Semestre

BMFOR3550 Profesjonalitet i kulturelt mangfold

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Profesjonalitet i kulturelt mangfald
Kursnavn på engelsk: 
Professionality in Cultural Diversity
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Cecilie Fodstad
Forkunnskapskrav
Jf. opptakskrav og regler for studieprogresjon i studieplanen for barnehagelærerutdanningen. Kravet om studieprogresjon knyttes til gjennomføring av emner i den aktuelle profilens 1. og 2. studieår.
Forkunnskapskrav - emner
BMPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)
BMPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Dette emnet gir studenten faglig fordypning i tema som er sentrale i en barnehage preget av mangfold. Det fokuseres på både det overgripende perspektivet på barnehagelærerrollen, lekens betydning og FNs barnekonvensjon her i Norge, og i andre land. Samtidig forberedes og dyktiggjøres studenten i å møte et dynamisk og mangfoldig samfunn som er representert innenfor barnehagens sosiale og kulturelle fellesskap.  Fordypningen retter oppmerksomhet mot det komplekse samspillet mellom inter- og intrakulturell kommunikasjon, verdisyn og kulturelle livsverdner.

Studenten gjør et prosjekt hvor forståelsen av fagfeltet Early Childhood Education and Care settes inn i en kulturell og samfunnsmessig kontekst, for på den måten å forstå vilkårene for barn og barndom globalt og lokalt. Samtidig skal studentenes bevisstgjøring av innhold i sentrale begreper innenfor mangfold styrkes.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om barnehagelærerprofesjonen nasjonalt og internasjonalt med fokus på yrkesrolle og yrkesidentitet
 • har innsikt i hvordan verdier og forståelse av kultur, livssyn og religion påvirker barnehagelærerprofesjonen
 • har kunnskap og ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid med familier med flerkulturell bakgrunn
 • har kunnskap om og en reflekterende holdning til barns språk med vekt på flerspråklighet
 • har kunnskap om og ferdighet i å danne et godt språkmiljø for alle barn
 • har kunnskap om lekens betydning i flerkulturelt perspektiv
 • har inngående kunnskap om FNs barnekonvensjon i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og kan anvende den i analyse av barns oppvekstvilkår i ulike situasjoner og kontekster
 • har kunnskap om barn og foreldre i eksil
 • kan arbeide med barns resiliens i sårbare livssituasjoner
 • har kunnskap om hvordan globalisering påvirker barnas livsverdener, både i nord og sør
 • har gjennom prosjekt dannet seg innsikt og opparbeidet seg kunnskap og kompetanse i pedagogisk virksomhet med barn i ulike sosiale og kulturelle sammenhenger
 • har grundig forståelse for ulike problemstillinger knyttet til kulturelt mangfold
 • kan lede og veilede personalet i gjennomføringen av et endrings- og/eller utviklingsarbeid med fordypningsfaglig innhold

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-NO1: Flerspråklighet, 2000 ordSkriftlig oppgaveIndividuell
F-PD1: Lek i et mangfoldsperspektivMuntlig oppgaveGruppe
F-SF1: Barnerettighetene i ulike landMuntlig oppgaveGruppe
F-TF1: Prosjektrapport med et komparativt perspektiv, 3000 ordSkriftlig oppgaveIndividuell
F-TF2: Presentasjon av prosjektet (F-TF1) for klassen. Notat på 2 sider leveres faglærer to dager etter fullført presentasjonen. Benyttes ved muntlig eksamen i emnet.Framføring og rapportIndividuell
F-TF3: Asylbarn og foreldre i ventesituasjonSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-NO1: Flerspråklighet, 2000 ord
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-PD1: Lek i et mangfoldsperspektiv
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-SF1: Barnerettighetene i ulike land
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1: Prosjektrapport med et komparativt perspektiv, 3000 ord
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF2: Presentasjon av prosjektet (F-TF1) for klassen. Notat på 2 sider leveres faglærer to dager etter fullført presentasjonen. Benyttes ved muntlig eksamen i emnet.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF3: Asylbarn og foreldre i ventesituasjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell5timer70 %Intern og eksternRammeplan for barnehagen
Muntlig eksamenMUN1Individuell30minutter30 %Intern og ekstern Notat fra eget prosjekt, se arbeidskrav F-TF1 og F-TF2Presentasjon av eget prosjekt med påfølgende høring av fagstoff i emnet. Se arbeidskrav F-TF1 og F-TF2.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:timer
Vekting:70 %
Merknader:
Hjelpemidler:Rammeplan for barnehagen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:30 %
Merknader:Presentasjon av eget prosjekt med påfølgende høring av fagstoff i emnet. Se arbeidskrav F-TF1 og F-TF2.
Hjelpemidler: Notat fra eget prosjekt, se arbeidskrav F-TF1 og F-TF2
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MUN1: F-TF1, F-TF2
 • SEK1: øvrige arbeidskrav

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Tekster merket * kommer i digitalt kompendium.

Alstad, G.T.(2016).Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen. Forskningsperspektiver på barnehagepraksiser. Bergen: Fagbokforlaget. 266 s.

