Semestre

BMFOR3550 Profesjonalitet i kulturelt mangfold

Generell informasjon

Kursnavn på nynorsk: 
Profesjonalitet i kulturelt mangfald
Kursnavn på engelsk: 
Professionality in Cultural Diversity
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Syklus 1: Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2021 høst
2022 vår
Eksamenssemester
2022 vår
Emneansvarlig
Svein Sando
Forkunnskapskrav
Jf. opptakskrav og regler for studieprogresjon i studieplanen for barnehagelærerutdanningen. Kravet om studieprogresjon knyttes til gjennomføring av emner i den aktuelle profilens 1. og 2. studieår.
Forkunnskapskrav - emner
BMPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)
BMPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Dette emnet gir studenten faglig fordypning i tema som er sentrale i en barnehage preget av mangfold. Det fokuseres på både det overgripende perspektivet på barnehagelærerrollen, lekens betydning og FNs barnekonvensjon her i Norge, og i andre land. Samtidig forberedes og dyktiggjøres studenten i å møte et dynamisk og mangfoldig samfunn som er representert innenfor barnehagens sosiale og kulturelle fellesskap. Fordypningen retter oppmerksomhet mot det komplekse samspillet mellom inter- og intrakulturell kommunikasjon, verdisyn og livsverdner.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om barnehagelærerprofesjonen med fokus på barnehagelærerens rolle og identitet
 • har innsikt i hvordan verdier og forståelse av kultur, livssyn og religion påvirker barnehagelærerprofesjonen
 • har inngående kunnskap om og en reflekterende holdning til barns språk med særskilt vekt på flerspråklighet
 • har inngående kunnskap om og ferdighet i å danne et godt språkmiljø for alle barn
 • har utvidet kunnskap om lekens betydning, med særskilt vekt på inkluderings- og endringsprosesser
 • har inngående kunnskap om FNs barnekonvensjon i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og kan anvende den i analyse av barns oppvekstvilkår i ulike kontekster
 • har kunnskap om barn og foreldre i eksil
 • har kunnskap om hvordan globalisering kan påvirke barnas livsverdener
 • har utviklet innsikt, opparbeidet seg kunnskap og kan vise kompetanse i pedagogisk virksomhet med barn i ulike sosiale og kulturelle sammenhenger
 • har grundig forståelse for ulike problemstillinger knyttet til kulturelt mangfold, blant annet hvordan postkolonial teori kan belyse maktstrukturer i barnehagen
 • kan lede og veilede personalet i gjennomføringen av et endrings- og/eller utviklingsarbeid med fordypningsfaglig innhold
 • kan veilede medarbeidere etikkfaglig, særlig i problemstillinger knyttet til mangfold i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
F-NO1: FlerspråklighetSkriftlig oppgaveIndividuell
F-PD1: Ulike perspektiver på lekMuntlig oppgaveGruppe
F-SF1: Barnerettighetene i ulike landMuntlig oppgaveGruppe
F-TF1: Selvvalgt flerfaglig prosjektFramføring/presentasjonIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-NO1: Flerspråklighet
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-PD1: Ulike perspektiver på lek
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Muntlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-SF1: Barnerettighetene i ulike land
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:F-TF1: Selvvalgt flerfaglig prosjekt
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK2Individuell5timer60 %Intern og eksternRammeplan for barnehagen
Muntlig eksamenMUN2Individuell30minutter40 %Intern og ekstern Notater i tråd med retningslinjer gitt i presiseringsinstruksPresentasjon av eget prosjekt med påfølgende faglig samtale. Se arbeidskrav F-TF1.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:5
Enhet:timer
Vekting:60 %
Merknader:
Hjelpemidler:Rammeplan for barnehagen
Kode:SEK2
Sensorordning:Intern og ekstern
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:minutter
Vekting:40 %
Merknader:Presentasjon av eget prosjekt med påfølgende faglig samtale. Se arbeidskrav F-TF1.
Hjelpemidler: Notater i tråd med retningslinjer gitt i presiseringsinstruks
Kode:MUN2
Sensorordning:Intern og ekstern
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • MUN2: F-TF1
 • SEK2: Øvrige arbeidskrav

Pensum