Semestre

BLPRA100 Praksis i barnehage, 1. (30 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 1. (30 dager)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 1st Year of Study (30 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen (jf. DMMHs studiereglement pkt. 8), kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass

Emneinnhold

Praksis i 1. studieår har ledelse av seg selv og barn som hovedfokus.

I praksisstudiet skal studenten få grunnleggende forståelse av pedagogisk ledelse i barnehagen og tilegne seg kunnskaper om barnehagen som lærende organisasjon. Gjennom observasjon og refleksjon skal studenten få innblikk i arbeidet som barnehagelærer. Studenten skal ta del i hverdagslivet i barnehagen og delta aktivt i barns lek og formelle og uformelle samspills- og læringssituasjoner. Gjennom planlegging, gjennomføring og vurdering av oppgaver i praksis skal studenten dyktiggjøres i bruk av teori og barnehagens styringsdokumenter, f.eks rammeplan for barnehagen, lov om barnehager og barnehagens årsplan. Enkelte oppgaver i praksis skal videreføres som arbeidskrav i øvrige emner i studiet.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført barnehagepraksis i 1. studieår.

Studenten:  

 1. viser evne til ledelse av seg selv i praksis, deriblant i møte med barn, personale og foresatte i praksisbarnehagen.
 2. kan inngå i omsorgsfulle relasjoner med barn.
 3. kan legge til rette for variert lek og utvikle gode samspillsmønstre sammen med barn.
 4. kan planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske aktiviteter med barnegrupper og kritisk vurdere egen pedagogisk ledelse og praksis.
 5. kan ta i bruk observasjon som redskap for refleksjon over seg selv, barns væremåter og deres omsorgs-, leke- og læringsbehov.
 6. kan reflektere over utvikling av eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer.

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i sine praksisoppgaver og i den daglige virksomheten.

I første studieårs praksis er samspillet med enkeltbarnet og barn i gruppe mest sentralt. Studenten skal kunne se seg selv i denne samhandlingsprosessen og være en bevisst rollemodell.

 

Første del (10 dager):

Studenten skal: 

 • presentere seg for barn, foresatte og personale, og henge opp informasjonsskriv om seg selv første dag i praksis.
 • forberede og innhente informasjon som skal brukes i praksiskontrakten, f.eks. forutsetninger og forventninger.
 • kartlegge barnehagens fysiske miljø. (Kartleggingen skal senere vedlegges egenvurderingen).
 • skrive to praksisfortellinger
  • én praksisfortelling med vekt på refleksjon over egen deltakelse i lek
  • én praksisfortelling med vekt på refleksjon over eget samspill med barn. 

Praksisfortellingene leveres praksislærer for veiledning. Det skal knyttes teori til refleksjonene, og etter første del av praksis leveres praksisfortellingene egen mappe på it's learning.

 

Andre del (20 dager):

Studenten skal:

 • ferdigstille praksiskontrakten i løpet av første praksisuke. Praksiskontrakten skal inneholde: 
  • Studentens forutsetninger
  • Studentens forventninger
  • Praksislærers forventninger
  • Pedagogisk grunnsyn, med studentens syn på:
   • barn og barndom,
   • omsorg, lek og læring,
   • voksenrollen i barnehagen
   • den gode barnehagen
  • Didaktisk plan over arbeid med læringsutbytter og oppgaver i praksis
 • ta utgangspunkt i egen kartlegging av barnehagens fysiske miljø fra første del av praksis, og rammeplanens kapittel om lek. Samtal med praksislærer om hvordan barnehagen gir rom for og inspirerer til ulike typer lek, både ute og inne. Skriv en refleksjon i etterkant av samtalen, som legges som vedlegg til egenvurderingen (ca. 400 ord).
 • skrive fire praksisfortellinger:
  • én med vekt på refleksjon over eget samspill med barn.
  • én med vekt på refleksjon over egen deltakelse i lek med barn.
  • én med fokus på kommunikasjon/samspill med foresatte.
  • én med fokus grunnsyn og hvordan grunnsyn påvirker våre handlinger.

Praksisfortellingene vedlegges egenvurderingen.

 • gjennomføre tre observasjoner av ett barn med ulike observasjonsmetoder (ikke praksisfortelling eller kartleggingsverktøy). Observasjonene kan blant annet dreie seg om lek, estetiske uttrykk, språk, motoriske ferdigheter. Studenten skal reflektere over observasjonene og vise forståelse for barns perspektiv, kompetanse og ulike væremåter. Observasjonene skal vedlegges egenvurderingen.
 • planlegge, gjennomføre, lede og vurdere fem aktiviteter:
  • én aktivitet som fremmer barns naturfaglige eksperimentering og undring
  • én aktivitet som fremmer sansemotorisk lek
  • de resterende tre kan for eksempel være hverdagsaktiviteter som måltid, påkledning, mottak av barn m.m.

Didaktiske planer med vurdering skal vedlegges egenvurderingen.

Studenten skal synliggjøre sitt pedagogiske grunnsyn gjennom skriftlig og muntlig refleksjon over læringsutbyttene for praksisperioden.

Studenten skal se sammenheng mellom teori og praksis, og bruke faglitteratur og relevant teori i alle arbeidsoppgaver i praksis. 

 

 

 

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisBLPRA100Individuell30dager Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:dager
Vekting:
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:BLPRA100
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

 

Midtveisvurdering:

Midtveisvurdering skal gjennomføres midt i praksisperioden. Det er praksislærer som har ansvar for vurderingen, men studenten skal også forberede seg ved å reflektere over kriteriene for vurderingen.

Kriteriene for vurdering (midtveis- og sluttvurdering) finnes på DMMHs nettsider.

 

Sluttvurdering:

Student:

Studenten skal etter avsluttet praksis skrive en egenvurdering med refleksjon over egen utvikling, mestringsopplevelser og utfordringer knyttet til hvert læringsutbytte. Alle oppgaver i praksis danner grunnlaget for egenvurderingen.

Det skal knyttes teori til alle læringsutbyttene.

Omfang: 2500-3000 ord

 

Praksislærer:

Praksislærers sluttvurdering skal inneholde:

 • Vurdering av alle læringsutbyttene
 • Beskrivelse av studentens ressurser og utfordringer
 • Vurdering av studentens skriftlige egenvurdering
 • Forslag til vurdering bestått/ikke bestått praksis

 

Praksisveileder:

Praksisveileder vurderer om det er samsvar mellom studentens egenvurdering og praksislærers sluttvurdering

 

Egenvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Egenvurderingen må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Egenvurderingen skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent egenvurdering gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom egenvurderingen vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om egenvurderingen ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for egenvurderingen.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

 

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 30 dager praksis. Ev. fravær må tas igjen på undervisningsfrie dager etter nærmere avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.

Pensum