Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BMNHB2030 Natur, helse og bevegelse

  • Studiepoeng
   20
  • Undervisningssemester
   2020 høst, 2021 vår
  • Studienivå
   Syklus 1: Bachelorgradsstudium
  • Studieprogram
   Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse
  • Varighet
   2 semester
  • Eksamenssemester
   2021 vår
  • Emneansvarlig
   Anne Berg
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Forkunnskapskrav
   Oppfylt progresjonskrav. Se studieplanens generelle del.

Godkjent av

esb

Forkunnskapskrav - emner

BMPRA100

Emneinnhold

Kunnskapsområdet skal gi studentene grunnlag for å ivareta barns helse og behov for bevegelse, mat og omsorg. Videre skal studentene lære hvordan de kan legge til rette for barns undring, utforsking og utfordrende lek i ulike miljø, slik at de får et grunnlag for å kunne ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Sentralt i dette arbeidet er naturopplevelse og bevegelsesglede, og blant annet kjennskap til samisk naturforståelse.

Kunnskapsområdet tematiserer kunnskap om barns kroppslighet og opplevelser av naturelement, naturfenomen og organismer i naturen som sentrale element i barns danningsprosesser i barnehagen.

Kunnskapsområdet bygger i hovedsak på lærerutdanningsfagene naturfag, fysisk fostring og pedagogikk.

Læringsutbytte

 

Læringsutbytte etter gjennomført studium av kunnskapsområdet. Studenten:

 • har kunnskap om hvordan ulike kulturer forholder seg til og bruker naturen
 • har kunnskap om naturen rundt oss, om årstidsskiftninger, om den fysiske verden og om hvordan personalet kan bidra til at barn opplever undring og glede ved å ferdes i og lære om naturen 
 • kan gjøre enkle naturfaglige eksperimenter og forsøk sammen med barn og kan bruke teknikk i lek og hverdagslivet
 • kan planlegge og gjennomføre turer i nærmiljøet og naturen for fysisk aktivitet, lek og utforsking sammen med barn
 • har innsikt i sammenhengene i naturen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om hvordan barn lærer om verden og seg selv gjennom kroppslig aktivitet og kan medvirke i og inspirere til barns bevegelseslek
 • kan legge til rette for kreativ bevegelse til musikk
 • kan legge til rette for barns kroppslige lek og risikomestring for alle barn i barnehagen uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn og ulike forutsetninger, samt vurdere risiko i lekemiljø
 • har kunnskap om kropp, helse og helsefremmende arbeid i barnehagen og kan sørge for varierte måltid og god hygiene for barn i barnehagen
 • kan utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen og utføre førstehjelp
 • har kunnskap om og kan legge til rette for barn med særskilte behov
 • Har kunnskap om måltidet som sosial og kulturell læringsarena
 • Har kunnskap om sosial kompetanse knyttet til vennskap og mobbing
 • Har kunnskap om trygghet, trivsel og omsorg for barn og voksne
 • har kunnskap om og ferdigheter i foreldresamarbeid og kan legge til rette for foreldremedvirkning i barnehagen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Se avsnittet «Arbeids-, lærings- og vurderingsformer» i studieplanens generelle del.

Obligatoriske arbeidskrav

Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskravArbeidskravets form (hva vurderes)Gruppering
N-FH1: Observasjon av barns motorikkSkriftlig oppgaveIndividuell
N-FH2: Deltagelse på vinterkursDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
N-FH3: Kreativ lek i uterommetPraktisk arbeidGruppe
N-FH4: Sirkus. Gruppe, praktisk i barnehage.Praktisk arbeidGruppe
N-FH5: Deltagelse på førstehjelpskursDeltakelse på aktivitet/ekskursjonIndividuell
N-NA1: Barns utforskning av naturenPraktisk arbeidGruppe
OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelseOppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningIndividuell

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravets form (hva vurderes):Skriftlig oppgave
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH1: Observasjon av barns motorikk
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH2: Deltagelse på vinterkurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH3: Kreativ lek i uterommet
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH4: Sirkus. Gruppe, praktisk i barnehage.
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Deltakelse på aktivitet/ekskursjon
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-FH5: Deltagelse på førstehjelpskurs
Gruppering:Individuell
Arbeidskravets form (hva vurderes):Praktisk arbeid
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:N-NA1: Barns utforskning av naturen
Gruppering:Gruppe
Arbeidskravets form (hva vurderes):Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning
Kode, navn og ev. beskrivelse av arbeidskrav:OBLTS: Obligatorisk tilstedeværelse
Gruppering:Individuell

Vurderinger

VurderingsformKodeGrupperingTid/omfangEnhetVektingSensorordningHjelpemidlerMerknader
Skriftlig skoleeksamenSEK1Individuell6timer100 %InternRammeplan for barnehagen

Vurderinger

Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Tid/omfang:6
Enhet:timer
Vekting:100 %
Merknader:
Hjelpemidler:Rammeplan for barnehagen
Kode:SEK1
Sensorordning:Intern

Karakterskala

A-F

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjonVektingsreduksjon
Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.Varierer

Vektingsreduksjoner

Emne som gir vektingsreduksjon:Beståtte emner innen det samme kunnskapsområdet fra andre studieplaner vil kunne utløse vektingsreduksjon for dette emnet. Studieadministrasjonen vil gi mer informasjon om dette til studenter med overgang til dette studieprogrammet.
Vektingsreduksjon:Varierer