Semestre

BMFOR3550 Profesjonalitet i kulturelt mangfold

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Profesjonalitet i kulturelt mangfald
Kursnavn på engelsk: 
Professionality in Cultural Diversity
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2018 høst
2019 vår
Eksamenssemester
2019 vår
Emneansvarlig
Cecilie Fodstad
Forkunnskapskrav
Jf. opptakskrav og regler for studieprogresjon i studieplanen for barnehagelærerutdanningen. Kravet om studieprogresjon knyttes til gjennomføring av emner i den aktuelle profilens 1. og 2. studieår.
Forkunnskapskrav - emner
BMPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)
BMPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Dette emnet gir studenten faglig fordypning i tema som er sentrale i en barnehage preget av mangfold. Det fokuseres på både det overgripende perspektivet på barnehagelærerrollen, lekens betydning og FNs barnekonvensjon her i Norge, og i andre land. Samtidig forberedes og dyktiggjøres studenten i å møte et dynamisk og mangfoldig samfunn som er representert innenfor barnehagens sosiale og kulturelle fellesskap.  Fordypningen retter oppmerksomhet mot det komplekse samspillet mellom inter- og intrakulturell kommunikasjon, verdisyn og kulturelle livsverdner.

Studenten gjør et prosjekt hvor forståelsen av fagfeltet Early Childhood Education and Care settes inn i en kulturell og samfunnsmessig kontekst, for på den måten å forstå vilkårene for barn og barndom globalt og lokalt. Samtidig skal studentenes bevisstgjøring av innhold i sentrale begreper innenfor mangfold styrkes.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om barnehagelærerprofesjonen med fokus på yrkesrolle og yrkesidentitet
 • har innsikt i hvordan verdier og forståelse av kultur, livssyn og religion påvirker barnehagelærerprofesjonen
 • har kunnskap om og en reflekterende holdning til barns språk med vekt på flerspråklighet
 • har kunnskap om og ferdighet i å danne et godt språkmiljø for alle barn
 • har kunnskap om lekens betydning i et flerkulturelt perspektiv
 • har inngående kunnskap om FNs barnekonvensjon i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og kan anvende den i analyse av barns oppvekstvilkår i ulike situasjoner og kontekster
 • har kunnskap om barn og foreldre i eksil
 • har kunnskap om hvordan globalisering kan påvirke barnas livsverdener
 • har utviklet innsikt, opparbeidet seg kunnskap og kan vise kompetanse i pedagogisk virksomhet med barn i ulike sosiale og kulturelle sammenhenger
 • har grundig forståelse for ulike problemstillinger knyttet til kulturelt mangfold
 • kan lede og veilede personalet i gjennomføringen av et endrings- og/eller utviklingsarbeid med fordypningsfaglig innhold

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-NO1: Flerspråklighet, 2000 ordSkriftlig oppgaveIndividuell
F-PD1: Lek i et mangfoldsperspektivMuntlig oppgaveGruppe
F-SF1: Barnerettighetene i ulike landMuntlig oppgaveGruppe
F-TF1: Prosjektrapport, 3000 ordSkriftlig oppgaveIndividuell
F-TF2: Presentasjon av prosjektet (F-TF1) for klassen. Notat på 2 sider leveres faglærer to dager etter fullført presentasjonen. Benyttes ved muntlig eksamen i emnet.Framføring og rapportIndividuell
F-TF3: Asylbarn og foreldre i ventesituasjonSkriftlig oppgaveIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-NO1: Flerspråklighet, 2000 ord
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-PD1: Lek i et mangfoldsperspektiv
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-SF1: Barnerettighetene i ulike land
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1: Prosjektrapport, 3000 ord
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring og rapport
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF2: Presentasjon av prosjektet (F-TF1) for klassen. Notat på 2 sider leveres faglærer to dager etter fullført presentasjonen. Benyttes ved muntlig eksamen i emnet.
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF3: Asylbarn og foreldre i ventesituasjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell5timer70 %Intern og eksternRammeplan for barnehagen
Muntlig eksamenMUN1Individuell30minutter30 %Intern og ekstern Notat fra eget prosjekt, se arbeidskrav F-TF1 og F-TF2Presentasjon av eget prosjekt med påfølgende høring av fagstoff i emnet. Se arbeidskrav F-TF1 og F-TF2.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:timer
Vekting:70 %
Merknader:
Hjelpemidler:Rammeplan for barnehagen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:30 %
Merknader:Presentasjon av eget prosjekt med påfølgende høring av fagstoff i emnet. Se arbeidskrav F-TF1 og F-TF2.
Hjelpemidler: Notat fra eget prosjekt, se arbeidskrav F-TF1 og F-TF2
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MUN1: F-TF1, F-TF2
 • SEK1: øvrige arbeidskrav

Pensum

Tekster merket * kommer i digitalt kompendium.

