BLPRA100 Praksis i barnehage, 1. (30 dager)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Praksis i 1. studieår har ledelse av seg selv og barn som hovedfokus. 

I praksisstudiet skal studenten få grunnleggende forståelse av pedagogisk ledelse i barnehagen og tilegne seg kunnskaper om barnehagen som lærende organisasjon. Gjennom observasjon og refleksjon skal studenten få innblikk i arbeidet som barnehagelærer. Studenten skal ta del i hverdagslivet i barnehagen og delta aktivt i barns lek og formelle og uformelle samspills- og læringssituasjoner. Gjennom planlegging, gjennomføring og vurdering av oppgaver i praksis skal studenten dyktiggjøres i bruk av teori og barnehagens styringsdokumenter, f.eks rammeplan for barnehagen, lov om barnehager og barnehagens årsplan. I første studieårs praksis er samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen og være en bevisst rollemodell. Studenten skal samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver og delta aktivt i den daglige virksomheten. Enkelte oppgaver i praksis skal videreføres som arbeidskrav i øvrige emner i studiet.

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 1. studieår.

Studenten  

 1. viser evne til ledelse av seg selv i praksis, deriblant i møte med barn, personale og foresatte i praksisbarnehagen.
 2. kan inngå i omsorgsfulle relasjoner med barn.
 3. kan legge til rette for variert lek og utvikle gode samspillsmønstre sammen med barn.
 4. kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske aktiviteter med barnegrupper og kritisk vurdere egen pedagogisk ledelse og praksis.
 5. kan ta i bruk observasjon som redskap for refleksjon over seg selv, barns væremåter og deres omsorgs-, leke- og læringsbehov.
 6. kan reflektere over utvikling av eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer.

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Oppgaver i praksis, del 1:

Studenten skal 

1. levere praksiskontrakt fredag i første praksisuke. Praksiskontrakten skal inneholde: 

 • Studentens forutsetninger og forventninger
 • Praksislærers forventninger
 • Barnehagens forutsetninger
 • Arbeidsplan for del 1. av praksis

2. presentere seg for barn, foresatte og personale, og henge opp informasjonsskriv om seg selv første dag i praksis.

3. kartlegge barnehagens fysiske miljø (kartleggingen danner grunnlag for oppgave 2 i 2. del av praksis).

4. skrive to praksisfortellinger:

 • en praksisfortelling med vekt på refleksjon over egen deltakelse i lek.
 • en praksisfortelling med vekt på refleksjon over eget samspill med barn. 

Praksisfortellingene leveres praksislærer for veiledning. Det skal knyttes teori til refleksjonene, og etter første del av praksis leveres oppgavene i egen mappe i itslearning. Frist for å lever oppgaver på itslearning: siste dag i første del av praksis. 

 

Oppgaver i praksis, del 2:

Studenten skal

1. videreutvikle praksiskontrakten fra 1. del av praksis, og ferdigstille den i løpet av første praksisuke. Praksiskontrakten skal utvides med følgende: 

 • Pedagogisk grunnsyn, med studentens syn på:
  • barn og barndom,
  • omsorg, lek og læring,
  • voksenrollen i barnehagen
  • den gode barnehagen
 • Didaktisk plan over arbeid med læringsutbytter og oppgaver i praksis
 • Arbeidsplan for del 2. av praksis

2. ta utgangspunkt i egen kartlegging av barnehagens fysiske miljø fra første del av praksis, samt rammeplanens kapittel om lek. Samtal med praksislærer om hvordan barnehagen gir rom for og inspirerer til ulike typer lek, både ute og inne. Skriv en refleksjon i etterkant av samtalen. (Ca. 400 ord).

3. gjennomføre tre observasjoner av ett barn med ulike observasjonsmetoder (ikke praksisfortelling eller kartleggingsverktøy). Observasjonene kan blant annet dreie seg om lek, estetiske uttrykk, språk, motoriske ferdigheter. Studenten skal reflektere over observasjonene og vise forståelse for barns perspektiv, kompetanse og ulike væremåter. 

