Semestre

BLPRA300 Praksis i barnehage, 3. (25 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 3. (25 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 3rd Year of Study (25 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen (jf. DMMHs studiereglement pkt. 8), kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.
Forkunnskapskrav - emner
BLPRA100 Praksis i barnehage, 1. (30 dager)
BLPRA200 Praksis i barnehage, 2. (25 dager)
BLPRA210 Praksis overgangen barnehage-skole (5 dager)

Emneinnhold

I tredje studieårs praksis skal studenten videreutvikle sin evne til pedagogisk ledelse og kunne lede endrings- og utviklingsprosesser.  

Forventet læringsutbytte

Studenten:  

 1. viser ferdigheter i veiledning og pedagogisk ledelse  
 2. kan lede barnehagen som lærende organisasjon 
 3. kan legge til rette for miljø som fremmer og ivaretar lek og læring gjennom varierte opplevelser 
 4. kan anvende ulike metoder i dokumentasjon og vurderingsarbeid 
 5. viser forståelse for, og ansvar i samarbeidet med foreldre og foresatte  
 6. kan reflektere over eget pedagogisk grunnsyn knyttet til egne erfaringer 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Praksiskontrakt

Studenten skal:

 • ferdigstille praksiskontrakt i løpet av 1. praksisuke. Denne skal inneholde:
 • studentens forutsetninger
 • studentens forventninger
 • praksislærers forventninger
 • pedagogisk grunnsyn utvides fra 2. klassepraksis, bl.a. med utgangspunkt i egen lederplattform (arbeidskrav i LSU: L-TF1)
 • didaktisk plan over arbeid med læringsutbytter og oppgaver i praksis

 

Samarbeid og egen lederrolle 

Studenten skal:  

 • ha lederansvar i tre uker. Samarbeid med medarbeidere og barnegruppe inngår i lederansvaret  
 • ha lederansvar for minst ett personal-, avdelings- eller foreldremøte som avholdes i praksisperioden 
 • delta aktivt i og ha lederansvar i møter med foresatte, og delta i/gjennomføre en foreldresamtale 
 • gjennomføre en planlagt veiledningssekvens med en medarbeider  
 • ta utgangspunkt i eget grunnsyn, og reflektere muntlig og skriftlig over  
  • egen lederrolle 
  • egen yrkesidentitet 
  • handlingspraksis 

 

Endrings- og utviklingsarbeid 

Studenten skal:  

 • inkludere et endrings- og utviklingsarbeid i de tre ukene med lederansvar, og forankre dette i personalgruppa. Endrings- og utviklingsarbeidet skal ha bakgrunn i barnehagens forutsetninger, og involvere innhold fra emnene i 3. studieår

 

Alle oppgaver skal veiledes av praksislærer. 

Studenten skal synliggjøre sitt pedagogiske grunnsyn gjennom skriftlig og muntlig refleksjon over læringsutbyttene for praksisperioden.

Studenten skal også se sammenheng mellom teori og praksis, og bruke faglitteratur og relevant teori i alle arbeidsoppgaver i praksis.

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisBLPRA300Individuell25dager Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:25
Enhet:dager
Vekting:
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:BLPRA300
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering 

Midtveisvurdering: 

Midtveisvurdering skal gjennomføres midt i praksisperioden. Det er praksislærer som har ansvar for vurderingen, men studenten skal også forberede seg ved å reflektere over kriteriene for vurderingen. 

Sluttvurdering: 

Student: 

Studenten skal etter avsluttet praksis skrive en egenvurdering med refleksjon over egen utvikling, mestringsopplevelser og utfordringer knyttet til hvert læringsutbytte. Alle oppgaver i praksis danner grunnlaget for egenvurderingen. 

Det skal knyttes teori til alle læringsutbyttene. 

Omfang: 2500-3000 ord 

  

Praksislærer: 

Praksislærers sluttvurdering skal inneholde: 

 • vurdering av alle læringsutbyttene 
 • beskrivelse av studentens ressurser og utfordringer 
 • vurdering av studentens skriftlige egenvurdering 
 • forslag til vurdering bestått/ikke bestått praksis 

  

Praksisveileder: 

Praksisveileder vurderer om det er samsvar mellom studentens egenvurdering og praksislærers sluttvurdering. 

Egenvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Egenvurderingen må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Egenvurderingen skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent egenvurdering gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom egenvurderingen vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om egenvurderingen ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som ett forsøk. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for egenvurderingen. 

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen. 

 

Øvrig informasjon

Studenten skal gjennomføre 25 dager praksis. Ev. fravær tas igjen på undervisningsfrie dager etter avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH. 

Pensum