Semestre

BLSRL3010 Samfunn, religion, livssyn og etikk 3

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Samfunn, religion, livssyn og etikk 3
Kursnavn på engelsk: 
Society, Religion, World Views and Ethics 3
Studiepoeng: 
10
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
1 semester
Undervisningssemester
2021 høst
Eksamenssemester
2021 høst
Emneansvarlig
Arnt Nordli

Emneinnhold

Emnet Samfunn, religion, livssyn og etikk 3 (SRLE 3) omfatter barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag i et samfunn preget av mangfold. Verdiene i barnehagens formålsparagraf og rammeplan er bredt forankret i samfunnet og skal legges til grunn for alt arbeid i barnehagen.

Gjennom arbeid med SRLE3 skal studenten tilegne seg god innsikt i samfunnet som omgir barnehagen fra lokalt til globalt nivå, barnehagens plass i samfunnet, god innsikt i barnehagen som organisasjon og som pedagogisk virksomhet.

Med utgangspunkt i barnehagens arbeid for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn, utgjør forståelse for forholdet mellom individ og samfunn, politiske strukturer, internasjonale konvensjoner, lovverk, mangfold og likestilling grunnleggende tyngdepunkter. Blant de sentrale temaene i SRLE3 er utvidet kunnskap om barns oppvekstsvilkår og stilling velferdsstaten, sosial ulikhet, barns rettigheter samt personalets oppgaver og ansvar i møte med barn i vanskelige livssituasjoner. Gjennom arbeid med emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om, og erfaringer med, fagdidaktisk planlegging og ledelse av personalet for å nå faglige mål. Studenten skal, gjennom arbeid med SRLE3, tilegne seg utvidet forståelse for og erfaringer med ledelse av barn og voksne, samt hvordan en kan støtte barn med ulike forutsetninger, i samarbeid med foresatte.

Kunnskapsområdet BLSRL er delt i tre emner; SRLE1, emnekode BLSRL1010, SRLE2, emnekode BLSRL2010 og SRLE3, emnekode BLSRL3010. Emnet BLSRL3010 bygger på lærerutdanningsfaget samfunnsfag.

Undervisningen skal anvende relevant forskning for emnet og tydeliggjøre en barnehagepedagogisk og fagdidaktisk tilnærming. Praksisstudiet er integrert i emnet.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av SRLE3

KUNNSKAP

Studenten

  • har god kunnskap om organisasjon og ledelse, barns rettigheter og lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner som regulerer arbeidet i barnehagen
  • har god kunnskap om barns reaksjoner i vanskelige livssituasjoner, de voksnes ansvar og om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser
  • har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, bærekraftig utvikling, god kunnskap om mangfold, demokrati, likeverd, likestilling og sosial ulikhet

 

FERDIGHETER

Studenten

  • kan legge til rette for barns medvirkning og demokratiske danningsprosesser
  • fremmer etisk bevissthet og handlingskompetanse med hensyn til digitale utfordringer, miljø og bærekraftig utvikling, og kan planlegge og legge til rette for at barn får opplevelser knyttet til tradisjoner og læringsmuligheter i lokalsamfunnet
  • kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter, være bevisst asymmetriske maktforhold i arbeidet, og handle i samsvar med barnehagens formålsbestemmelse

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

  • kan identifisere og analysere profesjonsetiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over disse og begrunne sine handlingsvalg
  • har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen
  • kan se sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis
  • kan samarbeide med barn og barns foresatte

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
R3-SF1: Nærmiljø Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:R3-SF1: Nærmiljø
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Hjemmeeksamen HEMIndividuell54timer 100Intern AlleEksamensoppgave utleveres kl. 9.00 første dag, og besvarelsene må leveres innen kl. 15.00 tredje dag.
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:54
Enhet:timer
Vekting: 100
Merknader:Eksamensoppgave utleveres kl. 9.00 første dag, og besvarelsene må leveres innen kl. 15.00 tredje dag.
Hjelpemidler: Alle
Kode: HEM
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

R3-SF1 og OBLTS.

Pensum