Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BLPRA300 Praksis i barnehage, 3. (25 dager)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2025 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2025 vår
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Forkunnskapskrav - emner

BLPRA100
BLPRA200

Emneinnhold

I tredje studieårs praksis skal studenten videreutvikle sin evne til pedagogisk ledelse og kunne lede endrings- og utviklingsprosesser.  

Læringsutbytte

Studenten  

 1. viser ferdigheter i veiledning og pedagogisk ledelse  
 2. kan lede barnehagen som lærende organisasjon 
 3. kan legge til rette for miljø som fremmer og ivaretar lek og læring gjennom varierte opplevelser 
 4. kan anvende ulike metoder i dokumentasjon og vurderingsarbeid 
 5. viser forståelse for, og ansvar i samarbeidet med foreldre og foresatte  
 6. kan reflektere over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Praksiskontrakt

Studenten skal ferdigstille praksiskontrakt i løpet av 1. praksisuke. Denne skal inneholde:

 • barnehagens forutsetninger
 • studentens forutsetninger
 • studentens forventninger
 • praksislærers forventninger
 • pedagogisk grunnsyn utvides fra 2. klassepraksis, bl.a. med utgangspunkt i egen lederplattform (arbeidskrav i LSU: L-TF1)
 • didaktisk plan over arbeid med læringsutbytter og oppgaver i praksis
 • arbeidsplan for perioden

 

Samarbeid og egen lederrolle 

Studenten skal  

 • ha lederansvar i tre uker. Samarbeid med medarbeidere og barnegruppe inngår i lederansvaret  
 • ha lederansvar for minst ett personal-, avdelings- eller foreldremøte som avholdes i praksisperioden 
 • delta aktivt i og ha lederansvar i møter med foresatte, og delta i/gjennomføre en foreldresamtale 
 • gjennomføre minst en planlagt veiledningssekvens med en eller flere medarbeidere i tilknytning til gjennomføring av endrings- og utviklingsarbeidet  
 • ta utgangspunkt i eget grunnsyn, og reflektere muntlig og skriftlig over  
  • egen lederrolle 
  • egen yrkesidentitet 
  • handlingspraksis 

 

Endrings- og utviklingsarbeid 

Studenten skal  

 • inkludere et endrings- og utviklingsarbeid i de tre ukene med lederansvar, og forankre dette i personalgruppa. Endrings- og utviklingsarbeidet skal ha bakgrunn i barnehagens forutsetninger, og involvere innhold fra emnene i 3. studieår

 

Alle oppgaver skal veiledes av praksislærer og leveres i egne innleveringsmapper på gjeldende læringsplattform. Frist for innlevering: siste dag i praksis. 

Studenten skal synliggjøre sitt pedagogiske grunnsyn gjennom skriftlig og muntlig refleksjon over læringsutbyttene for praksisperioden.

Studenten skal også se sammenheng mellom teori og praksis, og bruke relevant pensumlitteratur i alle arbeidsoppgaver i praksis.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
PL3: Deltakelse i praksisforberedelser. Praksisforberedelser og samtaler før praksis.Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PL3: Deltakelse i praksisforberedelser. Praksisforberedelser og samtaler før praksis.
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisBLPRA300Individuell25dager Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:25
Enhet:dager
Vekting:
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:BLPRA300
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering 

Arbeidskrav som godkjennes for å starte i praksis: 

- PL3

Midtveisvurdering: 

Midtveisvurdering skal gjennomføres midt i praksisperioden. Det er praksislærer som har ansvar for vurderingen, men studenten skal også forberede seg ved å reflektere over kriteriene for vurderingen. 

Studentens egenvurdering: 

Studenten skriver en egenvurdering som leveres 6 virkedager etter fullført praksis. Vurderingen skal inneholde:

 • Innledning
 • Refleksjoner over egen utvikling, mestringsopplevelser og utfordringer knyttet til læringsutbyttebeskrivelser for praksis. Alle oppgaver i praksis danner grunnlaget for egenvurderingen. Det skal knyttes relevant pensumlitteratur til refleksjonene.
 • Avslutning
 • Referanseliste

Omfang: 2700 ord +/- 10%, ekskl. referanseliste.

Praksislærers sluttvurdering:

Praksislærers sluttvurdering skal inneholde:

 • Vurdering av studentens måloppnåelse (læringsutbytter for praksis og studentens egne mål)
 • Beskrivelse av studentens ressurser og utfordringer
 • Vurdering av studentens skriftlige egenvurdering
 • Forslag til vurdering bestått/ikke bestått praksis  

Praksisveileder: 

Praksisveileder vurderer om det er samsvar mellom studentens egenvurdering og praksislærers sluttvurdering. 

Egenvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Egenvurderingen må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Egenvurderingen skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent egenvurdering gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom egenvurderingen vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om egenvurderingen ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som ett forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for egenvurderingen. 

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen. 

 

Øvrig informasjon

Det er krav om 100% tilstedeværelse i praksis. Ev. fravær tas igjen på undervisningsfrie dager etter avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.