*Ariansen, P. (2011). Hva er dannelse? En idé- og begrepshistorisk vandring. I B. Hagtvedt & G.Ognjenovic (red.), Dannelse: tenkning, modning, refleksjon. Nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning . 15 s.. Oslo: Dreyers forlag

*Bae, B. (1996). Selvutvikling i konfrontasjon med rolleforventninger, i Bae: B Det interessante i det alminnelige. s86-101. Oslo. Pedagogisk Forum

Bakken, Y, Solbu, V. (2016): Mangfold i barnehagen. Bergen. Fagbokforlaget. Med følgende kapitler:1, 2, 4, 5, 6, 8

Ballangrud, B.B. og Madsen, J. (2016)  Mangfold og inkludering i barnehage og skole: ledernes stemmer. I  F.B. Børhaug og Helleve, I. (red)Interkulturell pedagogikk som motkraft. Bergen Fagbokforlaget. 16 s.

*Becher, A. (2009). Å problematisere kompetansebegrepet i arbeid med kulturelt mangfold. I Fajerson, K. (2009) Grip sjansene. s. 7-16, 9s.Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Brandi, S. (2004) Ledelse, verdier og kultur. I Brandi, S., Hildebrandt, S., Nordhaug, I.W., Nordhaug, O. Kap. 4, 25 s.

Bundgaard, H og Gulløv, E. (2008) Forskæl og fellesskab: Minoritetsbørn i daginstitusjon. København. Hans Reizels forlag: kap 4, 5. og 7, 120 s.

Burr, R. and Montgomery, H.(2007) Children and rights. In M. Woodhead and H. Montgomery (eds.) Understanding childhood, an interdisciplinary approach  Milton Keynes: Open University Press. 34 s.

Endsjø, D.Ø. og Lied, L.I. (2011). Det folk vil ha. Religion og populærkultur.  Oslo: Universitetsforlaget. s11-139, 183-192

Fuglerud, Ø. (2001): Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 & 3. 36 s.

Germeten, S. og H, K. Nilsen (2012): Flerkulturelle barnehager i nord. Ledelse og profesjonskunnskap. I Aamotsbakken, B. (red.): Ledelse og profesjonsutøving. Oslo: Universitetsforlaget. 20 s.

Gjems, L. (2011) Hverdagssamtalene – barnehagens glemte læringsarena? I Gjems, L. og Løkken, G. Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Oslo Cappelen Damm Akademisk (24 s.)

*Gule, L. (2008): Profesjon og flerkulturalitet. I Molander, A. & Terum, L. I. (red.): Profesjonsstudier.Universitetsforlaget s. 233-250. 16 s.

Gunnestad, A. Resiliens som tilnærming i arbeid med barn som trenger særskilt hjelp. I Sjøvik, P. (red.) (2014). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerlærerutdanningen. Oslo. Universitetsforlaget Kap. 14. 25s.

**Heiene, G. (2004). Menneskerettigheter og kristen tro. Religion og livssyn, 16(1), 12-17. 5 s.

**Henriksen, J.-O. (2004). Hva er menneskerettigheter? Menneskerettighetene i et (modernitets)historisk perspektiv. Religion og livssyn, 16(1), 6-11. 5 s.

**Jacobsen, K. (2004). Menneskerettigheter i hinduisme. Religion og livssyn, 16(1), 25-30. 5 s.

Kasin, O. (2010): Kultur som mangfold og enfold. Nordisk barnehageforskning 2010 issn 1890-9167 vol 3 nr 2. 15 s.www.nordiskbarnehageforskning.no

Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (2015) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv Bergen. : Fagbokforlaget med følgende kap: 4-10

*Korsvold, T (2016): Perspektiver på barndommens historie. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 5, 19 s.

*Lauritsen, Kirsten (2010): Barnehagen i kulturell endring – tilpasning og motstand. I Korsvold, T (red): «Barndom, barnehage, inkludering» Bergen: Fagboklaget Kap 2. 20 s.

Leirvik, O. (2016). Religionspluralisme. Mangfald, konflikt og dialog i Norge.  Oslo: Pax forlag s. 10-115

**Lindholm, T. (2004). Islam og menneskerettigheter: Muslimer mellom førmoderne sharia og islamsk modernisering. Religion og livssyn, 16(1), 18-24.

*Moses, J. W. & Brigham, A. M. (2007): Globalisering i Norge: politisk, kulturell og økonomisk suverenitet i endring. Bergen: Fagbokforlaget kap 8

Otterstad, Ann Merete (2008). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold – fra utsikt til innsikt. Oslo: Universitetsforlaget s ,31-77, 96-107, 179-194, 264-278

*Ryen, E. & Simonsen, H. G. (2015). Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter. I NOA norsk som andrespråk, Årgang 30, 1-2/2015, side 195-217. 17s.

Sagberg, S. (2012). Religion, verdier og danning. Barns møte med de store spørsmål i livet. Bergen: Fagbokforlaget. S. 11-150, 140 sider

Solstad, T. (2011) Litterære samtaler i barnehagen. I Gjems, L. og Løkken, G. Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Oslo Cappelen Damm Akademisk .26 s.

