Semestre

BLPRA100 Praksis i barnehage, 1. (30 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 1. (30 dager)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 1st Year of Study (30 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2020 høst
2021 vår
Eksamenssemester
2021 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen (jf. DMMHs studiereglement pkt. 8), kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass

Emneinnhold

Praksis i 1. studieår har ledelse av seg selv og barn som hovedfokus.

I praksisstudiet skal studenten få grunnleggende forståelse av pedagogisk ledelse i barnehagen og tilegne seg kunnskaper om barnehagen som lærende organisasjon. Gjennom observasjon og refleksjon skal studenten få innblikk i arbeidet som barnehagelærer. Studenten skal ta del i hverdagslivet i barnehagen og delta aktivt i barns lek og formelle og uformelle samspills- og læringssituasjoner. Gjennom planlegging, gjennomføring og vurdering av oppgaver i praksis skal studenten dyktiggjøres i bruk av teori og barnehagens styringsdokumenter, f.eks rammeplan for barnehagen, lov om barnehager og barnehagens årsplan. Enkelte oppgaver i praksis skal videreføres som arbeidskrav i øvrige emner i studiet.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 1. studieår.

Studenten:

 • viser evne til omsorg i lek og samspill med barn
 • viser innsikt i didaktiske prosesser i barnehagen og planlegger ut fra didaktiske forutsetninger
 • viser innsikt i hvordan barnehagen skaper miljøer som inviterer barn til ulike opplevelser, undring, utforsking, skaperglede, fysisk utfoldelse og lek
 • har erfaring med rammeplanens betydning for barnehagens virksomhet
 • kan anvende ulike observasjonsmetoder for å utvikle forståelse for barns perspektiv
 • viser evne til samarbeid med personalet og foresatte/foreldre
 • setter ord på og reflekterer over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver og den daglige virksomheten

I første studieårs praksis er samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen og være en bevisst rollemodell

Første del (5 dager):

 • Presentere seg for barn, foreldre og personale, henge opp informasjonsskriv om seg selv første dag i praksis
 • Innhente informasjon som skal brukes i praksiskontrakten
 • Skrive én praksisfortelling med vekt på egen deltakelse i lek
 • Kartlegge barnehagens fysiske miljø. (Kartleggingen skal senere vedlegges rapporten).

Andre del (25 dager):

 • Praksiskontrakten ferdigstilles i løpet av 1. uke (se mal under "Praksisdokumenter" på DMMHs nettsider)
 • Velge to ulike miljø og samtale med praksislærer om hvordan disse kan invitere barn til ulike opplevelser. Skriftlig refleksjon legges ved i rapporten, maksimalt én side.
 • Skrive fem praksisfortellinger. To med vekt på refleksjon rundt eget samspill med barn, én med vekt på refleksjon rundt egen deltakelse i lek med barn, én med fokus på kommunikasjon/samspill med foresatte og én med fokus grunnsyn og hvordan grunnsyn påvirker våre handlinger. Praksisfortellingene vedlegges rapporten.
 • Gjennomføre tre observasjoner av ett barn med ulike observasjonsmetoder (ikke praksisfortelling eller kartleggingsverktøy). Observasjonene skal vedlegges rapporten.
 • Planlegge, gjennomføre, lede og vurdere fem aktiviteter. Disse tre skal gjennomføres: samlingsstund, måltid, bevegelseslek. De resterende kan for eksempel være mottak/avskjed, påkledning, inne/utelek eller tur med fokus på naturopplevelse. Didaktiske planer med vurdering skal vedlegges rapporten. 
 • Reflektere sammen med praksislærer over hvordan Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver kommer til syne i det daglige arbeidet i barnehagen. Skriftlig refleksjon legges ved i rapporten, maksimalt én side.

Studenten skal synliggjøre sitt pedagogiske grunnsyn gjennom skriftlig og muntlig refleksjon over læringsutbyttene for praksisperioden.

Studenten skriver praksisrapport med utgangspunkt i læringsutbyttene (se mal under "Praksisdokumenter" på DMMHs nettsider). Dokumentasjon på arbeidet med oppgavene i praksis vedlegges rapporten.

Eksamen

Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurderingskriterier alle fire studieår:

 • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
 • Studentens forberedelse til praksis (jfr. praksiskontrakt)
 • Studentens møte med utfordringer
 • Studentens ansvar for egen læring
 • Studentens evne til selvvurdering
 • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis både muntlig og skriftlig
 • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
 • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid
 • Læringsutbyttebeskrivelse 1. studieår

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres innen 6  virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

 

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH

Pensum