BMLSU3050 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Generell informasjon

Emnenavn på engelsk: 
Leadership, Cooperation and Educational Development
Emnenavn på nynorsk: 
Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelorgradsstudium
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieprogram: 
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
Varighet: 
2 semester
Undervisningssemester
2017 høst
2018 vår
Eksamenssemester
2018 vår
Emneansvarlig
Gjertrud Stordal
Forkunnskapskrav
Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.
Forkunnskapskrav - emner
BMPRA100 Praksis i barnehage, 1. studieår (35 dager)
BMPRA200 Praksis i barnehage, 2. studieår (35 dager)

Emneinnhold

Kunnskapsområdet tematiserer pedagogisk ledelse i barnehagen, personalledelse og ledelse av endrings- og utviklingsprosesser i et mangfoldig barnehagemiljø samt samarbeid med foresatte og eksterne instanser. Kunnskapsområdet belyser endring og utvikling som skjer organisatorisk og individuelt knyttet til pedagogisk arbeid i barnehagen. Sentrale tema i emnet er ledelse i barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon, barnehagen som lærende organisasjon i møte med nye krav og utfordringer, samt ledelse og samarbeid i pedagogiske utviklingsprosesser.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene pedagogikk og samfunnsfag, samt RLE.

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid består av tre overordnede tema, med hver sine læringsutbyttebeskrivelser.

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om og kan aktivt reflektere over profesjonsetikk og barnehagelærerprofesjonen i et mangfolds- og samfunnsperspektiv
 • har kunnskap om og ferdighet i ledelse i en barnehage i endring og utvikling
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder vold og seksuelle overgrep, og kan initiere tverrfaglig og tverretatlig samarbeid etter gjeldende lovverk
 • har kunnskap om og forståelse for barnehagen som lærende organisasjon
 • har kunnskap om og forståelse for ulike lederfunksjoner i en barnehage hvor personalet har ulik bakgrunn
 • har innsikt i og kan vurdere bruk egnede metoder og verktøy i vurderings-, utviklings-, og dokumentasjonsarbeid
 • Har innsikt i syn på makt og medvirkning i demokratiske prosesser i barnehagen
 • Kan arbeide med etiske kompetanseutvikling i barnehagen, og kan reflektere etisk over ledelse, ansvar, respekt og maktperspektiver i barnehagen
 • har kunnskap om og forståelse for utviklings- og endringsprosesser i barnehagen
 • har kunnskap om strukturelle og kulturelle forhold som legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om og kan lede didaktiske prosesser i barnehagen som læringsarena for barn
 • har ferdigheter i pedagogisk ledelse, og kan reflektere over sin egen evne til å veilede og lede grupper av barn og personale med ulike bakgrunn for forutsetninger, og til å samarbeide med foreldre.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
L-TF1: Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjonSkriftlig oppgaveIndividuell
L-TF2: Tverrfaglig og tverretatlig samarbeidFramføring/presentasjonGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell
Obligatoriske arbeidskrav:
Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF1: Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Framføring/presentasjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:L-TF2: Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Eksamen

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100 %Intern
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern
Karakterskala: 
A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer
Vektingsreduksjoner:
Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer

Pensum

Pensumlisten gjelder studieåret 2017-2018

Andreassen, T.: Verdier og ledelse – et spørsmål om tjenende lederskap. I Sagberg, S. (red.)(2017) Mot til å være barnehagelærer – med verdier som omdreiningspunkt. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 69-90, 20 s.)

Birkeland, Å. og Carson, N. (2013). Veiledning for barnehagelærere. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. kap 5-7.

Bratterud, Å. & Emilsen, K. (2013). Dørstokkmila. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1-2, 5-6).

*Børhaug, K.H. & Moen, K.H. (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 5. (22 s.).

Børhaug, K.(2010). Medverknad for born i barnehagen – meir påverknad? Tidskriftet FoU i praksis, 4 (2), s 9 – 23. (14 s).

Christoffersen, S. Aa. (red.)(2011) Profesjonsetikk. Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 13-108, 95 s).

Eriksen, T. H. og Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis. Oslo: Gyldendal akademiske. kap. 16, 17.

Glaser, V. (2013). Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget. kap 8-11.

Gotvassli, K.-Å. (2013). Boka om ledelse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Samfag kpt 1-3, 11-14. Ped kap 4-10.

*Gotvassli, K.-Å. (2014). Barnehagen som en lærende organisasjon – teoretiske perspektiver. I S. Mørreaunet, K.-Å. Gotvassli, K.H. Moen & E. Skogen (red). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. (s.17-35).

Gunnestad, A. (2014). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. kap 6-7.

Hennum, B.A. og Østrem, S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. kap 1, 2, 6, 7.

Hyrve, G. & Sataøen, S.O. (2006). Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen. (3. utgave). Oslo: Universitetsforlaget. (s. 182-237).

Killèn, K. (2012). Forebyggende arbeid i barnehagen. Samspill og tilknytning. Oslo: Kommuneforlaget. Kap 4-7.

Larsen, A. & Slåtten, M. (2015). En bok om oppvekst. Samfunnsfag for førskolelærere. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 14-15, 20-22).

Lundestad, M. (2013). Ledelse av assistentgruppen i et relasjonelt perspektiv. I Skogen, E. (red.) Å være leder i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. kap. 8.

Sagberg, S.: Etikk i et verdimessig ingenmannsland? I Sagberg, S. (red.)(2017) Mot til å være barnehagelærer – med verdier som omdreiningspunkt. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 91-122, 32 s).

Sando, S.: Mot til å stå i det ufullkomne. I Sagberg, S. (red.)(2017) Mot til å være barnehagelærer – med verdier som omdreiningspunkt. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 201-233, 22 s.)

Sunde, J. (2006). Makt- og sannhetsdiskurser i barnehagen. Barn nr. 3. (18 .) https://www.ntnu.no/documents/1272099285/1272489747/sunde2.pdf

 

Digitalt kompendium

Børhaug, K.H. & Moen, K.H. (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 5. (22 s.)

Gotvassli, K.-Å. (2014). Barnehagen som en lærende organisasjon – teoretiske perspektiver. I S. Mørreaunet, K.-Å. Gotvassli, K.H. Moen & E. Skogen (red). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. s.17-35. (18 s.)