Semestre

BMBUL1000 Barns utvikling, lek og læring

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Barns utvikling, leik og læring
Kursnavn på engelsk: 
Children's Development, Play and Learning
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2017 høst
2018 vår
Emneansvarlig
Kris Kalkman

Emneinnhold

Geografisk mobilitet og økende internasjonalisering har medført at det norske samfunnet er langt mer sammensatt enn tidligere. Kunnskaper om og evne til kritisk vurdering av teorier og forskning om barns utvikling på ulike områder i et samfunn preget av mangfold, endring og kompleksitet, er en grunnleggende kompetanse for barnehagelærere.

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger på et holistisk syn på barn og barndom støttet opp av et verdigrunnlag som framhever barns rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet. Gjennom ulike temaer får studentene introdusert syn som anerkjenner barn som sosiale aktører som påvirker og medvirker i egne  lærings- og utviklings prosesser.

I en helhetlig forståelse av barns utvikling, læring og danning framheves leken som en grunnleggende livs- og læringsform både ut fra dens egenverdi og som grunnlag for allsidig utvikling. Altså, med bakgrunn i et aktørperspektiv gir BULL en grunnleggende innføring i profesjonsetiske problemstillinger relatert til, f.eks., ansvar, respekt og makt, og særlig knyttet til barns forming av egne barndomskulturer, lek og læring i et mangfoldsperspektiv.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, norsk og musikk, og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å kunne legge til rette for og lede lek og læring, og støtte barns danningsprosesser i barnehagen. I tillegg er norsk som andrespråk, musikk som kommunikasjon, og lek i barnehagen sentrale temaer i kunnskapsområdet.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbyttene tilknyttet kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring  er at studenten:

 • har kunnskap om ulike teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning, både nasjonalt og internasjonalt
 • har kjennskap til ulike forståelser og syn på barn og barndom i et flerkulturelt perspektiv, både i fortid og nåtid, som inkluderer nasjonale minoriteter, derunder samisk kultur og tradisjon
 • har kunnskap om de yngste barna i barnehagen sin væremåte, omsorgs-, leke- og læringsbehov med særlig vekt på et kulturelt mangfold
 • har kunnskap om barns medvirkning og kan støtte alle barn i deres utvikling med utgangspunkt i deres særegne behov og læringsmuligheter og ved bruk av barns egne erfaringer og interesser.
 • har kunnskap om barndommens egenverdi med leken som et sentralt fenomen i barns læring og i dannelse av sosial tilhørighet.
 • har grunnleggende kunnskap om barns andrespråksutvikling og musikkens betydning for barns språkutvikling.
 • kan reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • har kunnskap om og ulike ferdigheter i samspill og lek i en flerkulturell kontekst
 • har fått erfaring gjennom praksis og reflektert rundt teori om hvordan en kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse, og framstå som en bevisst språk- og rollemodell
 • kan vurdere seg selv som deltaker i kommunikasjons- og gruppeprosesser
 • har grunnleggende kunnskap om og ferdigheter i observasjon og pedagogisk dokumentasjon.
 • har kunnskap om og ferdigheter i didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser, og av barnehagens leke- og læringsmiljø.
 • har gjennom praksis fått grunnleggende erfaring i å lede pedagogiske prosesser, og kan se, møte og støtte barn i deres nysgjerrighet, eksperimentering, undring og skapende uttrykk
 • kan reflektere over sosialt og kulturelt mangfold som en ressurs i pedagogisk arbeid med barn.
 • kan legge til rette for varierte estetiske aktiviteter i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
B-MU1: Musikksamling. Gjøres i praksis, med innlevering etter praksis.Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
B-NO1: Invitasjon til temakveld om språk og musikk i barnehagen, på sidemål.Skriftlig oppgaveGruppe
B-NO2: Språkobservasjon. Gjøres i praksis, med innlevering etter praksis.Skriftlig oppgaveIndividuell
B-PD1: Paneldebatt om lek og barndomDeltakelse på aktivitet/ekskursjonGruppe
B-PD2: KommunikasjonDeltakelse på aktivitet/ekskursjonGruppe
B-TF1: Norsk som andrespråkSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-MU1: Musikksamling. Gjøres i praksis, med innlevering etter praksis.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NO1: Invitasjon til temakveld om språk og musikk i barnehagen, på sidemål.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-NO2: Språkobservasjon. Gjøres i praksis, med innlevering etter praksis.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD1: Paneldebatt om lek og barndom
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-PD2: Kommunikasjon
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:B-TF1: Norsk som andrespråk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK2Individuell5timer60 %InternIngenPedagogikk, avholdes høst 2017
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell4timer40 %InternIngenNorsk/musikk, avholdes vår 2018
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:Pedagogikk, avholdes høst 2017
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK2
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:4
Enhet:timer
Vekting:40 %
Merknader:Norsk/musikk, avholdes vår 2018
Hjelpemidler:Ingen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • SEK2: B-PD1, B-PD2
 • SEK1: B-MU1, B-NO1, B-NO2, B-TF1, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Aalberg, E. A. & Semundseth, M. (2008). Språk + musikk = sprusikk! I S. Kibsgaard (red.) GLSM, Grunnleggende Læring i et Stimulerende Miljø i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 96-109).

