Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BLSRL3010 Samfunn, religion, livssyn og etikk 3

  • Studiepoeng
   10
  • Undervisningssemester
   2024 høst
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   1 semester
  • Eksamenssemester
   2024 høst
  • Emneansvarlig
   Paal Eckhoff Salvesen
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

kka

Godkjent dato

Tirsdag, januar 30, 2024

Emneinnhold

Emnet Samfunn, religion, livssyn og etikk 3 (SRLE 3) omfatter barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag i et samfunn preget av mangfold. Verdiene i barnehagens formålsparagraf og rammeplan er bredt forankret i samfunnet og skal legges til grunn for alt arbeid i barnehagen.

Gjennom arbeid med SRLE3 skal studenten tilegne seg god innsikt i samfunnet som omgir barnehagen fra lokalt til globalt nivå, barnehagens plass i samfunnet, god innsikt i barnehagen som organisasjon og som pedagogisk virksomhet.

Med utgangspunkt i barnehagens arbeid for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn, utgjør forståelse for forholdet mellom individ og samfunn, politiske strukturer, internasjonale konvensjoner, lovverk, mangfold og likestilling grunnleggende tyngdepunkter. Blant de sentrale temaene i SRLE3 er utvidet kunnskap om barns oppvekstsvilkår og stilling i velferdsstaten, sosial ulikhet, barns rettigheter samt personalets oppgaver og ansvar i møte med barn i vanskelige livssituasjoner, med spesiell vekt på profesjonens autonomi og identitet. Gjennom arbeid med emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om, og erfaringer med, fagdidaktisk planlegging og ledelse av personalet for å nå faglige mål. Studenten skal, gjennom arbeid med SRLE3, tilegne seg utvidet forståelse for og erfaringer med ledelse av barn og voksne, samt hvordan en kan støtte barn med ulike forutsetninger, i samarbeid med foresatte.

Kunnskapsområdet BLSRL er delt i tre emner; SRLE1, emnekode BLSRL1010, SRLE2, emnekode BLSRL2010 og SRLE3, emnekode BLSRL3010. Emnet BLSRL3010 bygger på lærerutdanningsfaget samfunnsfag.

Undervisningen skal anvende relevant forskning for emnet og tydeliggjøre en barnehagepedagogisk og fagdidaktisk tilnærming. 

Alle emner i bachelorutdanningen skal ha tilknytning til praksis, og denne emneplanen må sees i sammenheng med emneplan for BLPRA300.

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av SRLE3

KUNNSKAP

Studenten

 • har god kunnskap om organisasjon og ledelse, barns rettigheter og lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner som regulerer arbeidet i barnehagen
 • har god kunnskap om barns reaksjoner i vanskelige livssituasjoner, de voksnes ansvar og om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten og bærekraftig utvikling,
 • har god kunnskap om mangfold, demokrati, likeverd, likestilling og sosial ulikhet

 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan legge til rette for barns medvirkning og demokratiske danningsprosesser
 • fremmer etisk bevissthet og handlingskompetanse med hensyn til digitale utfordringer
 • kan fremme etisk bevissthet knyttet til miljø og bærekraftig utvikling
 • kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter som leder, være bevisst asymmetriske maktforhold i arbeidet, og handle i samsvar med barnehagens formålsbestemmelse
 • kan legge til rette for at barn får opplevelser knyttet til tradisjoner og læringsmuligheter i lokalsamfunnet

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan identifisere og analysere profesjonsetiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over disse og begrunne sine handlingsvalg
 • har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen
 • kan se sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og relatere disse sammenhengene til barnehagen
 • kan samarbeide godt med barn og barns foresatte
 • har forståelse for sammenhengen mellom FNs bærekraftsmål, nærmiljø og globale utfordringer

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R3-SF1: Nærmiljø Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R3-SF1: Nærmiljø
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEMIndividuell51timer 100Intern AlleEksamensoppgave utleveres kl. 9.00 første dag, og besvarelsene må leveres innen kl. 12.00 tredje dag. Omfang: 2700 ord, +/- 10%

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:51
Enhet:timer
Vekting: 100
Merknader:Eksamensoppgave utleveres kl. 9.00 første dag, og besvarelsene må leveres innen kl. 12.00 tredje dag. Omfang: 2700 ord, +/- 10%
Hjelpemidler: Alle
Kode: HEM
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

R3-SF1 og OBLTS.