BLBUL2015 Barns utvikling, lek og læring 2

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Maria Selmer-Olsen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Fredag, januar 19, 2024

Emneinnhold

Emnet Barns utvikling, lek og læring (1 og 2) skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet, er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Emnet bygger på et barnesyn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Emnet er delt i to; Barns utvikling, lek og læring 1 (BLBUL 1015), forkortet til BULL1, og Barns utvikling, lek og læring 2 (BLBUL 2015), forkortet til BULL2.

Alle emner i bachelorutdanningen skal ha tilknytning til praksis, og denne emneplanen må sees i sammenheng med emneplanene for BLPRA200 og BLPRA210.

Emnet bygger på lærerutdanningsfaget pedagogikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om, og evne til kritisk vurdering av ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om ledelse av- og tilretteleggelse for barns samspills-, leke og læringsprosesser
 • har kunnskap om, og forståelse for veiledning av personalet i tilretteleggingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • har kunnskap om kommunikasjon og samarbeid med medarbeidere og foreldre/foresatte i ledelsen av det barnehagepedagogiske arbeidet
 • har kunnskap om barns væremåter, leke- og læringslyst, behov for- og evne til omsorg, og om hvordan dette har sammenheng med deres interesser, forutsetninger og livserfaringer
 • har kunnskap om barn i forskjellige livsfaser deriblant overgang til barnehage, overganger innad i barnehagen og overgangen barnehage-skole/skolefritidsordning
 • har kunnskap om barns rettigheter og hvordan barnehagen kan støtte barn med ulike forutsetninger og behov, blant annet i samarbeid med foresatte og overfor eksterne hjelpeinstanser
 • har kunnskap om syn på barn og barndom i samisk kultur og tradisjon

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge, begrunne, lede, samarbeide om og reflektere over pedagogisk arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forskning, og inkludere barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning i dette arbeidet
 • har kunnskap om og begynnende evne til å støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har ferdigheter i å lede refleksjons- og veiledningsprosesser i personalgruppa, og kan vurdere seg selv som deltaker i kommunikasjons- og gruppeprosesser
 • kan analysere og reflektere over barnehagens lovverk og verdigrunnlag, og over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • kan reflektere over sosialt og kulturelt mangfold som en ressurs i pedagogisk arbeid med barn, og kan støtte alle barn i deres utvikling, med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • kan lede pedagogiske prosesser, delta i lek sammen med barn, oppdage og støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk, og bidra til trivsel og glede i et trygt og samtidig utfordrende leke- og læringsmiljø
 • viser begynnende lederferdigheter ved å framstå som en bevisst språk- og rollemodell

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan utøve begynnende profesjonelt skjønn, videreutvikle sin pedagogiske kunnskap og vise evne til å formulere og formidle denne muntlig og skriftlig
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barn uavhengig av deres alder, kjønnsidentitet, etnisitet, utseende, funksjonsevne, seksuelle orientering, sosiale-, kulturelle-, religiøse- eller livssynsbaserte tilhørighet
 • kan analysere og reflektere kritisk over maktforhold som har innvirkning på pedagogisk praksis
 • kan analysere og reflektere kritisk over egen profesjonsutøvelse i samspill med barn, personale og foreldre/foresatte

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B2-PD1: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Skriftlig oppgaveIndividuell
B2-PD2: Kommunikasjon og samarbeid. Framføring/presentasjonGruppe
B2-PD3: Barnehagens bruk av kartleggingsverktøy (debatt)Framføring og rapportGruppe, med individuell vurdering
B2-PD4: Overganger i barns livSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD1: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD2: Kommunikasjon og samarbeid.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD3: Barnehagens bruk av kartleggingsverktøy (debatt)
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD4: Overganger i barns liv
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell27timer100Intern AlleEksamensoppgave utleveres kl. 9.00 første dag, og besvarelsene må leveres innen kl. 12.00 andre dag. Omfang: 1800 ord, +/- 10%

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:27
Enhet:timer
Vekting:100
Merknader:Eksamensoppgave utleveres kl. 9.00 første dag, og besvarelsene må leveres innen kl. 12.00 andre dag. Omfang: 1800 ord, +/- 10%
Hjelpemidler: Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • B2-PD1
 • B2-PD2
 • B2-PD3
 • B2-PD4
 • OBLTS