BLSRL1010 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemester
   2022 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2022 høst
  • Emneansvarlig
   Paal Eckhoff Salvesen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

Emnet Samfunn, religion, livssyn og etikk 1 (SRLE 1) omfatter barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag i et samfunn preget av mangfold. Verdiene i barnehagens formålsparagraf og rammeplan er bredt forankret i samfunnet og skal legges til grunn for alt arbeid i barnehagen.

Gjennom arbeid med SRLE1 skal studenten tilegne seg innsikt i samfunnet som omgir barnehagen på lokalt nivå, barnehagens plass i samfunnet, begynnende innsikt i barnehagen som organisasjon og som pedagogisk virksomhet.

Med utgangspunkt i barnehagens arbeid for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn, utgjør forståelse for forholdet mellom individ og samfunn, internasjonale konvensjoner, lovverk, mangfold og likestilling grunnleggende tyngdepunkter. Blant de sentrale temaene i SRLE1 er barns oppvekstvilkår og stilling i samfunnet, familiestrukturer, sosial ulikhet og barns rettigheter. Gjennom arbeid med emnet skal studenten tilegne seg forståelse for og erfaringer med ledelse av barn og voksne samt arbeid med å støtte barn med ulike forutsetninger, i samarbeid med foresatte.

Kunnskapsområdet BLSRL er delt i tre emner; SRLE1, emnekode BLSRL1010, SRLE2, emnekode BLSRL2010 og SRLE3, emnekode BLSRL3010. Emnet BLSRL1010 bygger på lærerutdanningsfaget samfunnsfag.

Undervisningen skal anvende relevant forskning for emnet og tydeliggjøre en barnehagepedagogisk og fagdidaktisk tilnærming. 

Alle emner i bachelorutdanningen skal ha tilknytning til praksis, og denne emneplanen må sees i sammenheng med emneplan for BLPRA100.

 

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av SRLE1

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har begynnende kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn samt begynnende kunnskap om samiske kulturer, nasjonale minoriteter og urfolks rettigheter
 • har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på mangfold, demokrati, likeverd, likestilling og sosial ulikhet samt kunnskap om barndom, barnehage og familie i historiske og samtidige perspektiv
 • har begynnende kunnskap om organisasjon og ledelse, barns rettigheter og lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner som regulerer arbeidet i barnehagen

 

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan praktisere, begrunne og formidle muntlig og skriftlig innholdet i barnehagens samfunnsmandat og grunnleggende verdier som likeverd og solidaritet.
 • kan sette ord på egne verdier, holdninger og væremåter, være bevisst asymmetriske maktforhold i arbeidet, og handle i samsvar med barnehagens formålsbestemmelse.
 • kan legge til rette for at barn får opplevelser knyttet til tradisjoner og læringsmuligheter i lokalsamfunnet.

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan identifisere og sette ord på egne verdier og utfordringer i barnehagens dagligliv
 • tar initiativ til å samarbeide med barn og barns foresatte
 • har begynnende evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis.

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R1-SF1: Barns familier - Gruppearbeid med individuelle framleggFramføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R1-SF1: Barns familier - Gruppearbeid med individuelle framlegg
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell27timer100Intern AlleEksamensoppgave utleveres kl. 9.00 første dag, og besvarelsene må leveres innen kl. 12.00 andre dag Omfang: 2200 ord, +/- 10%

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:27
Enhet:timer
Vekting:100
Merknader:Eksamensoppgave utleveres kl. 9.00 første dag, og besvarelsene må leveres innen kl. 12.00 andre dag Omfang: 2200 ord, +/- 10%
Hjelpemidler: Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

R1-SF1 og OBLTS.

Arbeidskrav R1-SF1 er ekvivalent med tidligere arbeidskrav R-SF1 i samme emnet.