Semestre

BLLSU3015 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid
Kursnavn på engelsk: 
Leadership, Cooperation and Educational Development
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Hilde Holmeide Aandahl

Emneinnhold

Emnet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid omfatter ledelse og utvikling av barnehagen som lærende organisasjon, samt samarbeid med foreldre/foresatte og eksterne instanser til barns beste.

Emnet vektlegger pedagogisk ledelse, veiledning og hvordan lederhandlinger kan bidra til å fremme barns lek og styrke barnehagen som lærings- og utviklingsarena. Utvikling av egen lederrolle blir tillagt stor vekt i emnet. Sentralt er også lover, styringsdokumenter og politiske prosesser som styrer og påvirker barnehagens samfunnsmandat. Emnet skal gi kompetanse i å reflektere over hvordan profesjonsetiske spørsmål, maktforhold og barnehagens organisatoriske forhold påvirker ledelsesprosesser.

Kunnskapsbasen bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk og samfunnsfag. Praksisstudiet er integrert i emnet.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike ledelses- og organisasjonsteorier med relevans for barnehagefeltet
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelse, læring og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om hvordan politiske prosesser kan påvirke barnehagelærerprofesjonen og barnehagens virksomhet og mandat
 • har kunnskap om personalledelse, profesjonsetikk og maktforhold innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • har kunnskap om hvordan egen ledelse påvirker samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte, kollegaer og eksterne instanser
 • har kunnskap om tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og lede refleksjonsprosesser, dokumentere og kritisk vurdere et avgrenset utviklingsarbeid i samarbeid med andre
 • kan tilrettelegge for veiledning og motivasjon av personalet i en lærende barnehage
 • kan analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk, styringsdokumenter og forskningsbasert kunnskap som grunnlag for beslutninger i barnehagen
 • har innsikt i og kan vurdere bruk av metoder og verktøy i vurderings-, dokumentasjons- og utviklingsarbeid
 • kan samarbeide med kollegaer, foresatte og eksterne instanser til barns beste
 • kan analysere og kritisk reflektere over egen lederrolle

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og kan anvende forskningsbasert kunnskap og profesjonsetikk i utvikling av egen lederrolle
 • kan vurdere hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger føringer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan identifisere etiske dilemma, utøve profesjonelt skjønn og foreta valg som ivaretar barns beste
 • kan reflektere over egne samarbeidsevner
 • kan reflektere over profesjonsetikk og barnehagelærerprofesjonen i et samfunnsperspektiv

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
L-TF1: LederplattformSkriftlig oppgaveIndividuell
L-TF2: Ledelse og utvikling av barnehagen som lærende organisasjonSkriftlig oppgaveIndividuell
L-TF3: Barnehagelæreren som profesjonsutøver i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn Framføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF1: Lederplattform
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF2: Ledelse og utvikling av barnehagen som lærende organisasjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF3: Barnehagelæreren som profesjonsutøver i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAPIndividuell2500 ord70InternAlleBygger på L-TF2
Muntlig eksamenMUNIndividuell20minutter30Intern og eksternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:2500
Enhet:ord
Vekting:70
Merknader:Bygger på L-TF2
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:30
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:MUN
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MAP: L-TF2 og L-TF3
 • MUN: L-TF1 og OBLTS

Pensum