Semestre

BLPRA200 Praksis i barnehage, 2. (25 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 2. (25 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 2nd Year of Study (25 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen (jf. DMMHs studiereglement pkt. 8), kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.
Forkunnskapskrav - emner
BLPRA100 Praksis i barnehage, 1. (30 dager)

Emneinnhold

Praksis i 2.studieår har særlig fokus på ledelse av barn og medarbeidere.

Studenten skal i løpet av andre studieår få erfaring med samarbeid med foresatte, medarbeidere og eventuelle samarbeidspartnere, samt øve seg i å lede medarbeidere i barnehagen. Dette innebærer blant annet å utvikle egen leder- og veiledningskompetanse, og å reflektere over veiledningens plass i barnehagen. Studenten skal videreutvikle forståelse for barnehagen som leke-, lærings- og danningsarena, og barnehagelærers rolle og ansvar for å gi barn varierte opplevelser og erfaringer.

Forventet læringsutbytte

Studenten: 

 1. kan framtre som en reflektert leder og fagperson, og kan kritisk vurdere egen pedagogisk ledelse og praksis.
 2. viser evne til å lede og veilede medarbeidere både i formelle og uformelle aktiviteter med barnegrupper.
 3. viser relasjonskompetanse og kan reflektere kritisk over egen rolle i kommunikasjon og samarbeid med barn, foresatte og medarbeidere.
 4. viser innsikt i og reflekterer over didaktiske forutsetninger som utgangspunkt for pedagogisk arbeid.
 5. reflekterer over barnehagen som leke-, lærings- og danningsarena.
 6. kan reflektere over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Praksiskontrakt

Studenten skal:

 • ferdigstille praksiskontrakt i løpet av 1. praksisuke

Praksiskontrakten skal inneholde:

 • Studentens forutsetninger
 • Studentens forventninger
 • Praksislærers forventninger
 • Pedagogisk grunnsyn utvides fra 1. klassepraksis, nå også med studentens syn på:
  • Barnehage/hjem-samarbeid
  • Ledelse
  • Demokrati og medvirkning
 • Didaktisk plan over arbeid med læringsutbytter og oppgaver i praksis

 

Ledelse, kommunikasjon og samarbeid

Studenten skal:

 • gjennomføre tre lederdager i løpet av praksisperioden. Lederdagene gjennomføres enkeltvis, og hver og én skal veiledes og vurderes før neste lederdag planlegges og gjennomføres.  
 • planlegge, gjennomføre og vurdere en veiledningssekvens med en medarbeider
 • delta aktivt i samarbeidet med foresatte, samt delta i en planlagt foreldresamtale. På bakgrunn av disse erfaringene skal studenten skrive en refleksjon over hvordan samarbeidet mellom barnehage og foresatte kan støtte barns trivsel og utvikling
 • planlegge, gjennomføre og vurdere et innlegg på et avdelingsmøte om barns medvirkning i prosjektarbeid

 

Barnehagen som leke, lærings- og danningsarena

Studenten skal:

 • planlegge, lede og vurdere et 10-dagers prosjekt i samarbeid med barn og personale, med utgangspunkt i barnehagens didaktiske forutsetninger og pedagogisk dokumentasjon. Barns medvirkning skal prege prosessen. Emner i 2. studieår skal anvendes i prosjektet.
 • Skrive en praksisfortelling om en hendelse hvor du selv opptrer som aktiv formidler av kunnskap og/eller kultur.
 • Skrive en praksisfortelling fra en situasjon der verdier i eget grunnsyn utfordres

 

Alle oppgaver skal veiledes av praksislærer. 

Studenten skal synliggjøre sitt pedagogiske grunnsyn gjennom skriftlig og muntlig refleksjon over læringsutbyttene for praksisperioden.

Studenten skal også se sammenheng mellom teori og praksis, og bruke faglitteratur og relevant teori i alle arbeidsoppgaver i praksis.

 

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisBLPRA200Individuell25dager Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:25
Enhet:dager
Vekting:
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:BLPRA200
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering

Midtveisvurdering:

Midtveisvurdering skal gjennomføres midt i praksisperioden. Det er praksislærer som har ansvar for vurderingen, men studenten skal også forberede seg ved å reflektere over kriteriene for vurderingen.

 

Sluttvurdering:

Student:

Studenten skal etter avsluttet praksis skrive en egenvurdering med refleksjon over egen utvikling, mestringsopplevelser og utfordringer knyttet til hvert læringsutbytte. Alle oppgaver i praksis danner grunnlaget for egenvurderingen.

Det skal knyttes teori til alle læringsutbyttene.

Omfang: 2500-3000 ord

 

Praksislærer:

Praksislærers sluttvurdering skal inneholde:

 • Vurdering av alle læringsutbyttene
 • Beskrivelse av studentens ressurser og utfordringer
 • Vurdering av studentens skriftlige egenvurdering
 • Forslag til vurdering bestått/ikke bestått praksis

 

Praksisveileder:

Praksisveileder vurderer om det er samsvar mellom studentens egenvurdering og praksislærers sluttvurdering.

 

Egenvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Egenvurderingen må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Egenvurderingen skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent egenvurdering gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom egenvurderingen vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om egenvurderingen ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som ett forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for egenvurderingen.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen.

 

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 25 dager praksis. Ev. fravær tas igjen på undervisningsfrie dager etter avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH. .

Pensum