BLPRA200 Praksis i barnehage, 2. (25 dager)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Forkunnskapskrav - emner

BLPRA100

Emneinnhold

Praksis i 2.studieår har særlig fokus på ledelse av barn og medarbeidere.

Studenten skal i løpet av andre studieår få erfaring med samarbeid med foresatte, medarbeidere og eventuelle andre samarbeidspartnere, samt øve seg i å lede medarbeidere i barnehagen. Dette innebærer blant annet å utvikle egen leder- og veiledningskompetanse, og å reflektere over veiledningens plass i barnehagen. Studenten skal ta del i hverdagslivet i barnehagen og delta aktivt i barns lek og formelle og uformelle samspills- og læringssituasjoner. Studenten skal videreutvikle forståelse for barnehagen som leke-, lærings- og danningsarena, og barnehagelærers rolle og ansvar for å gi barn varierte opplevelser og erfaringer.

Læringsutbytte

Studenten: 

 1. kan framtre som en reflektert leder og fagperson, og kan vurdere egen pedagogisk ledelse og praksis
 2. viser begynnende ferdigheter til å lede og veilede medarbeidere både i formelle og uformelle aktiviteter med barnegrupper
 3. viser relasjonskompetanse og kan reflektere over egen rolle i kommunikasjon og samarbeid med barn, foresatte og medarbeidere
 4. viser innsikt i og reflekterer over didaktiske forutsetninger som utgangspunkt for pedagogisk arbeid
 5. reflekterer over barnehagen som leke-, lærings- og danningsarena
 6. kan reflektere over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer

Arbeids- og læringsaktiviteter

Praksiskontrakt

Studenten skal:

 • ferdigstille praksiskontrakt i løpet av 1. praksisuke

Praksiskontrakten skal inneholde:

 • Barnehagens forutsetninger
 • Studentens forutsetninger
 • Studentens forventninger
 • Praksislærers forventninger
 • Pedagogisk grunnsyn videreutvikles fra 1. klassepraksis, nå også med studentens syn på:
  • Barnehage/hjem-samarbeid
  • Ledelse
  • Demokrati og medvirkning
 • Didaktisk plan over arbeid med læringsutbytter og oppgaver i praksis
 • Arbeidsplan for perioden

 

Ledelse, kommunikasjon og samarbeid

Studenten skal:

 • gjennomføre tre lederdager i løpet av praksisperioden. Lederdagene gjennomføres enkeltvis, og hver og én skal veiledes og vurderes før neste lederdag planlegges og gjennomføres  
 • planlegge, gjennomføre og vurdere en veiledningssekvens med en medarbeider
 • delta aktivt i samarbeidet med foresatte, samt delta i en planlagt foreldresamtale. På bakgrunn av disse erfaringene skal studenten skrive en refleksjon over hvordan samarbeidet mellom barnehage og foresatte kan støtte barns trivsel og utvikling 
 • planlegge, gjennomføre og vurdere et innlegg på et avdelingsmøte om barns medvirkning i prosjektarbeid

 

Barnehagen som leke, lærings- og danningsarena

Studenten skal:

 • planlegge, lede og vurdere et 10-dagers prosjekt i samarbeid med barn og personale, med utgangspunkt i barnehagens didaktiske forutsetninger og pedagogisk dokumentasjon. Barns medvirkning skal prege prosessen. Emner i 2. studieår skal anvendes i prosjektet
 • skrive en praksisfortelling om en hendelse hvor du selv opptrer som aktiv formidler av kunnskap og/eller kultur
 • skrive en praksisfortelling fra en situasjon der verdier i eget grunnsyn utfordres

 

Alle oppgaver skal veiledes av praksislærer og leveres i egne mapper på gjeldende læringsplattform. Frist for innlevering av oppgaver: siste dag i praksis. 

Studenten skal synliggjøre sitt pedagogiske grunnsyn gjennom skriftlig og muntlig refleksjon over læringsutbyttene for praksisperioden.

Studenten skal også se sammenheng mellom teori og praksis, og bruke relevant pensumlitteratur i alle arbeidsoppgaver i praksis.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
PL2: Deltakelse i praksisforberedelser. Praksisforberedelser og samtaler før praksis.Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PL2: Deltakelse i praksisforberedelser. Praksisforberedelser og samtaler før praksis.
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisBLPRA200Individuell25dager Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:25
Enhet:dager
Vekting:
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:BLPRA200
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering

Arbeidskrav som må godkjennes for å starte i praksis:

- PL2

Midtveisvurdering:

Midtveisvurdering skal gjennomføres midt i praksisperioden. Det er praksislærer som har ansvar for vurderingen, men studenten skal også forberede seg ved å reflektere over kriteriene for vurderingen. 

Studentens egenvurdering:

Studenten skriver en egenvurdering som leveres 6 virkedager etter fullført praksis. Vurderingen skal inneholde:

 • Innledning
 • Refleksjoner over egen utvikling, mestringsopplevelser og utfordringer knyttet til læringsutbyttebeskrivelser for praksis. Alle oppgaver i praksis danner grunnlaget for egenvurderingen. Det skal knyttes relevant pensumlitteratur til refleksjonene.
 • Avslutning
 • Referanseliste

Omfang: 2700 ord +/- 10%, ekskl. referanseliste.

Praksislærers sluttvurdering:

Praksislærers sluttvurdering skal inneholde:

 • Vurdering av alle læringsutbyttene
 • Beskrivelse av studentens ressurser og utfordringer
 • Vurdering av studentens skriftlige egenvurdering
 • Forslag til vurdering bestått/ikke bestått praksis

Praksisveileder:

Praksisveileder vurderer om det er samsvar mellom studentens egenvurdering og praksislærers sluttvurdering.

Egenvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Egenvurderingen må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Egenvurderingen skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent egenvurdering gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom egenvurderingen vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om egenvurderingen ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som ett forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for egenvurderingen.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

 

Øvrig informasjon

Det er krav om 100% tilstedeværelse i praksis. Ev. fravær tas igjen på undervisningsfrie dager etter avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.