4. skrive fire praksisfortellinger:

 • én med vekt på refleksjon over eget samspill med barn.
 • én med vekt på refleksjon over egen deltakelse i lek med barn.
 • én med fokus på kommunikasjon/samspill med foresatte.
 • én med fokus grunnsyn og hvordan grunnsyn påvirker våre handlinger.

5. planlegge, gjennomføre, lede og vurdere fem aktiviteter:

 • én aktivitet som fremmer barns naturfaglige eksperimentering og undring
 • én aktivitet som fremmer sansemotorisk lek
 • de resterende tre kan for eksempel være hverdagsaktiviteter som måltid, påkledning, mottak av barn m.m.

Alle oppgaver i praksis leveres praksislærer for veiledning, samt i egen mappe i It's learning. Frist for å levere oppgaver i It's learning: siste dag i praksis.

Studenten skal synliggjøre sitt pedagogiske grunnsyn gjennom skriftlig og muntlig refleksjon over læringsutbyttene for praksisperioden.

Studenten skal se sammenheng mellom teori og praksis, og bruke relvant pensumlitteratur i alle arbeidsoppgaver i praksis.

 

Etter praksis:

Studenten skal skrive egenvurdering (se pkt. "Eksamen") 

 

 

 

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisBLPRA100Individuell30dager Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:dager
Vekting:
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:BLPRA100
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Karakter på gjennomført praksis (bestått/ikke bestått) settes av praksislærer i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen. 1. og 2. del av praksis vurderes samlet.

 

Midtveisvurdering:

Midtveisvurdering skal gjennomføres midt i praksisperioden (dvs. tidlig i 2. del av praksis). Det er praksislærer som har ansvar for vurderingen, men studenten skal også forberede seg ved å reflektere over kriteriene for vurderingen.

Kriteriene for vurdering (midtveis- og sluttvurdering) finnes på DMMHs nettsider.

 

Studentens egenvurdering:

Studenten skriver en egenvurdering som leveres 6 virkedager etter fullført praksis. Vurderingen skal inneholde:

 • Innledning
 • Refleksjon over egen utvikling, mestringsopplevelser og utfordringer knyttet til hvert læringsutbytte. Alle oppgaver i praksis danner grunnlaget for egenvurderingen og relevant pensumlitteratur skal knyttes til refleksjonene. 
 • Avslutning
 • Referanseliste

Omfang: 2700 ord +/- 10%

Om egenvurderingen ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, blir praksis vurdert til ikke bestått. Studenter med restpraksis grunnet gyldig fravær vil få ny frist for innlevering av egenvurderingen.  

 

Praksislærers sluttvurdering:

Praksislærer skriver sluttvurdering basert på vurderingskriteriene for praksisperioden:

 • Vurdering av studentens oppnåelse av læringsutbyttene
 • Beskrivelse av studentens ressurser og utfordringer
 • Vurdering av studentens skriftlige egenvurdering
 • Forslag til vurdering bestått/ikke bestått praksis

(se egen mal på dmmh.no)

 

Praksisveileders vurdering: 

Praksisveileder vurderer om det er samsvar mellom studentens egenvurdering og praksislærers sluttvurdering.

 

Endelig vurderingsuttrykk fastsettes av praksisveileder på bakgrunn av praksislærers sluttvurdering og studentens egenvurdering. Egenvurderingen må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Ved ikke godkjent egenvurdering får studenten veiledning og mulighet til å levere en gang til innen 5 virkedager. 

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

Dersom vurderingsforslaget er ikke bestått, innkalles det beslutningsmøte med prorektor som fastsetter endelig karakter.

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 30 dager praksis. Ev. fravær må tas igjen på undervisningsfrie dager etter nærmere avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i Praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.