Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BLLSU3015 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemester
   2024 høst, 2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Hilde Holmeide Aandahl
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Emneinnhold

Emnet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid omfatter ledelse og utvikling av barnehagen som lærende organisasjon, samt samarbeid med foreldre/foresatte og eksterne instanser til barns beste.

Emnet vektlegger pedagogisk ledelse, veiledning og hvordan lederhandlinger kan bidra til å fremme barns lek og styrke barnehagen som lærings- og utviklingsarena. Utvikling av egen lederrolle blir tillagt stor vekt i emnet. Sentralt er også lover, styringsdokumenter og politiske prosesser som styrer og påvirker barnehagens samfunnsmandat. Emnet skal gi kompetanse i å reflektere over hvordan profesjonsetiske spørsmål, maktforhold og barnehagens organisatoriske forhold påvirker ledelsesprosesser.

Kunnskapsbasen bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk og samfunnsfag.

Alle emner i bachelorutdanningen skal ha tilknytning til praksis, og denne emneplanen må sees i sammenheng med emneplan for BLPRA300.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike ledelses- og organisasjonsteorier med relevans for barnehagefeltet
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelse, læring og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om hvordan politiske prosesser kan påvirke barnehagelærerprofesjonen og barnehagens virksomhet og mandat
 • har kunnskap om personalledelse, profesjonsetikk og maktforhold innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • har kunnskap om hvordan egen ledelse påvirker samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte, kollegaer og eksterne instanser
 • har kunnskap om tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og lede refleksjonsprosesser, dokumentere og kritisk vurdere et avgrenset utviklingsarbeid i samarbeid med andre
 • kan tilrettelegge for veiledning og motivasjon av personalet i en lærende barnehage
 • kan analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk, styringsdokumenter og forskningsbasert kunnskap som grunnlag for beslutninger i barnehagen
 • har innsikt i og kan vurdere bruk av metoder og verktøy i vurderings-, dokumentasjons- og utviklingsarbeid
 • kan samarbeide med kollegaer, foresatte og eksterne instanser til barns beste
 • kan analysere og kritisk reflektere over egen lederrolle

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og kan anvende forskningsbasert kunnskap og profesjonsetikk i utvikling av egen lederrolle
 • kan vurdere hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger føringer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan identifisere etiske dilemma, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan reflektere over egne samarbeidsevner
 • kan reflektere over profesjonsetikk og barnehagelærerprofesjonen i et samfunnsperspektiv

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
L-TF1: LederplattformPraktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
L-TF2: Ledelse og utvikling av barnehagen som lærende organisasjon (Arbeidskravet videreutvikles til mappeeksamen)Praktisk arbeid og skriftlig innleveringIndividuell
L-TF3: "Laget rundt barnet": Barnehagelæreren i tverrprofesjonelt samarbeidFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF1: Lederplattform
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid og skriftlig innlevering
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF2: Ledelse og utvikling av barnehagen som lærende organisasjon (Arbeidskravet videreutvikles til mappeeksamen)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF3: "Laget rundt barnet": Barnehagelæreren i tverrprofesjonelt samarbeid
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAPIndividuell2500ord70InternAlleBygger på arbeidskrav L-TF2
Muntlig eksamenMUNIndividuell20minutter30Intern og eksternEgen lederplattform Bygger på arbeidskravet L-TF1

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2500
Enhet:ord
Vekting:70
Merknader:Bygger på arbeidskrav L-TF2
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:30
Merknader: Bygger på arbeidskravet L-TF1
Hjelpemidler:Egen lederplattform
Kode:MUN
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

MAP: L-TF2 og L-TF3 

MUN: L-TF1 og OBLTS