Semestre

BLNHB1020 Natur, helse og bevegelse

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Natur, helse og rørsle
Kursnavn på engelsk: 
Nature, Health and Movement
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2019 høst
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Rolv Lundheim

Emneinnhold

Kunnskapsområdet tematiserer kunnskap om barns kroppslighet, opplevelser og læring i og om naturen som sentrale element i barns livsmestring og danningsprosesser i barnehagen.

Kunnskapsområdet legger vekt på opplevelser, undring og lek i naturen hos barn og mellom barn og voksne. Sentralt i kunnskapsområdet er å kvalifisere studenten til å ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om naturen og erfaringer med naturen til forskjellige årstider. Studenten skal kvalifiseres til å kunne møte barns undring til naturen og støtte dem i bruken av naturen og deres utforskinger. 

Videre vil kunnskapsområdet fokusere på helse og helseforebygging i barnehagen. Kunnskapsområdet skal kvalifisere studenten til å kunne ivareta barns helse og behov for omsorg, mat og bevegelse.

Kunnskapsområdet skal gi studenten kunnskap om at naturen kan være en viktig arena for kroppslig lek og læring. Derfor er det sentralt at studenten får kunnskap om barns kroppslighet og kvalifiseres til å kunne vurdere uterommets kvaliteter for best å legge til rette for kroppslig og utfordrende lek og risikomestring.

Kunnskapsområdet skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse om hvordan barn kan ta vare på seg selv, hverandre og naturen slik at de får en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. For barn i barnehagen vil en forståelse for bærekraftig utvikling bety utvikling av grunnleggende respekt for liv og natur samt menneskets bruk og forvaltning av naturen.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene naturfag og fysisk aktivitet og helse.  

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har kunnskap om barn sin bruk av kropp og sanser i leik og læring, og om hvordan man kan skape rom for dette.
 • har kunnskap om betydningen av friluftsliv og naturopplevelser.
 • har kunnskap om fysiske fenomen, biologisk mangfold, organismer i barns nærmiljø og sammenhengene i naturen.
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling og hvordan barnehagen kan bidra til å øke miljøbevissthet.
 • har kunnskap om menneskekroppen, motorikk, helsefremmende arbeid og barns helse og livsmestring.
 • har kunnskap om mat, maten sitt opphav, matlaging og måltid som pedagogisk ressurs.
 • har kunnskap om  nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak.

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere turer i nærmiljøet og naturen og legge til rette for fysisk aktivitet, leik og utforsking sammen med barn.
 • kan utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen og utføre førstehjelp.
 • kan utforske naturen og eksperimentere og reflektere sammen med barn.
 • kan velge og bruke materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn og bruke  lokale naturressurser.
 • kan legge til rette for god hygiene, fysisk aktivitet, hvile og varierte måltid i samsvar med nasjonale føringer.
 • kan skape og bruke ulike rom sammen med barn og vurdere risiko av leikemiljø og håndtere ulykker på en hensiktsmessig måte og samtidig legge til rette for barns risikovurdering og mestring.
 • kan orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforsking, leik og bevegelse sammen med barn.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan reflektere over ulike natursyn og ta hensyn til ulike kulturelle perspektiv, blant annet samiske, i arbeidet med mat, helse, natur og bevegelse.
 • er medvirkende og inspirerende sammen med barn i deres bevegelsesesleik, naturopplevelser og måltid.
 • kan drøfte etiske problemstillinger knyttet til kunnskapsområdet.
 • kan analysere og kritisk reflektere over barnehagens arbeid med natur, helse og bevegelse i forhold til barns ulike forutsetninger.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N-NA1: NaturarbeidsbokSkriftlig oppgaveIndividuell
N-NA2: Utforskende naturfag med barn.Skriftlig oppgaveIndividuell
N-FH1: Observasjon av barns motorikk.Skriftlig oppgaveIndividuell
N-TF1: Forebyggende helse i barnehagen.Framføring/presentasjonIndividuell
N-FH2: Aktive voksne i barnehagens uteområde.Framføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse.Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NA1: Naturarbeidsbok
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NA2: Utforskende naturfag med barn.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH1: Observasjon av barns motorikk.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-TF1: Forebyggende helse i barnehagen.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH2: Aktive voksne i barnehagens uteområde.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse.
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100InternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

N-NA1: Naturarbeidsbok

N-NA2: Utforskende naturfag med barn.

N-FH1: Observasjon av barns motorikk.

N-TF1: Forebyggende helse i barnehagen.

N-FH2: Aktive voksne i barnehagens uteområde.

OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse.