Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BLPRA400 Praksis i barnehage, 4. (15 dager)

  • Studiepoeng
   0
  • Undervisningssemester
   2024 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 høst
  • Emneansvarlig
   Inger Bakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 16, 2024

Forkunnskapskrav - emner

BLPRA100
BLPRA200
BLPRA210
BLPRA300

Emneinnhold

I fjerde studieår tar praksis utgangspunkt i fordypningsemnet og har fokus på videreutvikling av studentens evne til pedagogisk ledelse, utvikling av yrkesidentitet og profesjonsetiske bevissthet. Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i den daglige virksomheten og for å nå sine mål for praksis.

Læringsutbytte

Studenten

 • framstår i stor grad som pedagogisk leder og kan reflektere over egen profesjonsutøvelse
 • tar ansvar for egen læringsprosess i praksis
 • tar i bruk eget grunnsyn i refleksjoner over egne erfaringer i praksis

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Praksiskontrakt

Studenten skal ferdigstille en praksiskontrakt i løpet av de tre første dagene i praksis. Kontrakten skal inneholde:

 • Barnehagens forutsetninger
 • Studentens forutsetninger
 • Studentens forventninger
 • Praksislærers forventninger
 • Pedagogisk grunnsyn, som videreutvikles fra tidligere praksisperioder og følgende punkt legges til:
  • Barnehagens rolle i samfunnet
 • Didaktisk plan over arbeidet med læringsutbytter, samt egne mål for praksis
 • Arbeidsplan for praksisperioden med oversikt over oppgaver og innlevering av skriftlig arbeid til veiledning.

Ledelse

Studenten skal:

 • ha ti dager lederansvar. Formulere egne mål og oppgaver for dette lederansvaret med utgangspunkt i
  • emneinnhold og læringsutbyttebeskrivelser for praksisperioden
  • emneinnhold og aktuelle læringsutbyttebeskrivelser fra fordypningen
  • erfaringer og tilbakemelding fra tidligere praksisperioder

 

Alle oppgaver skal veiledes av praksislærer og leveres i egne mapper på gjeldende læringsplattform. Frist for innlevering: siste dag i praksis.

Studenten skal bruke årets pensum i alle oppgaver, samt i tillegg annen faglitteratur der det er relevant. Studenten skal ta i bruk eget grunnsyn i muntlige og skriftlige refleksjoner.

Etter praksis:

Studenten skal skrive en egenvurdering (se pkt. "Eksamen"). 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
PL4: Deltakelse i praksisforberedelser. Deltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:PL4: Deltakelse i praksisforberedelser.
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisBLPRA400Individuell15dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Vurderinger

Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:15
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:BLPRA400
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering:

Arbeidskrav som må godkjennes for å starte i praksis: 

- PL4

Studentens egenvurdering:

Studenten skriver en egenvurdering som leveres 6 virkedager etter fullført praksis. Vurderingen skal inneholde:

 • Innledning
 • Refleksjoner over egen utvikling, mestringsopplevelser og utfordringer knyttet til læringsutbyttebeskrivelser for praksis og egne mål for lederansvaret. Det skal knyttes relevant pensumlitteratur til refleksjonene.
 • Avslutning
 • Referanseliste

Omfang: 2300 ord (+/- 10%), ekskl. referanseliste.

 

Praksislærers sluttvurdering:

Praksislærers sluttvurdering skal inneholde:

 • Vurdering av studentens måloppnåelse (læringsutbytter for praksis og studentens egne mål)
 • Beskrivelse av studentens ressurser og utfordringer
 • Vurdering av studentens skriftlige egenvurdering
 • Forslag til vurdering bestått/ikke bestått praksis  

 

Praksisveileder:

Praksisveileder vurderer om det er samsvar mellom studentens egenvurdering og praksislærers sluttvurdering.

Egenvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Egenvurderingen må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Egenvurderingen skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent egenvurdering gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom egenvurderingen vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om egenvurderingen ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som ett forsøk. Om egenvurderingen ikke levert innen neste frist, blir praksis vurdert som ikke bestått. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for egenvurderingen.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen

Øvrig informasjon

Det er krav om 100% tilstedeværelse i praksis. Ev. fravær tas igjen på undervisningsfrie dager etter avtale med praksislærer.

Studenten er forpliktet til å sette seg inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.