Semestre

BLBUL2015 Barns utvikling, lek og læring 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring 2
Kursnavn på engelsk: 
Children's Development, Play and Learning 2
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Maria Selmer-Olsen

Emneinnhold

Emnet Barns utvikling, lek og læring (1 og 2) skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Emnet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Emnet er delt i to; Barns utvikling, lek og læring 1 (BLBUL 1001), forkortet til BULL1, og Barns utvikling, lek og læring 2 (BLBUL 1002), forkortet til BULL2.

Emnet bygger på lærerutdanningsfaget pedagogikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • Har kunnskap om, og evne til kritisk vurdering av ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • Har kunnskap om ledelse av- og tilretteleggelse for barns samspills-, leke og læringsprosesser
 • Har kunnskap om, og forståelse for veiledning av personalet i tilretteleggingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • Har kunnskap om kommunikasjon og samarbeid med medarbeidere og foreldre/foresatte i ledelsen av det barnehagepedagogiske arbeidet
 • Har kunnskap om barns væremåter, leke- og læringslyst og behov for omsorg, og om hvordan dette har sammenheng med deres interesser, forutsetninger og livserfaringer
 • Har kunnskap om barn i forskjellige livsfaser deriblant overgang til barnehage, overganger innad i barnehagen og overgangen barnehage-skole/skolefritidsordning
 • har kunnskap om barns rettigheter og hvordan barnehagen kan støtte barn med ulike forutsetninger og behov blant annet i samarbeid med foresatte og overfor eksterne hjelpeinstanser
 • Har kunnskap om syn på barn og barndom i samisk kultur og tradisjon

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan planlegge, begrunne, lede, samarbeide om og reflektere over pedagogisk arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forskning, og inkludere barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning i dette arbeidet
 • Har kunnskap om og begynnende evne til å støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • Har ferdigheter i å lede refleksjons- og veiledningsprosesser i personalgruppa, og kan vurdere seg selv som deltaker i kommunikasjons- og gruppeprosesser
 • Kan analysere og reflektere over barnehagens lovverk og verdigrunnlag, og over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • Kan reflektere over sosialt og kulturelt mangfold som en ressurs i pedagogisk arbeid med barn, og kan støtte alle barn i deres utvikling, med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • Kan lede pedagogiske prosesser, delta i lek sammen med barn, oppdage og støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk, og bidra til trivsel og glede i et trygt og samtidig utfordrende leke- og læringsmiljø
 • Kan framstå som en bevisst språk- og rollemodell

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan utøve begynnende profesjonelt skjønn, videreutvikle sin pedagogiske kunnskap og vise evne til å formulere og formidle denne muntlig og skriftlig
 • Kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barn uavhengig av deres alder, kjønnsidentitet, etnisitet, utseende, funksjonsevne, seksuelle orientering, sosiale-, kulturelle-, religiøse- eller livssynsbaserte tilhørighet
 • Kan analysere og reflektere kritisk over maktforhold som har innvirkning på pedagogisk praksis
 • Kan analysere og reflektere kritisk over egen profesjonsutøvelse i samspill med barn, personale og foreldre/foresatte

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B2-PD1: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Bearbeides etter veiledning/medstudentrespons og inngår deretter som mappebidrag i eksamensmappe Skriftlig oppgaveIndividuell
B2-PD2: Kommunikasjon og samarbeid. Framføring/presentasjonGruppe
B2-PD3: Barnehagens bruk av kartleggingsverktøy Framføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
B2-PD4: Overganger i barns livSkriftlig oppgaveGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD1: Barns utvikling, mestring og læring i barnehagen. Bearbeides etter veiledning/medstudentrespons og inngår deretter som mappebidrag i eksamensmappe
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD2: Kommunikasjon og samarbeid.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD3: Barnehagens bruk av kartleggingsverktøy
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B2-PD4: Overganger i barns liv
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAP1Individuell1800ord100Intern Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1800
Enhet:ord
Vekting:100
Merknader:
Hjelpemidler: Alle
Kode:MAP1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • B2-PD1
 • B2-PD2
 • B2-PD3
 • B2-PD4
 • OBLTS

Pensum