Amundsen, H.M. (2013). Barns undring. Bergen. Fagbokforlaget. (Kap. 2-5).

Askland, L. (2011). Kontakt med barn. Innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap. 1-7).

Askland, L., Rossholt, N. (2009). Kjønnsdiskurser i barnehagen. Mening, makt, medvirkning.  Bergen: Fagbokforlaget. (s. 13-100).

Drugli, M. B. (red.), Størksen, I. og Glaser, V. (2014.) Utvikling, lek og læring i barnehagen forskning og praksis. Trondheim: Fagbokforlaget (Kap. 1, 6, 9, 11, 19, 22 & 30).

Evenstad, R. (2007). Å overse barn. Om lek og samhandling i den flerkulturelle barnehagen. I Barn nr. 3-4. Trondheim: NOSEB. (s.115-122).

Fennefoss, A. & Jansen, K. (2004). Praksisfortellinger – på vei til innsikt og forståelse. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 16-71).

Gjervan, M., Andersen, C. E. og M. Bleka (2012). Se Mangfold! Perspektiver på flerkulturelt arbeid i barnehager. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap 1,5,6,8  

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. (4. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1– 4 & 9).

*Hendry, L. & Kloep, M. (2003). Utviklingspsykologi i praksis. Oslo: Abstrakt forlag. (Kap. 3, s 57-85).

Høigård, A. (2013). Barns språkutvikling. Muntlig og skriftlig. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1,2 & 5).

Kibsgaard, S. & Kanstad, M. (red.) (2015). Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1, 2, 3).

Kibsgaard, S. & Husby, O. (2014). Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 1- 4, 6-9).

Kulset, N. B. (2015). Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål. Oslo: Universitetsforlaget

Nordland, E. (1997). Gruppa som redskap for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap. 3, 5 & 6).

Palludan, C. (2005). Børnehaven gør en forskel. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. (Kapittel 10, s 129-165 ).

Ruud, E. (2013). Musikk og identitet. Oslo: Universitetsforlaget. 2.utgave

Ruud, E.B. (2010). Jeg vil også være med! Lekens betydning for barns trivsel og sosiale læring i barnehagen. Oslo: Cappelens Akademiske Forlag. Del I.

Skarpsno, H. E. (2013). Barn og seksualitet. Oslo: Sebu forlag.

Stehouwer, G. & Nilsen, H. (1998). Musikk mellom liten og stor. Oslo: Norsk musikkforlag.

Sæther, M. & Angelo, E. (2011). Innføring i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter. Barnet og musikken. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2,3, 6).

Sæther, M. (2008). Musikk og grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen. I: S. Kibsgaard, (Red.). GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 110-127).

Øksnes, M. (2010). Lekens flertydighet. Om barns lek i en institusjonalisert barndom. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Kap 2, 3, 4 & 5).

Lyttepensum, blir utdelt ved studiestart.