Semestre

BLSRL1010 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Samfunn, religion, livssyn og etikk 1
Kursnavn på engelsk: 
Society, Religion, World Views and Ethics 1
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2020 høst
Eksamenssemester
2020 høst
Emneansvarlig
Arnt Nordli

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) omfatter barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag i et samfunn preget av mangfold. Verdiene i barnehagens formålsparagraf og rammeplan er bredt forankret i samfunnet og skal legges til grunn for alt arbeid i barnehagen.

Gjennom arbeid med SRLE1 skal studenten tilegne seg innsikt i samfunnet som omgir barnehagen på lokalt nivå, barnehagens plass i samfunnet, begynnende innsikt i barnehagen som organisasjon og som pedagogisk virksomhet.

Med utgangspunkt i barnehagens arbeid for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn, utgjør forståelse for forholdet mellom individ og samfunn, internasjonale konvensjoner, lovverk, mangfold og likestilling grunnleggende tyngdepunkter. Blant de sentrale temaene i SRLE1 er barns oppvekstvilkår og stilling i samfunnet, familiestrukturer, sosial ulikhet og barns rettigheter. Gjennom arbeid med kunnskapsområdet skal studenten tilegne seg forståelse for og erfaringer med ledelse av barn og voksne samt arbeid med å støtte barn med ulike forutsetninger, i samarbeid med foresatte.

Kunnskapsområdet bygger på lærerutdanningsfagene religion, livssyn og etikk (RLE) og samfunnsfag. Undervisningen skal anvende relevant forskning for kunnskapsområdet og tydeliggjøre en barnehagepedagogisk og fagdidaktisk tilnærming. Praksisstudiet er integrert i kunnskapsområdet.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av SRLE1

KUNNSKAP

Kandidaten

  • har begynnende kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn samt begynnende kunnskap om samiske kulturer, nasjonale minoriteter og urfolks rettigheter
  • har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på mangfold, demokrati, likeverd, likestilling og sosial ulikhet samt kunnskap om barndom, barnehage og familie i historiske og samtidige perspektiv
  • har begynnende kunnskap om organisasjon og ledelse, barns rettigheter og lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner som regulerer arbeidet i barnehagen

 

FERDIGHETER

Kandidaten

  • kan praktisere, begrunne og formidle muntlig og skriftlig innholdet i barnehagens samfunnsmandat og grunnleggende verdier som likeverd og solidaritet.
  • kan sette ord på egne verdier, holdninger og væremåter, være bevisst asymmetriske maktforhold i arbeidet, og handle i samsvar med barnehagens formålsbestemmelse.
  • kan legge til rette for at barn får opplevelser knyttet til tradisjoner og læringsmuligheter i lokalsamfunnet.

 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

  • kan identifisere og sette ord på egne verdier og utfordringer i barnehagens dagligliv
  • tar initiativ til å samarbeide med barn og barns foresatte
  • har begynnende evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R-SF1: Barns familier - Gruppearbeid med individuelle framleggFramføring/presentasjonGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-SF1: Barns familier - Gruppearbeid med individuelle framlegg
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEMIndividuell1semester100Intern Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:1
Enhet:semester
Vekting:100
Merknader:
Hjelpemidler: Alle
Kode:HEM
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F

Pensum