Semestre

BMBUL1000 Barns utvikling, lek og læring

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring
Kursnavn på engelsk: 
Children's Development, Play and Learning
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2016 høst
2017 vår
Eksamenssemester
2016 høst
2017 vår
Emneansvarlig
Cecilie Fodstad

Emneinnhold

Kunnskapsområdet bygger på et syn på barn og et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og til å påvirke og medvirke i egen læring og utvikling. I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling.

Kunnskapsområdet skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek, læring og danningsprosesser i barnehagen. I tillegg er norsk som andrespråk og musikk som kommunikasjon og lek i barnehagen sentrale temaer i kunnskapsområdet. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet er grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, norsk og musikk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring består av fire overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Barn i utvikling, lek og læring i et flerkulturelt perspektiv

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning både nasjonalt og internasjonalt
 • har kjennskap til syn på barn og barndom i samisk kultur og tradisjon
 • har kunnskap om de yngste barna i barnehagen sin væremåte, omsorgs-, leke- og læringsbehov med særlig vekt på et kulturelt mangfold
 • har kunnskap om og kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som arena for læring og vennskap
 • har kunnskap om barns andrespråksutvikling og musikkens betydning for barns språkutvikling

Tema 2: Barnehagens pedagogikk i idehistorisk og kulturkritisk perspektiv

 • har kunnskap og innsikt i ulike forståelser av barn og barndom i ulike kulturer, i fortid og nåtid
 • kan tilrettelegge og reflektere over barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning

Tema 3: Profesjonelle og etiske utfordringer

 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • har kunnskap om og ulike ferdigheter i samspill og lek i en flerkulturell kontekst
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og framstå som en bevisst språk- og rollemodell
 • vurderer seg selv som deltaker i kommunikasjons- og gruppeprosesser

Tema 4: Pedagogisk arbeid i barnehagen

 • har kunnskap om og ferdigheter i observasjon og pedagogisk dokumentasjon
 • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser og av barnehagens leke- og læringsmiljø
 • kan lede pedagogiske prosesser og se, møte og støtte barn i deres nysgjerrighet, eksperimentering, undring og skapende uttrykk
 • kan analysere og reflektere over sosialt og kulturelt mangfold som en ressurs i pedagogisk arbeid med barn
 • kan legge til rette for varierte musikkaktiviteter i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B-TF1: Norsk som andrespråkSkriftlig oppgaveIndividuell
B-PD1: Paneldebatt om lek og barndomDeltakelse på aktivitet/ekskursjonGruppe
B-PD2: KommunikasjonDeltakelse på aktivitet/ekskursjonGruppe
B-NO1: Invitasjon til temakveld om språk og musikk i barnehagen, på sidemål.Skriftlig oppgaveGruppe
B-NO2: Språkobservasjon. Gjøres i praksis, med innlevering etter praksis.Skriftlig oppgaveIndividuell
B-MU1: Musikksamling. Gjøres i praksis, med innlevering etter praksis.Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-TF1: Norsk som andrespråk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD1: Paneldebatt om lek og barndom
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD2: Kommunikasjon
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NO1: Invitasjon til temakveld om språk og musikk i barnehagen, på sidemål.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NO2: Språkobservasjon. Gjøres i praksis, med innlevering etter praksis.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-MU1: Musikksamling. Gjøres i praksis, med innlevering etter praksis.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK2Individuell5timer60 %InternIngenPedagogikk, avholdes høst 2015
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell4timer40 %InternIngenNorsk/musikk, avholdes vår 2016
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:Pedagogikk, avholdes høst 2015
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK2
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:40 %
Merknader:Norsk/musikk, avholdes vår 2016
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • SEK2: B-PD1, B-PD2
 • SEK1: B-TF1, B-NO1, B-NO2, B-MU1, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer