BLFOR4030 Ledelse i framtidas barnehage

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Arnt Nordli
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Se studieplanens generelle del

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Forkunnskapskrav - emner

BLPRA100
BLPRA200
BLPRA300

Emneinnhold

Barnehagen som organisasjon og institusjon er i kontinuerlig utvikling i takt med et samfunn i endring. Emnet Ledelse i framtidas barnehage omfatter både ledelse av barn og barnegrupper, selvledelse, ledelse av personalteam, kunnskap om samarbeid med foresatte og barnehagen som organisasjon. Emnets fokus er på ledelse i barnehagen fra et barnehagelærerperspektiv.

Barnehagelæreren har ansvar for å lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen i tråd med godt faglig skjønn, og bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon. Dette arbeidet forutsetter kompetanse i pedagogisk ledelse, ledelse av didaktiske prosesser, strategisk ledelse, verdibasert ledelse og ledelse av kompetanseutvikling. Innholdet i emnet har fokus på systematisk og langsiktig arbeid med utviklings- og læringsprosesser i barnehagen knyttet til implementeringsarbeid, teamarbeid, bærekraft og lærende fellesskap.

Emnet legger vekt på at barnehagen er preget av sosialt og livssynsmessig mangfold og at dette er et fenomen som må forstås ut i fra et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Emnet vil gi studenten en innføring i barnehage som et mangfoldig fenomen internasjonalt.

Studentene vil gjennom egne studier, undervisning, praksis og veiledning oppøve evne til kritisk refleksjon over rollen som pedagogisk leder i barnehage. Sentralt i emnet er studentens utvikling av kompetanse til samarbeid med ulike tjenester i omsorg og oppvekstsektoren, og planlegging, gjennomføring og vurdering av egen ledelse. Emnet gir et godt grunnlag for masterstudier og etter- og videreutdanning i barnehageledelse ved DMMH eller andre studiesteder.

Det legges til rette for at studentene i samarbeid med lærerteamet kan arrangere en frivillig, egenfinansiert studietur i løpet av studieåret.

Fordypningsemnet bygger på lærerutdanningsfagene samfunnsfag, pedagogikk og religion, livssyn og etikk (RLE).

Alle emner i bachelorutdanningen skal ha tilknytning til praksis, og denne emneplanen må sees i sammenheng med emneplan for BLPRA400.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende læringsutbytte etter gjennomført emne:

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om relevante lover og forskrifter og anvendelse av disse i barnehagen
 • har inngående kunnskap om det helhetlige oppvekstmiljøet for barn, og barnehagens rolle i velferdsstatens omsorgssystem
 • har kunnskap om grunnleggende ledelsesteorier og nyere forskning på feltet
 • har kunnskap om barnehageforvaltning og det barnehagepolitiske feltet
 • har kunnskap om ECEC (Early Childhood Education and Care) i et internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Studenten:

 • kan kommunisere godt og samhandle med barn, medarbeidere og foresatte, og kan reflektere kritisk over egen rolle som pedagogisk leder
 • kan lede og veilede personalet for å øke kvaliteten i relasjoner barn-barn og barn-voksen
 • kan legge til rette for læring, lek, omsorg og danning for barn som vokser opp i et sosialt mangfoldig og livssynsåpent samfunn
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og har forståelse for barnehagelærerens medansvar for utviklingen av barnehagen som lærende organisasjon
 • kan utøve profesjonelt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • har kunnskap om, og forståelse av de ulike rollene barnehagens personale har, som sammen skal oppfylle barnehagens samfunnsmandat
 • kan lede etisk refleksjon med barn, foresatte og medarbeidere
 • kan tolke og kritisk vurdere sentrale føringer og barnehagens samfunnsmandat til barns beste
 • kan utøve faglig og etisk skjønn knyttet til barns digitale hverdag

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F4-TF1 Fagdag Skriftlig oppgaveIndividuell
F4-TF2 Presentasjon av fagtekstFramføring og rapportIndividuell
F4-TF3 Gjennomføring av fagdag. Dette arbeidskravet skal bearbeides videre til eksamensmappebesvarelse. Praktisk arbeid og skriftlig innleveringGruppe, med individuell vurdering
OBLTSOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F4-TF1 Fagdag
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F4-TF2 Presentasjon av fagtekst
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F4-TF3 Gjennomføring av fagdag. Dette arbeidskravet skal bearbeides videre til eksamensmappebesvarelse.
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell27timer25Intern og eksternAlleOppgaven leveres ut klokken 0900 første dag og besvarelsen må leveres innen klokken 1200 siste dag. Omfang: 2000 ord +/- 10%
MappeeksamenMAPIndividuell4000ord75Intern og eksternAlleArbeidskrav F4-TF3 bearbeides videre fra arbeidskrav til eksamensmappebesvarelse.

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:27
Enhet:timer
Vekting:25
Merknader:Oppgaven leveres ut klokken 0900 første dag og besvarelsen må leveres innen klokken 1200 siste dag. Omfang: 2000 ord +/- 10%
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4000
Enhet:ord
Vekting:75
Merknader:Arbeidskrav F4-TF3 bearbeides videre fra arbeidskrav til eksamensmappebesvarelse.
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen: 

 • HEM: F4-TF2 og OBLTS må være godkjent.
 • MAP: F4-TF1 og F4-TF3 må være godkjent