Semestre

BLPRA200 Praksis i barnehage, 2. (25 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 2. (25 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 2nd Year of Study (25 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2021 vår
Eksamenssemester
2021 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del. All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen (jf. DMMHs studiereglement pkt. 8), kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Emneinnhold

Praksis i 2.studieår har særlig fokus på ledelse av barn og medarbeidere

Studenten skal i løpet av andre studieår få erfaring med samarbeid med foresatte, medarbeidere og eventuelle samarbeidspartnere, samt øve seg i å lede medarbeidere i barnehagen. Dette innebærer blant annet å utvikle egen leder- og veiledningskompetanse, og å reflektere over veiledningens plass i barnehagen. Studenten skal videreutvikle forståelse for barnehagen som leke-, lærings- og danningsarena, og barnehagelærers rolle og ansvar for å gi barn varierte opplevelser og erfaringer.

Forventet læringsutbytte

Studenten: 

 1. framtrer som en reflektert leder og fagperson, og kan kritisk vurdere egen pedagogisk ledelse og praksis
 2. kan lede og veilede medarbeidere i formelle og uformelle aktiviteter med barnegrupper
 3. viser relasjonskompetanse og kan reflektere kritisk over egen rolle i kommunikasjon og samarbeid med foresatte og medarbeidere
 4. viser innsikt i og reflekterer over didaktiske forutsetninger som utgangspunkt for pedagogisk arbeid
 5. reflekterer over barnehagen som leke-, lærings- og danningsarena
 6. kan reflektere over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer

Arbeids- og læringsaktiviteter

Studenten skal:

 • ferdigstille praksiskontrakt i løpet av 1. praksisuke
 • holde et innlegg på et avdelingsmøte om barns medvirkning i prosjektarbeid
 • planlegge, lede og vurdere et 10-dagers prosjekt på bakgrunn av barnehagens didaktiske forutsetninger og pedagogisk dokumentasjon. Prosjektet skal involvere personalet og barna, og knyttes til kunnskapsområdene 2. studieår.
 • gjennomføre én lederuke. Lederuka legges utenom prosjektperioden
 • gjennomføre en veiledningsøkt med en medarbeider i barnehagen
 • delta aktivt i daglig samarbeid med foreldre, samt delta i foreldresamtale. Skriv en refleksjon over egne erfaringer og betydningen av barnehage/hjem-samarbeidet. Maksimalt én side. 
 • skrive to etiske refleksjoner om en situasjon eller hendelse i praksis. Bruk den metoden som det er øvd på i arbeidskrav R-RL1
 • formidle muntlig (ikke lese) en fortelling for en gruppe barn. Dette kan være den fortellingen studenten har brukt i arbeidskrav R-RL2, eller en annen fortelling som inngår i arv og tradisjon fra kulturer som er representert i barnegruppa

Eksamen

Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Midtveisvurdering skal gjennomføres midt i praksisperioden. Det er praksislærer som har ansvar for vurderingen, men studenten skal også forberede seg ved å reflektere over kriteriene for vurderingen.

Kriteriene for vurdering (midtveis- og sluttvurdering) er:

 • Vurderingskriterier for alle fire studieår:
  • Studentens evne til kontakt og samspill med barn
  • Studentens forberedelse til praksis (jf. praksiskontrakt)
  • Studentens møte med utfordringer
  • Studentens ansvar for egen læring
  • Studentens evne til selvvurdering
  • Studentens evne til å se sammenheng mellom teori og praksis både skriftlig og muntlig
  • Studentens evne til utprøving av egne ideer og kreativ problemløsning
  • Studentens ansvarlighet i forhold til fremmøte, avtaler, arbeidsoppgaver og samarbeid
 • Læringsutbyttebeskrivelse 2. studieår, alle punkt.

Praksisrapport (praksisrapport vurderes til godkjent/ikke godkjent). Praksisrapporten må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Praksisrapporten skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent praksisrapport gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom rapporten vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om praksisrapport ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som et forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for praksisrapporten.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

Øvrig informasjon

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH. Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis.

Pensum