Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BMKKK1010 Kunst, kultur og kreativitet

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2019 høst, 2020 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2020 vår
  • Emneansvarlig
   Hanne Bæverfjord
  • Undervisningsspråk
   Norsk

Godkjent av

gif

Emneinnhold

Kunnskapsområdet legger vekt på estetiske opplevelser, erfaringer, refleksjon, kommunikasjon og uttrykk gjennom ulike sansemedier. Sentralt i kunnskapsområdet er å kvalifisere studenten til å arbeide med barns møte med varierte kunst- og kulturuttrykk i en mangfoldig verden. Utvikling av studentens estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner med særlig fokus på kulturelt mangfold står sentralt. Kunnskapsområdet gir også innsikt i hvordan barnehagen kan formidle estetiske opplevelser, åpne for nyskaping og inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet. Kjernen i kunnskapsområdet er grunnleggende for lek, omsorg, læring og danning.

Utdanningen skal gi studenten erfaring med kunstfaglige, kulturfaglige og estetiske praksiser i barnehagen. Det legges vekt på innsikt i kunnskapsområdets muligheter og egenverdi, og som medierende redskap i andre kunnskapsområder. Utdanningen skal gjøre studenten i stand til å samarbeide med ulike aktører innen kunst- og kulturfeltet. 

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk, norsk, musikk, drama, samt kunst og håndverk.

Læringsutbytte

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet består av fire overordnede tema med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.
Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • kjenner til ulike syn på kunst, kultur og kreative prosesser og har innsikt i hvordan disse bidrar til barns opplevelser og uttrykksformer, læring og danning
 • kjenner til og kan anvende ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner, og utforske disse i samspill med barn
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og læring
 • forstår utviklingsarbeid og forsking som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen
 • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek og kan legge til rette for kunst- og kulturopplevelser som fremmer barns estetiske utvikling
 • har kjennskap til kommunikasjons- og samspillteorier, identitet og uttrykk i arbeid med estetiske fagområder
 • har kunnskap om barns utvikling i musikk, formuttrykk, estetisk språk og dramatisk lek med vekt på musikalitet, bilde og skulptur, fortelling og formidling i et mangfoldsperspektiv
 • kan se barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn
 • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse

Pensum

Pensumliste studieåret 19-20

* teksten ligger i digitalt kompendium

Alfheim, I. & Fodstad, C. D. (2014). Skal vi leke en bok? Om språktilegnelse gjennom bildebøker. Oslo: Universitetsforlaget. (150 sider).

Bakke, K., Jensen, C. & Sæbø, A.B. (red.) (2011). Kunst, kultur og kreativitet. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap: 5,6, 49 s.)

Christensen, N. (2010). Fiktion for begyndere: Narrative forløb og karakterer i nordiske billedbøger for små barn. I Barnelitterært Forskningstidsskrift. Nordic Journal of ChildLit Aesthetics. Routledge. (10 sider). https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/blft.v1i0.5627?scroll=top&needAccess=true&

Fodstad, C. D. & Alfheim, I. (2017). Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna. I Barn. Forskning om barn og barndom i Norden. Nr. 1. (15 sider).

https://oda-hioa.archive.knowledgearc.net/handle/10642/6402

Frisch, N. S., Letnes, M-A. & Moe, J. (Red.) (2018). Boka om kunst og håndverk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1-6, 9-11

Guss, F.G (2015) Barnehagekulturens iscenesettelse. Lekens dynamiske verdner. Oslo. Cappelen DAMM A/S (Kap. 1-8) (138 s.)

Hagen, T. L., Sæther, M.  (red) (2014). Kreativ ute. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1,4,10 og 11)

Hammer, A og Strømsøe, G (2015) Drama og skapende prosesser i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap 1-2, 4, og 7- 8) (106 s.)

Jæger, H. & Torgersen, J.K (red.) (2016). Barnekultur. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (kap 1, 2, 4, 5, 6, 7,10)

Kiil, H. & Tønnessen, E. S. (2013). Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet? I Barneboken. Journal of children`s literature research, Vol. 36, 2013. http://dx.doi.org/10.3402/clr.v36i0.21830  

Larsen, A.M (1997) Fortellinger og dramaforløp. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. (s. 60-80, s. 102-110). Lastes ned fra: http://www.nb.no/nbsok/nb/219d3d019ca795af504f8a593028edc0?index=1#0   (28 s.)

Sand, S. (2008). Ulikhet og fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. Vallset: Oplandske Bokforlag. Kap. 2 og 4; 54 s.

Sæther, M. & Angelo, E. (2019). Barnet og musikken. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget Kap. 1, 4, 5, og 7. 

Sæther, M. (2016). Music in Informal and formal learning situations i ECEC. Publisert i Tidsskrift for nordisk barnehageforskning/Nordic Early Childhood Education Research file:///C:/Users/hba/Downloads/1656-Artikkelen-5918-1-10-20161208.pdf

Thormodsrud, E., & Sandnes, H. (2103). Ukulele junior. Oslo: Musikk-huset.

Torbergsen, E: (2007) Barnehagens rom. Oslo. Pedagogisk forum. s 17-58, 95-99 s. 44s

*Traavik, I. (2007). Innføring i bildeanalyse. Med Fam Ekman inn i bildeboka. Oslo: Unipub Forlag. (Kap.2, 14 sider).

Åberg, A., Lenz Taguchi, H., & Manger, A. (2006). Lyttende pedagogikk : etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
K-DR1: Praktisk arbeid i dramaPraktisk arbeidGruppe
K-TF2: Praktisk arbeid i musikk og norskPraktisk arbeidIndividuell
K-TF3: «Min bildebok»Praktisk arbeidIndividuell
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-DR1: Praktisk arbeid i drama
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-TF2: Praktisk arbeid i musikk og norsk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:K-TF3: «Min bildebok»
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
HjemmeeksamenHEM1Individuell30timer40 %InternAllePedagogikk og norsk
Praktisk eksamenPEK1Gruppe, med individuell vurdering15minutter60 %Intern og ekstern7 dager planleggingFremføring for barn. Gruppevis samtale i etterkant.

Vurderinger

Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:30
Enhet:timer
Vekting:40 %
Merknader:Pedagogikk og norsk
Hjelpemidler:Alle
Kode:HEM1
Sensorordning:Intern
Vurderingsform:Praktisk eksamen
Gruppering:Gruppe, med individuell vurdering
Tid/omfang:15
Enhet:minutter
Vekting:60 %
Merknader:Fremføring for barn. Gruppevis samtale i etterkant.
Hjelpemidler:7 dager planlegging
Kode:PEK1
Sensorordning:Intern og ekstern

Karakterskala

A-F

Informasjon om eksamen/vurdering i emnet

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen:

 • HEM1: K-TF3
 • PEK1: K-DR1, K-TF2, OBLTS

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer