BLKKK3020 Kunst, kultur og kreativitet

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Hanne Bæverfjord
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Emnet Kunst, kultur og kreativitet består av fagene musikk, drama og kunst & håndverk (heretter kunstfagene). Kunstfagene er sentrale for kulturforståelse og identitetsutvikling og ivaretar og stimulerer skaperkraft, uttrykksevne og -behov. Kunstfagene er en integrert del av barns lek og en naturlig del av barnehagehverdagen, og fagene har lange tradisjoner i barnehagens historie. Kunstfagene åpner for rike samspill mellom barn og voksne, og barn imellom.

Barnehagelæreren har et ansvar for at alle barn utvikler et rikt uttrykksrepertoar gjennom allsidige sanseopplevelser, kroppslige erfaringer, tid til lek og eksperimentering, refleksjon og kommunikasjon. Kunstfagene skal fremme innsikt i hvordan barnehagen kan formidle kulturelle tradisjoner og estetiske opplevelser og gjennom dette inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet.

Emnet bygger på en forståelse av å se, forstå og verdsette barns estetiske uttrykksformer. Ved å invitere barnehagebarn til deler av undervisningen, ønsker vi å fremme studentens bevissthet rundt sin egen rolle som leder og medskaper i en levende barnehagekultur gjennom kunstfagene. Emnet bidrar til at studenten tilegner seg praktiske ferdigheter, skapende evner og kunstpedagogisk kompetanse i fagene. Dette bidrar til at studenten skal være i stand til å planlegge, lede og gjennomføre kunstfaglige og håndverksbaserte aktiviteter sammen med barn og medarbeidere.

Emnet er med på å kvalifisere studentene til å arbeide i barnehagen gjennom å møte et mangfold av kunst- og kulturuttrykk i undervisningen. Videre vektlegges innsikt i kunstfagenes egenverdi og muligheter for tverrfaglig samarbeid og profesjonsutøvelse.

Undervisningen i emnet vil foregå i ulike gruppestørrelser gjennomføres over to semestre i tredje studieår. Den foregår både praktisk og teoretisk, gjennom større og mindre prosjektarbeider. 

Alle emner i bachelorutdanningen skal ha tilknytning til praksis, og denne emneplanen må sees i sammenheng med emneplan for BLPRA300.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om sammenhenger mellom barns lek og arbeid med musikk, drama og kunst & håndverk
 • har kunnskap om kultur for, av og med barn, kunst- og kulturuttrykk samt kulturelt mangfold
 • har kunnskap om kommunikasjon, kreativitet, dramatisk lek, samspill, formidling og ledelse i kunstpedagogisk arbeid
 • har kunnskap om kunstfaglige arbeidsmåter, virkemidler, materialer, instrumenter, verktøy og teknologi i musikk, drama og kunst & håndverk
 • har innsikt i hvordan kunst og kultur bidrar til barns estetiske opplevelser, uttrykksformer, læring og danning

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende materialer, redskaper, digitale verktøy, instrumenter og teknikker i eget skapende arbeid, og utforske disse sammen med barn i planlagte og spontane situasjoner
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn, tilpasset barns ulike forutsetninger
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og skapende prosesser
 • kan skape inne- og uterom som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, fordypning, utforsking, skaperglede og lek
 • kan legge til rette for varierte kunst- og kulturopplevelser som fremmer barns estetiske utvikling
 • kan reflektere over barns ulike uttrykksformer som bidrag i felles kulturskaping

Generell kompetanse

Studenten:

 • ser barn som kompetente deltakere på samfunnets kulturarenaer
 • fremmer barns ytringer og demokratiske rettigheter gjennom å bidra til utvikling av deres estetiske språkformer
 • kjenner barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns estetiske læringsprosesser 
 • kan ta hensyn til og vise innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer
 • kjenner til utviklingsarbeid og forskning i kunst- og kulturfaglig arbeid i barnehagen
 • kan ivareta barn som skapende mennesker
 • har et bevisst forhold til seg selv som skapende menneske

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K-MU1: Sang og rytmePraktisk arbeidGruppe, med individuell vurdering
K-DR1: Fortelling og fysisk uttrykk (visning og digital presentasjon)Praktisk arbeidGruppe, med individuell vurdering
K-KH1: Kreativ bokPraktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
K-TF1: Tverrfaglig prosjektPraktisk arbeidGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-MU1: Sang og rytme
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-DR1: Fortelling og fysisk uttrykk (visning og digital presentasjon)
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-KH1: Kreativ bok
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-TF1: Tverrfaglig prosjekt
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamen PEKGruppe, med individuell vurdering54timer100%Intern og eksternAllePerformance lecture. I eksamen inngår 2 dager med forberedelser. Eksamen avsluttes med 20 min visning og påfølgende samtale i 20 min. pr gruppe. Studentene må signere oppmøteliste ved ankomst hver dag som er timeplanfestet til forberedelse, samt når de drar. Deltagelse på forberedelsene er en del av eksamen og en forutsetning for å delta på visning og påfølgende samtale.

Vurderinger

Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:54
Enhet:timer
Vekting:100%
Merknader:Performance lecture. I eksamen inngår 2 dager med forberedelser. Eksamen avsluttes med 20 min visning og påfølgende samtale i 20 min. pr gruppe. Studentene må signere oppmøteliste ved ankomst hver dag som er timeplanfestet til forberedelse, samt når de drar. Deltagelse på forberedelsene er en del av eksamen og en forutsetning for å delta på visning og påfølgende samtale.
Hjelpemidler:Alle
Kode: PEK
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen: K-MU1, K-DR1, K-KH1, K-TF1, OBLTS.