Pensum BMFOR3550 (2018-2019) Profesjonalitet i kulturelt mangfold

Alstad, G. T. (2016). Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen. Forskningsperspektiver på barnehagepraksiser. Bergen: Fagbokforlaget. (266 sider) (norsk)

*Ariansen, P. (2011). Hva er dannelse? En idé- og begrepshistorisk vandring. I B. Hagtvedt & G. Ognjenovic (red.), Dannelse: tenkning, modning, refleksjon. Nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning (pp. 39-55). Oslo: Dreyers forlag. 16 sider. (RLE)

*Bae, B. (1996). Selvutvikling i konfrontasjon med rolleforventninger, i Bae: B Det interessante i det alminnelige. s86-101. Oslo. Pedagogisk Forum (ped)

Bakken, Y & Solbue, V. (2016). Mangfold i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3+4 + 5. (52 sider) (norsk)

*Ballangrud, B.B. og Madsen, J. (2016)  Mangfold og inkludering i barnehage og skole: ledernes stemmer. I  F.B. Børhaug og Helleve, I. (red) Interkulturell pedagogikk som motkraft. Bergen Fagbokforlaget. 16 s. 89-105 (bolk?) (samf.)

Bratterud, Å og K. Emilsen (2013) Dørstokkmila. Barnehagens vei frå magefølelse til melding. Oslo: Fagbokforlaget. Kpt 2,3,4 (53s) (samf.)

Brenna, R.L. (2009). Barnets beste - hvem bestemmer? I I.R. Hjermann & K. Haanes (red.) BARN. Oslo: Universitetsforlaget. s. 166-173. (7 s.) (samf.)

Bundgaard, H og Gulløv, E. (2008) Forskæl og fellesskab: Minoritetsbørn i daginstitusjon. København. Hans Reizels forlag: kap 4, 5. og 7, 120 s. (ped)

Burr, R. and Montgomery, H.(2007) Children and rights. In M. Woodhead and H. Montgomery (eds.) Understanding childhood, an interdisciplinary approach  Milton Keynes: Open University Press. 34 s. (samf.)

Båtnes, P. I og Egden S. (red.) (2012). Flerkulturell forståelse i praksis. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap 1, 2, 3 og 5.(72s) (samf.)

Endsjø, D. Ø. og Lied, L. I. (2011). Det folk vil ha. Religion og populærkultur. Oslo: Universitetsforlaget. S. 25-192, 168 sider. (RLE)

Eriksen, T. H. og Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis. Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 7, 10,11, 12, 15,16 (89 s) (samf.).

Fodstad, C. D. (2018). «Det vet jeg på arabisk» Om tilrettelegging for å lære et nytt språk siste året før skolestart. I Ingvild Alfheim og Cecilie Dyrkorn Fodstad (red.) Språklæring det siste året før skolestart. Oslo: Universitetsforlaget. (17 sider) (norsk)

Fodstad, C. D. (2015). Poetiske tekster – døråpnere til et nytt språk? I Kibsgaard, S. & Kanstad, M. (red.). Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Oslo: Fagbokforlaget. (17 sider) (norsk)

Fuglerud, Ø. (2017): Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering. Oslo: Universitetsforlaget. Kp 5, 6 – (49 s).(samf.).

Germeten, S. og H, K. Nilsen (2012): Flerkulturelle barnehager i nord. Ledelse og profesjonskunnskap. I Aamotsbakken, B. (red.): Ledelse og profesjonsutøving. Oslo: Universitetsforlaget. S. 69-91. 20 s. (samf.).

Gjems, L. (2011). Hverdagssamtalene – barnehagens glemte læringsarena? I Gjems, L. & Løkken, G. Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (24 sider) (norsk)

*Gunnestad, A. Resiliens som tilnærming i arbeid med barn som trenger særskilt hjelp. (Kap. 14, ss. 324-252) (i Sjøvik, P. (red.) (2014). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerlærerutdanningen. 29 sider. (RLE)

*Helskog, G. H. (2011). Danning gjennom filosofisk dialog - en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? I B. Hagtvedt & G. Ognjenovic (red.), Dannelse (s. 616-643). Oslo: Dreyers forlag. 27 sider. (RLE)

Hennum, B.A. og Østrem, S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. Kap. 4-5. (s. 66-102), 37 sider. (RLE)

Kasin, O. (2010): Kultur som mangfold og enfold. Nordisk barnehageforskning 2010 issn 1890-9167 vol 3 nr 2. 15 s. www.nordiskbarnehageforskning.no (ped & samf)

Kalkman, K (2018) Inkludering av nyankomne barn i barnehagen – spenningsfeltet mellom tilhørighet, likeverd, solidaritet og makt. I Glaser, V., Hoås Moen, K., Mørreaunet, S. & Søbstad, F. (red.) Barnehagens grunnsteiner – Formålet med barnehagen. Kapitel 13 (s.180-189.). Oslo: Universitetsforlaget. (ped)

Kibsgaard, S. (2018) Solidaritet i pedagogisk arbeid. I Glaser, V., Hoås Moen, K., Mørreaunet, S. & Søbstad, F. (red.) Barnehagens grunnsteiner – Formålet med barnehagen. Kapitel 14 (s.191-203). Oslo: Universitetsforlaget. (ped)

Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (2015) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv Bergen. : Fagbokforlaget med følgende kap: 4-10 (ped)

*Korsvold, T (2016): Perspektiver på barndommens historie. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 5, s. 109-129. (19 s). (samf.).

Kulset, N. B. (2015). Sang som sosialt handlingsberedskap for andrespråkslærlinger i barnehagen. «Det doble dilemma» i lys av Bourdieu. I Kibsgaard, S. & Kanstad, M. (red) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Oslo: Fagbokforlaget. (15 sider) (norsk)

*Lauritsen, Kirsten (2010): Barnehagen i kulturell endring – tilpasning og motstand. I Korsvold, T (red): «Barndom, barnehage, inkludering» Bergen: Fagboklaget Kap 2. 20 s. (ped & samf)

Leirvik, O. (2016). Religionspluralisme. Mangfald, konflikt og dialog i Norge. Oslo: Pax forlag. S. 10-115, 105 sider. (RLE)

*Lidén, H. (2017) Barn og migrasjon. Oslo: Universitetsforlaget.  kpt 1 (Transnasjonal mobilitet i barnehøyde) s 17-23. 7 sider (NY – bolk?) (samf.)

*Lindboe, I. M. (2008). Profesjoners etiske utfordringer i et flerkulturelt samfunn. I A. M. Otterstad (red.), Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - fra utsikt til innsikt (s. 179-194). Oslo: Universitetsforlaget. 15 sider. (RLE)

Ryen, E. & Simonsen, H. G. (2015). Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter. I NOA norsk som andrespråk, Årgang 30, 1-2/2015, side 195-217 (norsk)

Sagberg, S. (2012). Religion, verdier og danning. Barns møte med de store spørsmål i livet. Bergen: Fagbokforlaget. S. 11-150, 140 sider. (RLE)

* Tkachenco, E. Bratland, K. og Syed, B.F.(2015) Marginalisert eller synliggjort. Flerspråklige barnehageansattes kompetanse og rolle. I Norsk Pedagogisk tidsskrift 3-4/99. 15.s. (samf.).

Vik, N. E. (2017). Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen – fra kontrovers til kompromiss? Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, Nordic early childhood education research journal. VOL. 14 (10), s. 1-16. http://dx.doi.org/10.7577/nbf.1734 (norsk)

Zachrisen, B. (2015) Like muligheter i lek. Interetniske møter i barnehagen. Oslo. Universitetsforlaget  127 s. (ped)

*Øksnes ,M. (2010) Lekens flertydighet,: Lek som kaosfortolkning. Oslo. Cappelen Akademisk Forlag. Kap.6 . 20 s. (ped)

Åmot, I. og Skoglund, R.I (2012) Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole Oslo Universitetsforlaget s:17-40, 136-201, (ped)

 

Forslag til selvvalgt pensum

Selvvalgt pensum i norsk kan hentes fra:

Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur.

Alfheim, I. (2018). «Den hadde vi i barnehagen, vi» Om lesemiljø og lesestunder i barnehagen, skolefritidsordningen og på skolen. I Ingvild Alfheim og Cecilie Dyrkorn Fodstad (red.) Språklæring det siste året før skolestart. Oslo: Universitetsforlaget.

Arntzen, R. & Hjelde, A. (2012). Det var en gang en tospråklig gutt som skulle begynne på skolen. Språkvurdering og språkstimulering før skolestart når norsk er andrespråk. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Årgang 96, side 54-69.

Fodstad, C. D. (2018). «Det handler ikke om å finne fem feil!» Om kartlegging av språk i barnehagen. I Ingvild Alfheim og Cecilie Dyrkorn Fodstad (red.) Språklæring det siste året før skolestart. Oslo: Universitetsforlaget. (17 sider)

Giæver, K. (2014). Inkluderende språkfellesskap i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Grøver, V. (2018). Å lære språk i barnehagen. Kvaliteter ved barns samhandling med voksne og jevnaldrende som fremmer språklæring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Kibsgaard, S. (red.) (2018). Veier til språk i barnehage. Oslo: Universitetsforlaget.

Olsen, T. M. (2015). Utelek som språklæringsarena. I Kibsgaard, S. & Kanstad, M. (red) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Oslo: Fagbokforlaget. (15 sider)

Ommundsen, Å. M. (2008). Barndom i et flerkulturelt samfunn. Barndom, senmodernitet og kulturmøter i barnelitteraturen. I Otterstad (red.) Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. Oslo: Universitetsforlaget. (24 sider).

Solstad, T. (2011). Litterære samtaler i barnehagen. I Gjems, L. & Løkken, G. Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (26 sider)

Selvvalgt pensum i RLE kan hentes fra

Singleton, A. (2014). Religion, culture and society. A global approach. Los Angeles / London / New Delhi / Singapore / Washington DC: Sage.

 

Selvvalgt pensum i ped. kan hentes fra:

Kibsgaard (red.) (2018) Veier til språk i barnehagen. Oslo. Universitetsforlaget

Otterstad, Ann Merete (2008). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold – fra utsikt til innsikt. Oslo Universitetsforlaget

Selvvalgt pensum i samfunnsfag kan hentes fra:

Bonnevie Lund, A. & B. Bolme Moen (red) (2010): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Trondheim: Tapir Akademisk forlag.

Fuglerud, Ø. (2001): Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering. Oslo: Universitetsforlaget.

Hovi, J. & Underdal, A. (2008): Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon. Utg 3. Oslo: Universitetsforlaget.

Korsvold, T (2016): Perspektiver på barndommens historie. Bergen: Fagbokforlaget. (- kap 5 er ordinært pensum)

Korsvold, T (2008): Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk. Bergen: Fagbokforlaget

Moses, J. W. & Brigham, A. M. (2007): Globalisering i Norge: politisk, kulturell og økonomisk suverenitet i endring. Bergen: Fagbokforlaget

Isaksen, L., Devi, U. and A. Hochschild (2012) GLOBAL CARE CRISIS. Mother and child’s-eye view (25 sider) Kan hentes på: http://sociologiapp.iscte-iul.pt/pdfs/10080/10083.pdf

Caroline Bath (2016) The ignored citizen: Young children’s subjectivities in Swedish and English early childhood education settings. Sage: Childhood 2016, Vol. 23(4) 554–565   http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0907568216631025

 

Med forbehold om endringer:

BMBAC3900 Bacheloroppgave, fellespensum

Bergsland, M. & Jæger, H. (red.) (2014). Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1-4. (90 s.)

Duedahl, P. & Jacobsen M.H. (2010). Introduktion til dokumentanalyse. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Kap. 1 og 4.

*Johannesen, A, Tufte, P.A. & Christoffersen L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. (4. utg.) Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1, 3, 5 og 19. - s. 27-34, 53-71, 89-101, 259-276. (57 s.)

*Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju. (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 7. Å utføre et intervju. s. 137-154 (18 s.)

*Postholm, M.B. (2010). Kvalitativ metode – en innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3. Observasjon som datainnsamlingsstrategi. s. 55-67. ( 13 s.)

*Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse- en innføring i kvalitativ metode. (4. utg.) Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 9.3 og 9.4. - s. 201-214. (13 s.)