Semestre

BLSTM2020 Språk, tekst og matematikk

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Språk, tekst og matematikk
Kursnavn på engelsk: 
Language, Text and Mathematics
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2023 høst
2024 vår
Eksamenssemester
2024 vår
Emneansvarlig
Anne Hjønnevåg Nakken

Emneinnhold

I dette kunnskapsområdet skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter knyttet til emner innenfor språk, tekst og matematikk. Studenten skal blant annet lære om barns språklige (inkludert andrespråksutvikling) og matematiske utvikling, om barnehagen som en arena for både lek og læring, og om overgangen fra barnehage til skole.

I kunnskapsområdet skal det arbeides med å utvikle studentens kunnskap om barns matematiske forståelse og med det å kunne legge til rette for språk-, matematikk- og leseglede i barnehagen. Også temaer som barns muntlige språkutvikling, barns tilegnelse av tekst- og skriftspråklig kompetanse og overgangen fra barnehage til skole er sentrale i dette kunnskapsområdet.

Studenten skal også ha tilegnet seg ferdigheter vedrørende organisering og ledelse av både barn og voksne i lek- og læringssituasjoner i ulike miljøer.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene matematikk og norsk.

Alle emner i bachelorutdanningen skal ha tilknytning til praksis, og denne emneplanen må sees i sammenheng med emneplan for BLPRA200 og BLPRA210. 

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om hvordan barn utvikler en helhetlig og fleksibel matematisk forståelse
 • har kunnskap om barns matematiske utvikling, barns muntlige og skriftspråklige språkbruk og språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv
 • har kunnskap om hvordan barn tilegner seg dialogferdigheter og hvordan de skaper mening med og uttrykker seg gjennom ulike tegnsystemer
 • har kunnskap om skjønnlitteratur og sakprosa for barn, moderne tekst- og mediekulturer og sjangrer fra muntlige fortellertradisjoner
 • har grunnleggende kunnskap om språk-, tekst- og matematikkmiljøets betydning for alle barns lek og deltakelse i hverdagsaktiviteter
 • har grunnleggende kunnskap om lekens og samtalens betydning for barns teksterfaringer, språk- og matematikkutvikling og hvordan språk og matematikk brukes som verktøy for utforsking og tenking
 • har kunnskap om estetiske og kroppslige aspekter ved barns språklige og matematiske utvikling
 • har kunnskap om barnehagens arbeid med de eldste barna i barnehagen og grunnskolens læreplanverk (både overordnet del og læreplaner i norsk og matematikk)
 • har kunnskap om hvordan man kan legge til rette for sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole og forståelse for institusjonens egenart

FERDIGHETER

Studenten

 • kan observere, vurdere, legge til rette for og støtte barns språklige-, tekstlige- og matematiske utvikling i lys av barnehagens pedagogiske virksomhet
 • er en bevisst språklig rollemodell og en samtalepartner som fremmer barns aktive deltakelse, utvikling og danning
 • kan skape et inkluderende og variert lekemiljø for matematisk og språklig utforsking, fortelling og høytlesing og sikre mangfold i barns tekstopplevelser og lesefellesskap, også i et flerkulturelt perspektiv
 • kan veilede, lede og kritisk reflektere over arbeidet med språk, tekst og matematikk i barnehagen
 • kan reflektere over barnehagens og skolens pedagogiske arbeid i norsk og matematikk med de eldste barnehagebarna i tilknytning til overgangen mellom barnehage og skole
 • innehar profesjonsfaglig digital kompetanse

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan delta aktivt og kritisk i samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk, tekst og matematikk, samt drøfte etiske og faglig-pedagogiske problemstillinger med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • kan utøve pedagogisk ledelse i arbeidet med å inkludere og anerkjenne alle barns språklige, tekstlige og matematiske erfaringer
 • er bevisst det språklige, litterære og matematiske lekemiljøets betydning for arbeid med danning
 • mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

 

 

 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
S-TF1: Å samtale med barn    Skriftlig oppgaveIndividuell
S-TF2: Overgangen fra barnehage til skoleFramføring/presentasjonGruppe
S-TF3: Litteratur i barnehagen Rapport/refleksjonsskrivGruppe
S-NO1: Norsk som andrespråk (sidemål)Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
S-NO2: Barneprodusert tekst    Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-TF1: Å samtale med barn    
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-TF2: Overgangen fra barnehage til skole
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-TF3: Litteratur i barnehagen 
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-NO1: Norsk som andrespråk (sidemål)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-NO2: Barneprodusert tekst   
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAPIndividuell4000ord60 %InternAlleOmfang: - mappebidraget bygd på S-TF1 ("Å samtale med barn"): 3000 ord - mappebidraget bygd på S-NO2 ("Barneprodusert tekst"): 1000 ord
Muntlig eksamenMUNIndividuell20minutter40 %Intern og eksternSkriftlig notat om gjennomført prosjekt i 2. års praksis.Muntlig eksamen innledes med en presentasjon av ti-dagers prosjekt fra praksis med potensielle matematikk- og norskfaglige perspektiver. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk. Presentasjonen gir sensorene et grunnlag for spørsmålene til eksaminasjonen. Kandidaten kan få spørsmål fra hele pensumet i emnet.
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4000
Enhet:ord
Vekting:60 %
Merknader:Omfang: - mappebidraget bygd på S-TF1 ("Å samtale med barn"): 3000 ord - mappebidraget bygd på S-NO2 ("Barneprodusert tekst"): 1000 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:Muntlig eksamen innledes med en presentasjon av ti-dagers prosjekt fra praksis med potensielle matematikk- og norskfaglige perspektiver. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk. Presentasjonen gir sensorene et grunnlag for spørsmålene til eksaminasjonen. Kandidaten kan få spørsmål fra hele pensumet i emnet.
Hjelpemidler:Skriftlig notat om gjennomført prosjekt i 2. års praksis.
Kode:MUN
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Obligatoriske arbeidskrav som inngår i mappeeksamen:

S-TF1 Å samtale med barn, skriftlig individuell oppgave                                                        

S-NO2 Barneprodusert tekst, skriftlig individuell oppgave

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

MAP1: S-TF2, S-TF1, S-TF3,S-NO1, S-NO2

MUN1: OBLTS

 

Pensum