lek og læring (1 og 2) skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Emnet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Emnet er delt i to; Barns utvikling, lek og læring 1, emnekode BLBUL1015, og Barns utvikling, lek og læring 2, emnekode BLBUL2015.

Emnet bygger på lærerutdanningsfaget pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har begynnende kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om lek som fenomen i barndommen og som en arena for utforsking og læring, vennskap og samspill mellom barn og mellom barn og voksne
 • har kunnskap om betydningen av personalets evne til kommunikasjon, samspill og lek med barn
 • har kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging av barns leke- og læringsprosesser og av barnehagens leke- og læringsmiljø
 • har begynnende kunnskap om barns væremåter, leke- og læringslyst og behov for omsorg
 • har kunnskap om ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk
 • har begynnende kunnskap om hvordan barnehagen kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter

Ferdigheter

Studenten:

 • har ferdigheter i kommunikasjon, samspill og lek med barn og kan fremstå som en bevisst rollemodell
 • kan skape, delta i og opprettholde omsorgsfulle relasjoner og vise evne og vilje til innlevelse i og anerkjennelse av hvert enkelt barn.
 • viser ferdigheter i å anvende observasjon og pedagogisk dokumentasjon.
 • har begynnende ferdigheter i didaktisk tilrettelegging og ledelse av pedagogiske prosesser i barnegruppa på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning

Generell

Studenten:

 • har en begynnende evne til å formulere sin pedagogiske kunnskap muntlig og skriftlig.
 • viser evne til å gå inn i dialogisk samspill med barn, med omsorg, innlevelse og anerkjennelse.
 • viser evne til å reflektere kritisk over eget samspill med barn.
 • viser forståelse for barnehagens verdigrunnlag og lovverk (Barnehageloven, Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver, FNs barnekonvensjon for barnets rettigheter)

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B1-PD1: Veiledet fagtekst om lek i barnehagen. Etter veiledning og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappeSkriftlig oppgaveIndividuell
B1-PD2: Observasjon og observatørrollenSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD1: Veiledet fagtekst om lek i barnehagen. Etter veiledning og bearbeiding inngår mappebidraget i eksamensmappe
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B1-PD2: Observasjon og observatørrollen
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell1800ord60Intern Alle
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell4timer 40InternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1800
Enhet:ord
Vekting:60
Merknader:
Hjelpemidler: Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting: 40
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen: 

 • MAP 1: B1-PD1, OBLTS
 • SEK 1: B1-PD2

Pensum