*Tkachenco, E. Bratland, K. og Syed, B.F.(2015) Marginalisert eller synliggjort. Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. I Norsk Pedagogisk tidsskrift 3-4/99. 15.s.

Zachrisen, B. (2015) Like muligheter i lek. Interetniske møter i barnehagen. Oslo. Universitetsforlaget  127 s.

Øksnes ,M. (2010) Lekens flertydighet,: Lek som kaosfortolkning. Oslo. Cappelen Akademisk Forlag. Kap.6 . 20 s.

Åmot, I. og Skoglund, R.I (2012) Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole Oslo Universitetsforlaget s:17-40, 136-201,

Meld. St. 27 (2011-2012): Barn på flukt

Meld. St. 19 (2015-2016). Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen (kap 2)

I tillegg skal studenten legge opp 400 s. (100 s. for hvert fag) selvvalgt pensum.

 

Utfyllende: forslag til selvvalgt pensum

Selvvalgt pensum i samfunnsfag kan hentes fra:

Bonnevie Lund, A. & B. Bolme Moen (red) (2010): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Trondheim: Tapir Akademisk forlag.

Fuglerud, Ø. (2001): Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Hovi, J. & Underdal, A. (2008): Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon. Utg 3. Oslo: Universitetsforlaget.

Korsvold, T (2016): Perspektiver på barndommens historie. Bergen: Fagbokforlaget. (- kap 5 er ordinært pensum)

Korsvold, T (2008): Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk. Bergen: Fagbokforlaget

Moses, J. W. & Brigham, A. M. (2007): Globalisering i Norge: politisk, kulturell og økonomisk suverenitet i endring. Bergen: Fagbokforlaget

 

Selvvalgt pensum i RLE kan hentes fra:

*Helskog, G. H. (2011). Danning gjennom filosofisk dialog - en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? I B. Hagtvedt & G. Ognjenovic (red.), Dannelse (s. 616-643). Oslo: Dreyers forlag. 27 sider

Endsjø, D.Ø. og Lied, L.I. (2011). Det folk vil ha. Religion og populærkultur.  Oslo: Universitetsforlaget s 140-182

Fasching, D.J.  deChant, D. (2001) Comparative Religious Ethics. London: Blackwell Publisshers s 104-196

Sagberg, S. (2017). Etikk i et verdimessig ingenmannsland? I Sagberg, S. (red.): Mot til å være barnehagelærer – med verdier som omdreiningspunkt. Bergen: Fagbokforlaget. (cs. 30 s.)

Singleton, A. (2014). religion, culture and Society. A Global Approach. Los Angeles/ London / New Dehle / Singapore/ Washington DC: Sage

Dokumenter om barns rettigheter fra https://www.unicef.no/barnekonvensjonen/om-barnekonvensjonen

World Relgions - Universal Peace - Global Ethic: broskyre fra en utstilling. Tübingen, Global Ethic Foundation (2000)

 

Selvvalgt pensum i ped. kan hentes fra:

Otterstad, Ann Merete (2008). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold – fra utsikt til innsikt. Oslo Universitetsforlaget

Kasin, O. Flerkulturell-hva er det og hvem er de?

Beskrivelser av oppdragelse: utslag av definisjonsmakt og eurosentrisme?

Otterrstad, A.M.: Fra en annen til de andre-kritiske blikk på kategorier i interkulturell forskning

 

Selvvalgt pensum i norsk. kan hentes fra:

Bjerkan K. M, Monsrud, M. B  og Thurmann-Moe, A. C.  (2013). Ordforråd hos flerspråklige barn. Oslo: Gyldendal.

Valvatne og Özalp: Når barns morsmål er minoritetsspråk: Profesjonsutøveres holdninger og handlinger har stor betydning i Otterstad, A.M. (2008). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold – fra utsikt til innsikt. Oslo: Universitetsforlaget

Bundgaard, H & Gulløv, E. (2008) Forskel og fællesskab: Minoritetsbørn i daginstitusjon. København: Hans Reizels forlag, kap. 3

 

Med forbehold om endringer:

BMBAC3900 Bacheloroppgave, fellespensum

Bergsland, M. & Jæger, H. (red.) (2014). Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1-4. (90 s.)

Duedahl, P. & Jacobsen M.H. (2010). Introduktion til dokumentanalyse. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Kap. 1 og 4.

*Johannesen, A, Tufte, P.A. & Christoffersen L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. (4. utg.) Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1, 3, 5 og 19. - s. 27-34, 53-71, 89-101, 259-276. (57 s.)

*Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju. (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 7. Å utføre et intervju. s. 137-154 (18 s.)

*Postholm, M.B. (2010). Kvalitativ metode – en innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3. Observasjon som datainnsamlingsstrategi. s. 55-67. ( 13 s.)

*Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse- en innføring i kvalitativ metode. (4. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 9.3 og 9.4. - s. 201-214. (13 s.)