Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BLSRL2010 Samfunn, religion, livssyn og etikk 2

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemester
   2024 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 høst
  • Emneansvarlig
   Marie Glasø Glein
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Fredag, januar 19, 2024

Emneinnhold

Emnet Samfunn, religion, livssyn og etikk 2 sikter mot å gi studentene innsikt i hva barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag innebærer i et flerkulturelt samfunn.

Emnet skal gi innsikt i barnehagens funksjon som kulturarena i et samfunn preget av mangfold, med bevissthet om at kultur utvikler seg i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Det legges vekt på barns identitetsdanning og den kunnskap man må ha for å kunne møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Studentene veiledes i å reflektere etikkfaglig og handle i tråd med barnehagens verdigrunnlag overfor både barn, foresatte og ansatte i barnehagen.

Kunnskapsområdet BLSRL er delt i tre emner; SRLE1, emnekode BLSRL1010, SRLE2, emnekode BLSRL2010 og SRLE3, emnekode BLSRL3010. Emnet BLSRL2010 bygger på lærerutdanningsfaget religion, livssyn og etikk (RLE).

Undervisningen skal anvende relevant forskning for emnet og tydeliggjøre en barnehagepedagogisk og fagdidaktisk tilnærming. 

Alle emner i bachelorutdanningen skal ha tilknytning til praksis, og denne emneplanen må sees i sammenheng med emneplan for BLPRA200.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om kristen tro og kulturarv, om de øvrige verdensreligionene, andre livssyn og filosofi
 • har kunnskap om etisk teori og grunnlagstenkning, barns etikk og etisk veiledning
 • har inngående kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn
 • har kunnskap om det samiske urfolket og synliggjøring av samisk kultur i barnehagen
 • har kunnskap om barns sorg og sorgreaksjoner, og om å samtale med barn om døden.

FERDIGHETER

Studenten

 • kan formidle fortellinger fra ulike kulturer og religioner, og i samarbeid med hjemmene tilrettelegge for markering av høytider og merkedager i barnehagen.
 • kan samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • kan identifisere profesjonsetiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere  over disse og begrunne sine handlingsvalg

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan gi veiledning i etiske spørsmål til barn og personale med ulik bakgrunn med sikte på å skape inkluderende fellesskap
 • kan reflektere over betydningen av egne verdier, holdninger og væremåter, være bevisst asymmetriske maktforhold i arbeidet, og handle i samsvar med barnehagens formålsbestemmelse

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R2-RL1: Etikk i et flerkulturelt samfunnSkriftlig oppgaveIndividuell
R2-RL2: Høytider og fortelling Muntlig oppgaveGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-RL1: Etikk i et flerkulturelt samfunn
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R2-RL2: Høytider og fortelling
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEKIndividuell4timer100InternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:100
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

R2-RL1, R2-RL2 og OBLTS.

Arbeidskrav R2-RL1 er ekvivalent med tidligere arbeidskrav R-RL1.

Arbeidskrav R2-RL2 er ekvivalent med tidligere arbeidskrav R-RL2.