BMKKK1010 Kunst, kultur og kreativitet

Generell informasjon

Full course name in English: 
Art, Culture and Creativity
Full course name in Norwegian Nynorsk: 
Kunst, kultur og kreativitet
Studiepoeng: 
20
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester: 
2015 høst
2016 vår
Eksamenssemester: 
2016 vår
Emneansvarlig: 
Sunniva Skjøstad Hovde

Emneinnhold

Kunnskapsområdet legger vekt på estetiske opplevelser, erfaringer, refleksjon, kommunikasjon og uttrykk gjennom ulike sansemedier. Sentralt i kunnskapsområdet er å kvalifisere studenten til å arbeide med barns møte med et mangfold av kunst- og kulturuttrykk.   Utvikling av studentens estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner står sentralt. Kunnskapsområdet gir også innsikt i hvordan barnehagen kan formidle estetiske opplevelser, åpne for nyskaping og inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet. Kjernen i kunnskapsområdet er grunnleggende for lek, omsorg, læring og danning.

Utdanningen skal gi studenten erfaring med kunstfaglige, kulturfaglige og estetiske praksiser i barnehagen. Det legges vekt på innsikt i kunnskapsområdets muligheter og egenverdi, og som medierende redskap i andre kunnskapsområder. Utdanningen skal gjøre studenten i stand til å samarbeide med ulike aktører innen kunst- og kulturfeltet. 

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, norsk, musikk, drama, samt kunst og håndverk.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet består av fire overordnede tema med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Tema 1: Møte med kunsten
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • kjenner til ulike syn på kunst, kultur og kreative prosesser og har innsikt i hvordan disse bidrar til barns opplevelser og uttrykksformer, læring og danning

Tema 2: Ulike estetiske uttrykksformer

 • kjenner til og kan anvende ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner, og utforske disse i samspill med barn
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og læring
 • forstår utviklingsarbeid og forsking som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen

Tema 3: Undring, utforskning, skaperglede og lek

 • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek og kan legge til rette for kunst- og kulturopplevelser som fremmer barns estetiske utvikling
 • har kjennskap til kommunikasjons- og samspillteorier, identitet og uttrykk i arbeid med estetiske fagområder

Tema 4: Kultur og kreative prosesser for og med barn

 • har kunnskap om barns utvikling i musikk, formuttrykk, estetisk språk og dramatisk lek med vekt på musikalitet, bilde og skulptur, fortelling og formidling i et mangfoldsperspektiv
 • kan se barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn
 • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K-TF1: «Ekstern kunstløype». Opplevelsesnotat ut fra konsert, forestilling og utstilling.Rapport/refleksjonsskrivIndividuell
K-TF2: Praktisk arbeid i musikk og norskPraktisk arbeidIndividuell
K-DR1: Praktisk arbeid i dramaPraktisk arbeidIndividuell
K-KH1: Praktisk arbeid i kunst og håndverkPraktisk arbeidIndividuell
K-KH2: Observasjon av barns bilderSkriftlig oppgaveIndividuell
K-TF3: «Min bildebok»Praktisk arbeidIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-TF1: «Ekstern kunstløype». Opplevelsesnotat ut fra konsert, forestilling og utstilling.
Arbeidskravets form (hva vurderes):Rapport/refleksjonsskriv
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-TF2: Praktisk arbeid i musikk og norsk
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-DR1: Praktisk arbeid i drama
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-KH1: Praktisk arbeid i kunst og håndverk
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-KH2: Observasjon av barns bilder
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-TF3: «Min bildebok»
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Gruppering:Individuell
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering15minutter60 %Intern og ekstern4 dager planleggingFremføring for barn, med individuelt notat.
HjemmeeksamenHEM1Individuell30timer40 %InternAllePedagogikk og norsk
Vurderinger:
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Kode:PEK1
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:60 %
Sensorordning:Intern og ekstern
Hjelpemidler:4 dager planlegging
Merknader:Fremføring for barn, med individuelt notat.
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Kode:HEM1
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:timer
Vekting:40 %
Sensorordning:Intern
Hjelpemidler:Alle
Merknader:Pedagogikk og norsk
Karakterskala: 
A-F
Informasjon om eksamen/vurdering i emnet: 

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • PEK1: K-DR1, K-KH1, K-KH2, K-TF1, K-TF2, OBLTS
 • HEM1: K-TF3

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer