Semestre

BLSRL2010 Samfunn, religion, livssyn og etikk 2

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Samfunn, religion, livssyn og etikk 2
Kursnavn på engelsk: 
Society, Religion, World Views and Ethics 2
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2020 høst
Eksamenssemester
2020 høst
Emneansvarlig
Sølvi Ann Fætten
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Emneinnhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk sikter mot å gi studentene innsikt i hva barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag innebærer i et flerkulturelt samfunn. Studentene vil veiledes i å reflektere etikkfaglig og handle i tråd med barnehagens verdigrunnlag overfor både barn, foreldre og ansatte i barnehagen.

Kunnskapsområdet skal gi innsikt i barnehagens funksjon som kulturarena i et samfunn preget av mangfold, med bevissthet om at kultur utvikler seg i spennet mellom tradisjon og fornyelse. Det legges vekt på barns identitetsdanning og den kunnskap man må ha for å kunne møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn.

Kunnskapsområdet bygger på lærerutdanningsfagene pedagogikk, religion, livssyn og etikk (RLE) og samfunnsfag. Undervisningen skal anvende relevant forskning for kunnskapsområdet og tydeliggjøre en barnehagepedagogisk og fagdidaktisk tilnærming

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

  • har kunnskap om kristen tro og kulturarv, om de øvrige verdensreligionene, andre livssyn og filosofi
  • har kunnskap om etisk teori og grunnlagstenkning, barns etikk og etisk veiledning
  • har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn
  • har kunnskap om samiske kulturer og urfolks rettigheter
  • har kunnskap om barns sorg og sorgreaksjoner, og kjenner til forestillinger om liv og død i ulike religioner og livssyn

FERDIGHETER

Studenten

  • kan formidle fortellinger fra ulike kulturer og religioner, og i samarbeid med hjemmene tilrettelegge for markering av høytider og merkedager i barnehagen.
  • kan samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
  • kan vurdere betydningen av egne verdier, holdninger og væremåter, være bevisst asymmetriske maktforhold i arbeidet, og handle i samsvar med barnehagens formålsbestemmelse

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

  • kan gi veiledning i etiske spørsmål til barn og personale med ulik bakgrunn med sikte på å skape inkluderende fellesskap
  • kan identifisere profesjonsetiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over disse og begrunne sine handlingsvalg

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R-RL1: Etikk i et flerkulturelt samfunn 1Skriftlig oppgaveIndividuell
R-RL2: Høytider og fortellingMuntlig oppgaveGruppe, med individuell vurdering
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-RL1: Etikk i et flerkulturelt samfunn 1
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R-RL2: Høytider og fortelling
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEKIndividuell4timer100InternIngen
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:100
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F

Pensum