BLSTM2020 Språk, tekst og matematikk

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Kristiansund
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Anne Hjønnevåg Nakken
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Emneinnhold

I dette kunnskapsområdet skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter knyttet til emner innenfor språk, tekst og matematikk. Studenten skal blant annet lære om barns språklige (inkludert andrespråksutvikling) og matematiske utvikling, om barnehagen som en arena for både lek og læring, og om overgangen fra barnehage til skole.

I kunnskapsområdet skal det arbeides med å utvikle studentens kunnskap om barns matematiske forståelse og med det å kunne legge til rette for språk-, matematikk- og leseglede i barnehagen. Også temaer som barns muntlige språkutvikling, barns tilegnelse av tekst- og skriftspråklig kompetanse og overgangen fra barnehage til skole er sentrale i dette kunnskapsområdet.

Studenten skal også ha tilegnet seg ferdigheter vedrørende organisering og ledelse av både barn og voksne i lek- og læringssituasjoner i ulike miljøer.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene matematikk og norsk.

Alle emner i bachelorutdanningen skal ha tilknytning til praksis, og denne emneplanen må sees i sammenheng med emneplan for BLPRA200 og BLPRA210. 

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om hvordan barn utvikler en helhetlig og fleksibel matematisk forståelse
 • har kunnskap om barns matematiske utvikling, barns muntlige og skriftspråklige språkbruk og språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv
 • har kunnskap om hvordan barn tilegner seg dialogferdigheter og hvordan de skaper mening med og uttrykker seg gjennom ulike tegnsystemer
 • har kunnskap om skjønnlitteratur og sakprosa for barn, moderne tekst- og mediekulturer og sjangrer fra muntlige fortellertradisjoner
 • har grunnleggende kunnskap om språk-, tekst- og matematikkmiljøets betydning for alle barns lek og deltakelse i hverdagsaktiviteter
 • har grunnleggende kunnskap om lekens og samtalens betydning for barns teksterfaringer, språk- og matematikkutvikling og hvordan språk og matematikk brukes som verktøy for utforsking og tenking
 • har kunnskap om estetiske og kroppslige aspekter ved barns språklige og matematiske utvikling
 • har kunnskap om barnehagens arbeid med de eldste barna i barnehagen og grunnskolens læreplaner i norsk og matematikk
 • har kunnskap om hvordan man kan legge til rette for overgangen mellom barnehage og skole og forståelse for institusjonens egenart

FERDIGHETER

Studenten

 • kan observere, vurdere, legge til rette for og støtte barns språklige-, tekstlige- og matematiske utvikling i lys av barnehagens pedagogiske virksomhet
 • er en bevisst språklig rollemodell og en samtalepartner som fremmer barns aktive deltakelse, utvikling og danning
 • kan skape et inkluderende og variert lekemiljø for matematisk og språklig utforsking, fortelling og høytlesing og sikre mangfold i barns tekstopplevelser og lesefellesskap, også i et flerkulturelt perspektiv
 • kan veilede, lede og kritisk reflektere over arbeidet med språk, tekst og matematikk i barnehagen
 • kan reflektere over barnehagens og skolens pedagogiske arbeid i norsk og matematikk med de eldste barnehagebarna i tilknytning til overgangen mellom barnehage og skole
 • innehar profesjonsfaglig digital kompetanse

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan delta aktivt og kritisk i samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk, tekst og matematikk, samt drøfte etiske og faglig-pedagogiske problemstillinger med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • kan utøve pedagogisk ledelse i arbeidet med å inkludere og anerkjenne alle barns språklige, tekstlige og matematiske erfaringer
 • er bevisst det språklige, litterære og matematiske lekemiljøets betydning for arbeid med danning
 • mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

 

 

 

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
S-TF1: Å samtale med barn    Skriftlig oppgaveIndividuell
S-TF2: Overgangen fra barnehage til skoleFramføring/presentasjonGruppe
S-TF3: Litteratur i barnehagen Skriftlig oppgaveIndividuell
S-NO1: Norsk som andrespråk (sidemål)Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
S-NO2: Barneprodusert tekst    Skriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-TF1: Å samtale med barn    
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-TF2: Overgangen fra barnehage til skole
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-TF3: Litteratur i barnehagen 
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-NO1: Norsk som andrespråk (sidemål)
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:S-NO2: Barneprodusert tekst   
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
MappeeksamenMAPIndividuell5600ord60 %InternAlleOmfang: - mappebidraget bygd på S-TF1 ("Å samtale med barn"): 2800 ord - mappebidraget bygd på S-TF3 ("Litteratur i barnehagen"): 1400 ord - mappebidraget bygd på S-NO2 ("Barneprodusert tekst"): 1400 ord
Muntlig eksamenMUNIndividuell20minutter40 %Intern og eksternSkriftlig notat om gjennomført prosjekt i 2. års praksis.Muntlig eksamen innledes med en presentasjon av ti-dagers prosjekt fra praksis med potensielle matematikk- og norskfaglige perspektiver. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk. Presentasjonen gir sensorene et grunnlag for spørsmålene til eksaminasjonen. Kandidaten kan få spørsmål fra hele pensumet i emnet.

Vurderinger

Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5600
Enhet:ord
Vekting:60 %
Merknader:Omfang: - mappebidraget bygd på S-TF1 ("Å samtale med barn"): 2800 ord - mappebidraget bygd på S-TF3 ("Litteratur i barnehagen"): 1400 ord - mappebidraget bygd på S-NO2 ("Barneprodusert tekst"): 1400 ord
Hjelpemidler:Alle
Kode:MAP
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:20
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:Muntlig eksamen innledes med en presentasjon av ti-dagers prosjekt fra praksis med potensielle matematikk- og norskfaglige perspektiver. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon i norsk og matematikk. Presentasjonen gir sensorene et grunnlag for spørsmålene til eksaminasjonen. Kandidaten kan få spørsmål fra hele pensumet i emnet.
Hjelpemidler:Skriftlig notat om gjennomført prosjekt i 2. års praksis.
Kode:MUN
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Obligatoriske arbeidskrav som inngår i mappeeksamen:

S-TF1 Å samtale med barn, skriftlig oppgave

S-TF3 Litteratur i barnehagen, skriftlig oppgave                                                            

S-NO2 Barneprodusert tekst, skriftlig oppgave

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

MAP1: S-TF2, S-TF1, S-TF3,S-NO1, S-NO2

MUN1: OBLTS