Semestre

BLPRA400 Praksis i barnehage, 4. (15 dager)

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Praksis i barnehage, 4. (15 dagar)
Kursnavn på engelsk: 
ECEC Practical Training, 4. (15 days)
Studiepoeng: 
0
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2023 høst
Eksamenssemester
2023 høst
Emneansvarlig
Inger Bakken
Forkunnskapskrav
All undervisning i kunnskapsområdene bidrar til studentens forberedelse til praksis, så tilstedeværelse i undervisningen er en forutsetning for studentens faglige utbytte av praksis. Mangelfull tilstedeværelse i undervisningen kan gjøre det nødvendig å foreta en skjønnsmessig vurdering av om studenten kan tilbys praksisplass.
Forkunnskapskrav - emner
BLPRA100 Praksis i barnehage, 1. (30 dager)
BLPRA200 Praksis i barnehage, 2. (25 dager)
BLPRA210 Praksis overgangen barnehage-skole (5 dager)
BLPRA300 Praksis i barnehage, 3. (25 dager)

Emneinnhold

I fjerde studieår tar praksis utgangspunkt i fordypningsemnet og har fokus på videreutvikling av studentens evne til pedagogisk ledelse og utvikling av studentens yrkesidentitet og profesjonsetiske bevissthet. Studenten skal være aktivt deltagende i barnehagen og samarbeide med personalet i den daglige virksomheten og for å nå sine mål for praksis.

Forventet læringsutbytte

Studenten

 • skal i stor grad framstå som pedagogisk leder og kan reflektere over egen profesjonsutøvelse
 • tar ansvar for egen læringsprosess i praksis
 • tar i bruk eget grunnsyn i refleksjoner over egne erfaringer i praksis

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Praksiskontrakt

Studenten skal ferdigstille en praksiskontrakt i løpet av de tre første dagene i praksis. Kontrakten skal inneholde:

 • Studentens forutsetninger
 • Studentens forventninger
 • Praksislærers forventninger
 • Pedagogisk grunnsyn, som videreutvikles fra tidligere praksisperioder og følgende punkt legges til:
  • Barnehagens rolle i samfunnet
 • Didaktisk plan over arbeidet med læringsutbytter, samt egne mål for praksis
 • Arbeidsplan for praksisperioden med oversikt over oppgaver og innlevering av skriftlig arbeid til veiledning.

Ledelse

Studenten skal:

 • ha ti dager lederansvar. Formulere egne mål og oppgaver for dette lederansvaret med utgangspunkt i
  • emneinnhold og læringsutbyttebeskrivelser for praksisperioden
  • emneinnhold og aktuelle læringsutbyttebeskrivelser fra fordypningen
  • erfaringer og tilbakemelding fra tidligere praksisperioder

 

Alle oppgaver skal veiledes av praksislærer og leveres i egne mapper på Itslearning. 

Studenten skal bruke årets pensum i alle oppgaver, samt i tillegg andre fagkilder der det er relevant. Studenten skal ta i bruk eget grunnsyn i muntlige og skriftlige refleksjoner.

Etter praksis:

Studenten skal skrive en egenvurdering (se pkt. "Eksamen"). 

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Helhetlig vurdering av praksisBLPRA400Individuell15dager100 %Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Vurderinger:
Vurderingsform:Helhetlig vurdering av praksis
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:15
Enhet:dager
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:BLPRA400
Sensorordning:Faglærer (intern) og praksislærer (ekstern)
Karakterskala: 
Bestått/Ikke bestått
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Vurdering:

Studentens egenvurdering:

Studenten skriver en egenvurdering som leveres 6 virkedager etter fullført praksis. Vurderingen skal inneholde:

 • Innledning
 • Refleksjoner over egen utvikling, mestringsopplevelser og utfordringer knyttet til læringsutbyttebeskrivelser for praksis og egne mål for lederansvaret. Det skal knyttes relevant pensumlitteratur til refleksjonene.
 • Avslutning
 • Referanseliste

Omfang: 2300 ord (+/- 10%)

 

Praksislærers sluttvurdering:

Praksislærers sluttvurdering skal inneholde:

 • Vurdering av studentens måloppnåelse (læringsutbytter for praksis og studentens egne mål)
 • Beskrivelse av studentens ressurser og utfordringer
 • Vurdering av studentens skriftlige egenvurdering
 • Forslag til vurdering bestått/ikke bestått praksis  

 

Praksisveileder:

Praksisveileder vurderer om det er samsvar mellom studentens egenvurdering og praksislærers sluttvurdering.

Egenvurderingen vurderes til godkjent/ikke godkjent. Egenvurderingen må være godkjent for at praksis i sin helhet kan vurderes til bestått. Egenvurderingen skal leveres innen 6 virkedager etter fullført praksis. Ved ikke godkjent egenvurdering gis det mulighet til å levere en gang til. Dersom egenvurderingen vurderes til ikke å kunne godkjennes, får studenten 5 virkedager til å forbedre den. Om egenvurderingen ikke er levert innen fastsatt innleveringsfrist, regnes dette som ett forsøk. Om egenvurderingen ikke levert innen neste frist, blir praksis vurdert som ikke bestått. Studenter som har fått restpraksis grunnet gyldig fravær, vil få ny innleveringsfrist for egenvurderingen.

Karakter på gjennomført praksis settes av praksislærer, i samarbeid med barnehagens styrer og praksisveileder fra høgskolen

Øvrig informasjon

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon, se kapittelet «Praksisstudier» i studieplanen.

Alle praksisstudenter er forpliktet til å sette seg godt inn i praksishåndboken og Retningslinjer for praksisopplæringen ved DMMH.

 

Pensum