BMFOR3550 Profesjonalitet i kulturelt mangfold

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemester
   2022 høst, 2023 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2023 vår
  • Emneansvarlig
   Svein Sando
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Jf. opptakskrav og regler for studieprogresjon i studieplanen for barnehagelærerutdanningen. Kravet om studieprogresjon knyttes til gjennomføring av emner i den aktuelle profilens 1. og 2. studieår.

Godkjent av

Eva Stai Brønstad

Forkunnskapskrav - emner

BMPRA100
BMPRA200

Emneinnhold

Dette emnet gir studenten faglig fordypning særlig i tema som er sentrale i et barnehage-Norge preget av mangfold. Det legges vekt på både det helhetlige perspektivet på barnehagelærerrollen, lekens betydning og barns rettigheter. Samtidig forberedes og dyktiggjøres studenten i å møte et dynamisk og mangfoldig samfunn som er representert i barnehagens sosiale og kulturelle fellesskap. Fordypningen retter oppmerksomhet mot det komplekse samspillet i møte mellom forskjellige verdisyn og livsverdener, og de kommunikative muligheter og utfordringene det skaper i en barnehagehverdag.

Læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet.

Kunnskaper - Studenten

 • har kunnskap om barnehagelærerprofesjonen med vekt på interkulturell kompetanse
 • har inngående kunnskap om barns språk med særskilt vekt på flerspråklighet
 • har utvidet kunnskap om lekens betydning, med særskilt vekt på inkluderingsprosesser
 • har inngående kunnskap om relevante styringsdokumeter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har kunnskap om barn og foreldre i ulike migrasjonsprosesser
 • har opparbeidet seg kunnskap i pedagogisk virksomhet med barn fra ulike sosiale og kulturelle bakgrunner

Ferdigheter - Studenten

 • har kompetanse og ferdighet i å legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn, herunder språkstøttende ressurser
 • kan veilede medarbeidere etikkfaglig, særlig knyttet til mangfold i barnehagen
 • kan foreta etisk resonnement som tilstreber likeverd

Generell kompetanse - Studenten

 • har innsikt i opplevelser av utenforskap
 • har innsikt i hvordan verdier og forståelse av kultur, livssyn og religion påvirker barnehagelærerprofesjonen
 • har grundig forståelse for ulike etiske problemstillinger og teorier knyttet til mangfold
 • har innsikt i hvordan lek og læring kan forstås i ulike samfunn, og evner å reflektere over den norske barnehagemodellen i et komparativt perspektiv
 • evner å anerkjenne og ivareta barns flerspråklighet og barnehagen som en flerspråklig arena

 

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F3-NO1: FlerspråklighetSkriftlig oppgaveIndividuell
F3-PD1: Paneldebatt om lek og læringMuntlig oppgaveGruppe
F3-SF1: Barnerettighetene i ulike landMuntlig oppgaveGruppe
F3-TF4: Presentasjon av fagartikkelFramføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
F3-TF5 ToddlerfestivalDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
F3-RL1 Drøfting av etisk case som rollespillMuntlig oppgaveGruppe

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-NO1: Flerspråklighet
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-PD1: Paneldebatt om lek og læring
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-SF1: Barnerettighetene i ulike land
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF4: Presentasjon av fagartikkel
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-TF5 Toddlerfestival
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F3-RL1 Drøfting av etisk case som rollespill
Gruppering:Gruppe

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK2Individuell5timer60 %Intern og eksternRammeplan for barnehagen
Muntlig eksamenMUN2Individuell30minutter40 %Intern og eksternIngen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:
Hjelpemidler:Rammeplan for barnehagen
Kode:SEK2
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:
Hjelpemidler:Ingen
Kode:MUN2
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MUN2: OBLST, F3-TF4
 • SEK2: F3-NO1, F3-PD1, F3-SF1, F3-RL1, F3-TF5

Arbeidskrav er ekvivalent med tidligere arbeidskrav:

F3-NO1 er ekvivalent med F-NO1

F3-PD1 er ekvivalent med F-PD1

F3-SF1 er ekvivalent med F-SF1

F3-RL1 er ekvivalent med F-RL1

F3-TF5 er ekvivalent med F-TF5