Semestre

BLPRA100 Praksis i barnehage, 1. (30 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 1. (30 dager)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 1st Year of Study (30 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2020 vår
Eksamenssemester
2020 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 1. studieår.

Studenten:

1. viser evne til omsorg i lek og samspill med barn

2. viser innsikt i didaktiske prosesser i barnehagen og planlegger ut fra didaktiske forutsetninger

3. viser innsikt i hvordan barnehagen skaper miljøer som inviterer barn til ulike opplevelser, undring, utforsking, skaperglede, fysisk utfoldelse og lek

4. har erfaring med rammeplanens betydning for barnehagens virksomhet

5. kan anvende ulike observasjonsmetoder for å utvikle forståelse for barns perspektiv

6. viser evne til samarbeid med personalet og foresatte/foreldre

7. setter ord på og reflekterer over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer

 

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver og den daglige virksomheten

I første studieårs praksis er samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen og være en bevisst rollemodell

Oppgaver i praksis 

 • Praksiskontrakten ferdigstilles i løpet av 1. uke (se mal under "Praksisdokumenter" på DMMHs nettsider)
 • Kartlegge barnehagens fysiske miljø. Vedlegges rapporten.
 • Velge to ulike miljø og samtale med praksislærer om hvordan disse kan invitere barn til ulike opplevelser. Skriftlig refleksjon legges ved i rapporten, max 1. side.
 • Skrive seks praksisfortellinger. To med vekt på refleksjon rundt eget samspill med barn, to med vekt på refleksjon rundt egen deltakelse i lek med barn, én med fokus på kommunikasjon/samspill med foreldre/foresatt og én med fokus grunnsyn og hvordan grunnsyn påvirker våre handlinger. Praksisfortellingene vedlegges rapporten.
 • Gjennomføre tre observasjoner av ett barn med ulike observasjonsmetoder (ikke praksisfortelling eller kartleggingsverktøy). Observasjonene skal vedlegges rapporten.
 • Planlegge, gjennomføre, lede og vurdere seks aktiviteter. Disse fire skal gjennomføres: samlingsstund, tur med fokus på naturopplevelse, måltid, bevegelseslek. De resterende kan for eksempel være mottak/avskjed, påkledning, inne/utelek. Didaktiske planer med vurdering skal vedlegges rapporten. 
 • Samtale med praksislærer om barnehagens arbeid med Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Referat vedlegges rapporten.

Studenten skal synliggjøre sitt pedagogiske grunnsyn gjennom skriftlig og muntlig refleksjon over læringsutbyttene for praksisperioden.

Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se mal under "Praksisdokumenter" på DMMHs nettsider). Dokumentasjon på arbeidet med oppgavene i praksis vedlegges rapporten.

Eksamen

Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurderingskriterier alle fire studieår:

 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis både muntlig og skriftlig
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid
 • Læringsutbyttebeskrivelse 1. studieår

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres innen 6  virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

 

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH