Semestre

BMFOR3550 Profesjonalitet i kulturelt mangfold

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Profesjonalitet i kulturelt mangfald
Kursnavn på engelsk: 
Professionality in Cultural Diversity
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2020 høst
2021 vår
Eksamenssemester
2021 vår
Emneansvarlig
Svein Sando
Forkunnskapskrav
Jf. opptakskrav og regler for studieprogresjon i studieplanen for barnehagelærerutdanningen. Kravet om studieprogresjon knyttes til gjennomføring av emner i den aktuelle profilens 1. og 2. studieår.
Forkunnskapskrav - emner
BMPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)
BMPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Dette emnet gir studenten faglig fordypning i tema som er sentrale i en barnehage preget av mangfold. Det fokuseres på både det overgripende perspektivet på barnehagelærerrollen, lekens betydning og FNs barnekonvensjon her i Norge, og i andre land. Samtidig forberedes og dyktiggjøres studenten i å møte et dynamisk og mangfoldig samfunn som er representert innenfor barnehagens sosiale og kulturelle fellesskap. Fordypningen retter oppmerksomhet mot det komplekse samspillet mellom inter- og intrakulturell kommunikasjon, verdisyn og livsverdner.

Studenten gjør et prosjekt hvor forståelsen av fagfeltet Early Childhood Education and Care settes inn i en kulturell og samfunnsmessig kontekst, for på den måten å forstå vilkårene for barn og barndom globalt og lokalt. Samtidig skal studentenes bevisstgjøring av innhold i sentrale begreper innenfor mangfold styrkes.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om barnehagelærerprofesjonen med fokus på barnehagelærerens rolle og identitet
 • har innsikt i hvordan verdier og forståelse av kultur, livssyn og religion påvirker barnehagelærerprofesjonen
 • har inngående kunnskap om og en reflekterende holdning til barns språk med særskilt vekt på flerspråklighet
 • har inngående kunnskap om og ferdighet i å danne et godt språkmiljø for alle barn
 • har utvidet kunnskap om lekens betydning, med særskilt vekt på inkluderings- og endringsprosesser
 • har inngående kunnskap om FNs barnekonvensjon i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og kan anvende den i analyse av barns oppvekstvilkår i ulike kontekster
 • har kunnskap om barn og foreldre i eksil
 • har kunnskap om hvordan globalisering kan påvirke barnas livsverdener
 • har utviklet innsikt, opparbeidet seg kunnskap og kan vise kompetanse i pedagogisk virksomhet med barn i ulike sosiale og kulturelle sammenhenger
 • har grundig forståelse for ulike problemstillinger knyttet til kulturelt mangfold, blant annet hvordan postkolonial teori kan belyse maktstrukturer i barnehagen
 • kan lede og veilede personalet i gjennomføringen av et endrings- og/eller utviklingsarbeid med fordypningsfaglig innhold
 • kan veilede medarbeidere etikkfaglig, særlig i problemstillinger knyttet til mangfold i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-NO1: Flerspråklighet, 2000 ordSkriftlig oppgaveIndividuell
F-PD1: Lek i et mangfoldsperspektivMuntlig oppgaveGruppe
F-SF1: Barnerettighetene i ulike landMuntlig oppgaveGruppe
F-TF1: Selvvalgt prosjekt, framføringFramføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-NO1: Flerspråklighet, 2000 ord
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-PD1: Lek i et mangfoldsperspektiv
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-SF1: Barnerettighetene i ulike land
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1: Selvvalgt prosjekt, framføring
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell5timer70 %Intern og eksternRammeplan for barnehagen
Muntlig eksamenMUN1Individuell30minutter30 %Intern og ekstern Presentasjon av eget prosjekt med påfølgende høring av fagstoff i emnet. Se arbeidskrav F-TF1.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:timer
Vekting:70 %
Merknader:
Hjelpemidler:Rammeplan for barnehagen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:30 %
Merknader:Presentasjon av eget prosjekt med påfølgende høring av fagstoff i emnet. Se arbeidskrav F-TF1.
Hjelpemidler:
Kode:MUN1
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MUN1: F-TF1
 • SEK1: øvrige arbeidskrav

Pensum